udrzba_07_01

ÚDRŽBA

Maintenance - Instandhaltung

Vydáva Slovenská spoločnosť údržby

 

1/2007

 

objednávka časopisu:

 na adrese SSU:

 e-mail: ssu.kocelova@mail.t-com.sk

Obsah

Niekoľko úvah o údržbe

1
Podpora výroby 4

Prezentácia / Systémy udržby

7
MAXIMO ENTERPRISE SUITE 10

Návod na prípravu zmlúv o údržbe - Európska norma

11

NIEKOĽKO ÚVAH  O ÚDRŽBE 

GERARD M. NEYRET, UBIFRANCE -- DHAKA -- 29. 9. 2006


GERARD M. NEYRETJe skutočne výzvou hovoriť o Údržbe pol hodiny, pričom je potrebných štyri až päť rokov, kým absolvuje inžinier údržby a niekoľko rokov praxe je potrebných, aby mal človek základnú predstavu o tomto odvetví techniky. Budem sa snažiť ako len viem, ale prosím o vašu zhovievavosť.
O ČOM HOVORÍME?
Každá veta je dobrá. Slovo „údržba” vyvoláva odmietavý účinok u finančného manažéra, ktorý ju považuje za nutné zlo, zdroj zaručených vysokých výdavkov vynaložených na neistý zisk. Preto by sa malo používať iné slovo. Napríklad „podnikové inžinierstvo“, ktoré má širší záber ako údržba. Návrhom nebohého Dennisa Parkesa, svojho času „duše“ britskej údržby, bolo používať tiež komplikované slovo „Terotechnológia“. Lepší výraz, prijateľnejší pre ľudí od financií, by mohol byť „Manažment hmotného majetku ”. Keďže posledný výraz sa žiaľ používa len zriedkavo, budeme naďalej používať v tomto príspevku slovo „údržba“.
Stanovme najprv presne oblasť údržby.
Údržba zariadení znamená vykonávať za rozumnú cenu činnosti potrebné na udržanie schopnosti správne vykonávať prácu na ktorú sú zariadenia určené, z hľadiska kvantity, kvality a nákladov počas predpokladaného aktívneho života, a ak je to žiadúce, aj počas dlhšej doby.
Údržba začína vo fáze návrhu na rysovacej doske, aby vzniklo vyhovujúce zariadenie z hľadiska bezporuchovosti, pohotovosti, udržiavateľnosti (teda jednoduchosti údržby) a bezpečnosti (RAMS). Posledným činom údržby je vyradenie zariadenia na konci jeho ekonomického života, alebo pokračovanie s predĺženou životnosťou, nech už sa to nazve renovácia, obnova, zlepšenie, atď. (bohatý anglický jazyk ponúka množstvo slov). Oblasť údržby je veľmi široká: priemyselná údržba priemyselných podnikov, dopravná údržba (lode, lietadlá, vozidlá...), sieťová údržba (voda, elektrina, spoje...), údržba budov, údržba nemocníc, atď. Samozrejme, na údržbu vysokej pece, lietadla, elektrárne, tkáčskeho stavu, papierne alebo elektrického vedenia vysokého napätia sú potrebné rôzne špecifické schopnosti. Ale základy manažmentu údržby sú rovnaké alebo veľmi podobné pre akúkoľvek oblasť, od organizácie práce a zaznamenávania údajov až po manažment náhradných dielcov. Inými slovami, údržba je liek na zariadenia, na ich udržanie v dobrom zdravotnom stave, alebo obnovenie tohto dobrého zdravotného stavu keď je to potrebné.

