ÚDRŽBA

Maintenance - Instandhaltung

Vydáva Slovenská spoločnosť údržby

 

 

 

objednávka časopisu:

na adrese SSU:

e-mail: SSU@fstroj.utc.sk

Obsah

·         Zakladajúci člen SSU
Sekcia údržby, výroby a montáži technologických zariadení podnikov chemického, farmaceutického a celulózo-papierenského priemyslu slovenskej  republiky

2

·         Na úvod ...

3

·         Zakladajúci člen SSU
Slovnaft Somea, a.s.

4

·         Zakladajúci člen SSU
Slovnaft MaO, a.s.

5

·         Slovenská spoločnosť údržby

6

·         Chcete sa stať členom SSU?

6-7

·         Zakladajúci člen SSU
SPP, š.p.

8

·         Pravidlá členstva v SSU

9

·         Zakladajúci člen SSU
Katedra obnovy strojov a zariadení

11

·         Inseko, a.s.

12

 

 

SEKCIA ÚDRŽBY, VÝROBY A MONTÁŽI TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ PODNIKOV CHEMICKÉHO, FARMACEUTICKÉHO A CELULÓZO-PAPIERENSKÉHO PRIEMYSLU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

            Sekcia údržby, výroby a montáži technologických zariadení podnikov chemického, farmaceutického a celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky (SÚZ) oficiálne pôsobí pri Zväze chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky od roku 1994.
Sekcia nadviazala na činnosť údržbárov podnikov slovenskej chémie, ktorí rôznymi formami (cech údržieb, porady hlavných mechanikov, atď.) trvale udržiavali a pestovali údržbárku rodinu tohto odvetvia.
           Základnou úlohou sekcie je chrániť a presadzovať záujmy svojich členov v zložitých podmienkach rozvoja slovenskej ekonomiky a to zvlášť v častiach:
·         údržba hmotného investičného majetku,
·         výroba a montáž technologických zariadení,
·         presadzovanie záujmov na vyšších fórach – rôzne ministerstvá, hospodárske inštitúcie,
·        
držanie kontinuity v zavádzaní nových zákonov a predpisov, zvlášť v oblasti legislatívy (bezpečnosť práce, technická inšpekcia...),
·         organizovanie prednášok, prezentácií, účasť na tuzemských i zahraničných odborných podujatiach,
·        
spolupráca s organizáciami v zahraničí (zvlášť  s Českou republikou).
            SÚZ svoj program zabezpečuje v súlade s prijatými stanovami a tiež v kontexte hlavných úloh Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu a s prijatým plánom činnosti na príslušný rok. SÚZ podáva pravidelné informácie v „Informačnom spravodaji“,  ktorý je dodávaný 4x do roka, je distribuovaný v počte 1000 ks a je záujem, aby sa tento časopis, ktorý obsahuje celý rad hodnotných, odborných článkov a informácií dostal vždy k pracovníkom, ktorí v tejto oblasti, či už na báze prijímateľa služieb alebo dodávateľa služieb pracujú.
            V SÚZ je aktívne zapojených 32 organizácií resp. spoločností. Členovia SÚZ, ako i ďalší prizvaní pracovníci podľa schváleného programu pre ďalšie obdobie, sa schádzajú 4x do roka, kde prerokovávajú aktuálne témy, vymieňajú si informácie a čo je mimoriadne cenné, vytvárajú vzťahy, ktoré potom následne efektívne využívajú pri riešení interných problémov jednotlivých spoločností.
            Vznik Slovenskej spoločnosti údržby sekcia SÚZ aktívne podporuje. Cieľom je využitie poznatkov a tiež širších kontaktov ostatných profesijných zložiek v rámci Slovenska i zahraničia za účelom umožnenia nárastu odbornosti, mať včas dobré a potrebné informácia a vedieť, kde ich získať.

Ing. Vendelín IRO
Prezident SÚZ

Na začiatok stránky

Prof. Ing. Peter Zvolenský, PhD.
Na úvod ...
           
Technika a technológie strojov a zariadení dnes zasahujú v podstate do všetkých oblastí ľudskej činnosti. Fenomén údržby je preto neodmysliteľný pre tieto objekty ako súčasť ich funkcie a potreba prospešnosti pre človeka. V súčasnosti osobitne významne narastá úloha ekonomiky pri sledovaní kvality strojov a zariadení. Súčiastky, konštrukčné celky a celkové fungovanie techniky predstavuje zložitý systém. To prirodzene znamená nové prístupy, formy, orientáciu a získavanie znalostí pre odborníkov údržby.
            Kde, kedy a ako naplniť túto nie jednoduchú úlohu, ako sa dostať rýchle a efektívne k informáciám tak potrebným pre zabezpečenie správnej a bezpečnej funkcie zverených strojov a technológií ? Ako hľadať odborníkov a ich orientáciu, ako vytvoriť vlastné nové know-how údržby prospešné pre firmu, ako optimalizovať ekonomiku údržby, ako sa presadiť ponukou vlastnej údržby, kto robí a vie diagnostikovať to, čo práve potrebujeme pri riešení zníženia poruchovosti našich strojov alebo pri definovaní nového údržbového systému, či sústavy? Sú progresívne formy údržby s využitím počítačovej techniky, sú matematické modely riešenia jej optimalizácie s cieľom zníženia nákladov, je možné komplexne v praxi aplikovať technickú diagnostiku do údržbového systému firmy, kto rieši kvalitu údržby podľa ISO 18 000, aké sú na to nástroje, ktorá firma má prepracovaný systém konštruovania a výrobnej technológie v systémovom prístupe k parametrom modernej údržby ...? - to je len niekoľko prioritných otázok, úloh a myšlienok, z ktorých a pre ktoré vzniká idea zostavovania a vydávania profesijného časopisu ÚDRŽBA. Toto periodikum vytvára pre pomerne širokú skupinu špecializovaných odborníkov z praxe, univerzít a špecializovaných firiem a spoločností priestor na kontinuálnu výmenu, ponuku a integráciu znalostí, metód a uplatňovania moderných prístupov v údržbe strojov a zariadení.
            Chce byť nástrojom a aj určitou pomôckou formovania najmodernejších riešení údržby vo firmách pre zlepšenie ich produktivity, profesionality a konkurenčnej schopnosti, chce vytvoriť prostredie pre trh práce v oblasti údržby strojov a zariadení, chce dostať do širšieho povedomia domácej a zahraničnej odbornej komunity i širšej verejnosti myšlienky kvality údržby techniky, vzdelávanie a prípravu špičkových odborníkov údržby.
            Časopis bude všestranne prezentovať údržbu ako súčasť zostavovania cieľov a rozhodovania o stratégii firmy, bude prezentovať metodiky komplexného prepojenia údržby na výrobný manažment a produktivitu výroby.