Údržba je taká stará ako potreba človeka udržiavať si svoj dom alebo svoj nástroj. List od starého egyptského kňaza, datovaný 600 rokov pred Kristom, hovorí o zlyhaní dovozu nosníkov z cédrového dreva z Libanonu potrebných na opravu posvätnej lode boha Amon-Ra. Toto bolo spôsobené v dôsledku nesmiernych nákladov na tieto náhradné dielce (situácia, ktorá, zdá sa, je stále aktuálna aj v súčasnej dobe…). Iným dobrým príkladom je popis mnohých metód modernej údržby (napr. denné stretnutia, kontrola rozpočtu, technická dokumentácia, preventívna údržba, štandardizácia náhradných  dielcov, dodávateľská údržba, atď.) ktoré uvádza v roku 97 nášho letopočtu Frontinus, zodpovedný manažér za generálne opravy vodovodnej siete mesta Rím vo svojej knihe „De Aquae Ductu Urbis Romae” („Na akvaduktoch mesta Rím”).
Tento príspevok sa bude zaoberať hlavne priemyselnou údržbou.
ZÁKLADNÉ PRINCÍPY ÚDRŽBY
Každé zariadenie podlieha poruchám, nech je to z akejkoľvek príčiny: normálne opotrebenie,
zlé používanie alebo slabá údržba, externé príčiny, zlá konštrukcia alebo výrobné chyby, atď. Povinnosťou údržby je samozrejme obnoviť tak rýchlo ako je možné zariadenie po poruche prostredníctvom núdzovej údržby alebo údržby po poruche. Ale oveľa dôležitejšou povinnosťou je na prvom mieste vyvarovať sa poruche, alebo aspoň minimalizovať jej následky. Toto sa dá dosiahnuť detekciou prvého slabého signálu poškodzovania, používaním toho, čo sa nazýva prediktívna údržba (alebo sledovanie stavu) a vykonaním skorej opravy pred poruchou, čo sa nazýva preventívna údržba. Ako Frontinus, rímsky manažér zásobovania vodou, správne zdôraznil vo svojej knihe, je oveľa jednoduchšie a lacnejšie napraviť poškodenie na jeho samom začiatku, kým je ešte malé, ako ho nechať rásť a spôsobiť veľkú škodu neskôr. Najlepšia situácia je taká, čo na nazýva proaktívna
údržba, ktorá sa zmeriava na potlačenie základnej
príčiny poškodenia. Napríklad, vyhnúť sa korózii pomocou presného ovládanie pH kvapalín, ktoré sú v kontakte so zariadením. Iným príkladom je ultrafiltráca (menej ako 3 mikróny) používaných olejov vo vysokotlakých hydraulických servomechanizmoch, aby sa predišlo každej príčine poruchy systému spôsobenej
opotrebením.
NÁKLADY A ZISK Z ÚDRŽBY
Ako každá činnosť, aj údržba má náklady a zisk. Ťažká reputácia údržby v očiach podnikových
manažérov je v skutočnosti založená na fakte, že je dosť jednoduché zaznamenávať priame náklady na údržbu: pracovná sila, dodávatelia,
náhradné dielce a spotrebný materiál. Zatiaľ čo súčasne je oveľa ťažšie predvídať a kvantifikovať zisk odvodený z týchto výdavkov, ktorý je negatívnou formou zisku, teda vyvarovanie
sa veľkých strát v dôsledku nedostatočnej správnej údržby („náklady na poruchu“).
Dobrým porovnaním by mohli byť poistné náklady, ktoré sú ľahko merateľné keď sa vynaložia, ale kryjú podnik pred nepredvídateľnými a potenciálne obrovskými nákladmi neočakávaného nešťastia akým je napríklad oheň.
Účelom údržby je vyvarovať sa stratám v dôsledku neočakávaných odstávok zariadenia: strata produkcie, strata kvality, strata bezpečnosti, zničenie surovín, zvýšené oneskorenia výroby, ktoré môžu spôsobiť penále za neskoré dodávky od zákazníka, alebo dokonca stratu tohto zákazníka. Tiež ide aj o vyvarovanie sa rizika priemyselných havárií. Iným dôsledkom nepriamych obrovských nákladov slabej údržby môže byť nešťastie, ako napríklad oheň.....

Autor je viceprezident AFIM, (Francúzska Spoločnosť Údržby).

Viac na stranách 1, 2, 6, 7 a 8....

Na začiatok stránky

PODPORA VÝROBY 

Ján Vranec

vranec1
vranec2
vranec3
vranec4

. ...►

Autor Ing. Ján Vranec je generálny manažér pre podporu výroby, US Steel, s.r.o. Košice

Viac na stranách 3, 4, 5 ...

Na začiatok stránky

PREZENTÁCIA / SYSTÉMY ÚDRŽBY

Ladislav Hanuščalka

hanelcak1

hanelcak2

hanelcak3

hanelcak4

Autor Ing. Ladislav Hanuščalka je pracovník údržby US Steel. s.r.o. Košice

 

Viac na stranách 9 a 10....

Na začiatok stránky

MAXIMO ENTERPRISE SUITE
Komplexný nástroj na podporu integrovanej starostlivosti o hmotný majetok

Vojtech Dohányos

 

dohanyos1Plniť strategický zámer podniku, dosiahnuť čo najvyššiu ziskovosť, pružne reagovať na stále sa meniace požiadavky zákazníkov, obstáť na trhu pri neustále sa zvyšujúcej konkurencii sú pre manažment a všetky zložky podniku kľúčovými úlohami.
Realizácia kľúčových úloh sú v rozhodujúcej miere závislé od prostriedkov a zariadení, teda od hmotného majetku, ktorý podnik má k dispozícií, ale tiež od stavu, spôsobu a kvality starostlivosti o neho. Hmotný majetok (HM) u priemyslových podnikov je najvýznamnejšou položkou rozvahy a má pre podnik veľký a mnohokrát i strategický význam. V prípade, ak manažment nevenuje adekvátnu pozornosť starostlivosti o HM vrátane údržby, následky nenechajú na seba dlho čakať. Môžu mať neblahý dopad na plnenie dodávok resp. služieb čo do množstva, kvality a času, v horšom prípade i fatálny dopad na životné prostredie, majetok alebo na zdravie zamestnancov.
Manažment podniku alebo aj hociktorá zložka k vykonaniu každej aktivity resp. k plneniu úloh nevyhnutne potrebuje kvalitné a včasne poskytnuté informácie a znalosti. Nie je to inak ani pri starostlivosti o HM. Odkiaľ zobrať informácie, ako ich pred konkrétnou aktivitou alebo rozhodnutím získať, analyzovať a vyhodnocovať, aby sme realizovali správne následné opatrenia? Kam a ako zaznamenávať nové informácie a ako vytvoriť znalostnú bázu? Naskytá sa množstvo ďalších otázok, k riešeniu ktorých možno pristúpiť rôznym spôsobom. Avšak pre všetky je jedno spoločné. Niet pochýb, že k flexibilnému plneniu úloh je nevyhnutné využívať informačný systém.
Štandardne podniky využívajú informačný systém ekonomický, výrobný (plánovanie a riadenie výroby), na podporu obchodu a logisticky materiálových tokov a pod. Veľmi často je to informačný systém od jednej autorskej spoločnosti tendenciou prispôsobiť ho a používať na kompletné informačné potreby podniku bez zváženia vhodnosti takého riešenia. Pre potreby niektorých podnikov sú vyvíjané systémy na podporu špecifických požiadaviek manažmentu na informácie, ktoré sú väčšinou od rôznych autorských spoločnosti. Riešenia obyčajne narážajú na problémy so vzájomnou dátovou a procesnou kompatibilitou. Samozrejme nemôžu zohľadniť v čase definovania zadania manažmentom neočakávané alebo nepredpokladané požiadavky. Pri výbere riešenia na podporu integrovanej starostlivosti o hmotný majetok zadanie zvykne byť definované bez zistenia možností existujúcich riešení a bez dôkladného popisu a zváženia potrieb podniku zo strednodobého a dlhodobého hľadiska.
Ako pristúpiť k informačnej podpore starostlivosti o hmotný majetok? Na trhu je k dispozícií viacero prístupov a riešení. Jedno z možných riešení je Maximo (v najnovšej verzií označované ako Maximo Enterprise Suite - MXES) od spoločnosti MRO Software, súčasť divízie Tivoli firmy IBM. Maximo je rozsiahlym špecializovaným nástrojom na informačnú podporu starostlivosti o hmotný majetok. Obyčajne sa jedná o problematiku evidencie, správy, prevádzky, servisu a údržby hmotného majetku. V našom prípade pod hmotným majetkom sa rozumie čokoľvek čo je vo vlastníctve podniku alebo mimo neho, napríklad majetok nadobudnutý leasingovou zmluvou a pod.
Maximo využívajú v štátnej správe, zdravotníctve a samozrejme v najrôznejších oblastiach podnikania a to tak spoločnosti strednej veľkosti ako aj veľké korporácie. V súčasnosti s približne 10 000 implementáciami, pomocou ktorých pracuje cca 250 000 užívateľov, patrí Maximo medzi najrozšírenejšie systémy v oblasti Enterprise Asset Management (EAM) a je uznávanou svetovou jednotkou (viď tiež

http://www.mro.com/corporate/mro/customers.php a
http://www.mro.com/corporate/mro/quick-facts.php)

MXES poskytuje prehľadnú evidenciu spravovaného majetku vytvorením štruktúr podľa lokalít a to i viacnásobným začlenením tej istej položky do rôznych skupín typu „strom“ „hviezda“ alebo „lineárna trasa“, začlenením do skupín podľa vzájomne funkčných závislostí, ale i do heterogénnych podnikových štruktúr, alebo integrovaním do celkov, podskupín a jednotlivých servisných častí. Takto integrované celky dokonca nemusia mať rovnakého vlastníka, ktorí však môžu bez problémov využívať jeden systém Maximo. K položkám sa priradzujú ľubovoľné formy elektronickej dokumentácie, kompletné dokumentácie k zariadeniam, vrátane dokumentácie od dodávateľov, bezpečnostné a environmentálne predpisy a pravidlá vzťahujúce sa na konkrétnu položku alebo celok, informácie o procedúrach odstavenia a nábehu zariadení, o rizikách pri údržbe, pridávať technické limity, ako sú prevádzkové parametre, životnosť, a tiež vytvoriť znalostnú bázu prístupnú pre bežného užívateľa (FAQ)....

 

Autor Ing. Vojtech Dohányos je pracovník IDS Scheer ČR, s.r.o., e-mail: vojtech.dohanyos@ids-scheer.com. 

Na začiatok stránky

 NÁVOD NA PRÍPRAVU ZMLÚV O ÚDRŽBE - EURÓPSKA NORMA

Juraj Grenčík.

Výrazným trendom posledného obdobia je sústreďovanie sa podnikov na „core business“ a presúvanie ostaných činností na dodávateľov. Vo veľkej miere to platí aj pre oblasť údržby, kde mnohé podniky presúvajú časť, alebo dokonca celú údržbu na dodávateľov (outsourcing údržby). Nebudeme tu analyzovať výhody a riziká takéhoto prístupu k údržbe. Pokiaľ je však údržba zabezpečovaná externou firmou, nevyhnutnou súčasťou tohto procesu je aj zmluva medzi podnikom a dodávateľom údržbovej služby.
Pre zjednotenie pravidiel a uľahčenie prípravy zmlúv vypracovala v roku 2003 technická komisia CEN/TC 319 „Údržba”, európsku normu EN 13269 „Maintenance - Guideline on preparation of maintenance contracts“, ktorá následne vyšla aj v slovenskom preklade pod názvom „Údržba. Pravidlá na prípravu zmlúv o údržbe“. Už v roku 2006 bola norma revidovaná. O spracovanie tejto revízie normy EN prekladom do sústavy STN požiadala Slovenská spoločnosť údržby. Bolo to jednak z dôvodu zosúladenia terminológie údržby podľa revízie normy STN EN 13306 z roku 2005 „Terminológia údržby“, jednak dôvodu narastania významu dodávateľskej údržby a uzatvárania zmlúv o údržbe. V neposlednom rade to bolo na základe dobrej spolupráce SSU so Slovenským ústavom technickej normalizácie, ktorá začala pri spracovaní revízie prekladu terminologickej normy.
Cieľom tejto normy je:
- podporiť cezhraničné vzťahy spoločnosť/dodávateľ údržby a vytvoriť jasné rozhranie medzi spoločnosťou a dodávateľom údržby pre údržbové služby;
- zlepšiť kvalitu zmlúv o údržbe tak, aby sa minimalizovali spory a úpravy;
- upútať pozornosť k rozsahu údržbových služieb a k identifikácii možností ich zabezpečenia;
- pomáhať a radiť pri navrhovaní a rokovaní o zmluvách o údržbe a pri špecifikovaní opatrení v prípade sporu;
- identifikovať typy zmlúv o údržbe a poskytnúť odporúčania na prisudzovanie práv a povinností medzi zmluvnými stranami vrátane rizík;
- zjednodušiť porovnávanie zmlúv o údržbe.
Norma je predovšetkým pracovným nástrojom na pomoc stranám, ktoré chcú pripraviť zmluvu o údržbe.enerálneho dodávateľa VÚJE, a.s. Trnava v rámci investičnej akcie Slovenských elektrární. Cieľom riešenia bola technológia zvárania tohto typu ocelí a materiálových vlastností zvarového spoja ako sú mikroštruktúra, pevnosť, korózna odolnosť a pod.....
 

Autor  Doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD. je predseda predstavenstva SSU a docent na katedre Dopravnej a manipulačnej techniky

Viac na stranách 12 a 13...

Na začiatok stránky

 

us steel

Na začiatok stránky

 

Koniec - Na stránku SSU