Časopis chce byť nový, aktuálny a kvalitný!
Autor je dekanom Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity.

 

Na začiatok stránky

Slovnaft Somea, a.s.

            Spoločnosť Slovnaft SOMEA a.s. bola založená v roku 1993 a jej jediný zakladateľ je Slovnaft a.s. Dnešnú podobu dosiahla postupnou integráciou s organizačnými zložkami zakladateľa a ďalšej dcérskej spoločnosti Slovnaft SAT a.s. Spoločnosť pokrýva potreby zakladateľa v oblasti starostlivosti o HIM v celom rozsahu komodity elektro a priemyselnej automatizácie s výnimkou opráv motorov a distribuovaných systémov riadenia. Spoločnosť sa tak stala nositeľom 60 ročnej tradície profesií elektro a automatizácie  v rafinérii Slovnaft.
            Stratégia spoločnosti  pri napĺňaní jej poslania „ poskytovať najlepšie riešenie a prezentovať odhodlanie pre excelentné služby v oblasti inžinierskych a dodávateľských činností, servisu a opráv priemyslových elektrických a automatizačných zariadení“ je postavená na troch základných pilieroch:

·        
trvale zlepšovať obchodné výsledky našich zákazníkov,
·        
tvoriť hodnoty pre našich akcionárov,
·        
vytvárať dobré podmienky pre našich zamestnancov.
            Pri  povrchných a krátkodobých riešeniach by sa časom hodnoty obsiahnuté v týchto základných pilieroch dostali do protikladu. Aby sa tak nestalo, je potrebné uplatňovať systémový prístup, ktorý zabezpečí, aby sa zo strednodobého pohľadu napĺňanie hodnoty jedného piliera neuskutočňovalo na úkor iného
...►

Viac na strane 4 ....

Na začiatok stránky

Slovnaft MaO, a.s.

        SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a.s. vznikla ako samostatná akciová spoločnosť so 100% majetkovým vkladom a.s. Slovnaft v roku 1993, ako následnícky subjekt Závodu opráv a montáží, ku ktorému boli v priebehu posledných rokov pričlenené spoločnosť Metalchem - strojárska výroba, prevádzkové údržby Slovnaftu a SLOVNAFTPROJEKT ako samostatná s.r.o. Spoločnosť prešla v poslednom roku výrazným racionalizačným procesom, smerujúcim k zefektívneniu výkonných a výrobných činností.
            SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a.s. je spoločnosťou, ktorá zabezpečuje komplexnú starostlivosť o strojno-technologické zariadenia chemických výrobní,  vrátane rekonštrukcií, modernizácií a nových stavieb. Spoločnosť poskytuje komplexné služby v prevažnej miere pre Slovnaft a.s. a pre ostatných zákazníkov v tuzemsku a zahraničí.
            Spoločnosť je predovšetkým zameraná na zabezpečenie prevádzkyschopnosti výrobných jednotiek Slovnaftu formou nepretržitej údržby a opravami v rozhodujúcej miere zabezpečuje výrobu tlakových a netlakových nádob, výmenníkov tepla, kolón, vzduchových chladičov a kotlov. Prostredníctvom svojej projektovej zložky zabezpečuje spoločnosť projektovanie nových technologických prevádzok, ich modernizáciu a rekonštrukcie.
 ...►

 Viac na strane 5 ....

 Na začiatok stránky

SPP, š.p.

             Pre zabezpečenie plynulej a bezpečnej dodávky plynu je nevyhnutný dobrý technický stav plynovodnej siete. Základnou podmienkou toho je systematická kontrola, údržba a diagnostická činnosť v celom rozsahu plynárenského systému. Rozsah kontroly a údržby a ich cykličnosť je určená technicko - organizačnými normami platnými v rámci divízie vnútroštátnej prepravy a distribúcie (DVPD) Z hľadiska zabezpečenia integrity plynovodnej sústavy sa využívajú výsledky diagnostických metód rôzneho druhu. Najúčinnejšia metóda na zistenie stavu oceľového materiálu potrubí je vnútorná inšpekcia prostredníctvom inšpekčných zariadení rôzneho typu. Vady izolačných vrstiev sa určujú vonkajšou koróznou diagnostikou pomocou jednosmerných meracích metód, pri ktorých sa lokalizujú vady izolácie a stanoví funkčnosť aktívnej protikoróznej ochrany pozdĺž potrubia. Obe uvedené merania je možné vykonávať bez prerušenia prevádzky.
            Vnútorná inšpekcia plynovodov bez prerušenia ich prevádzky patrí dnes medzi najúčinnejšie spôsoby kontroly technického stavu potrubných systémov. Umožňuje získať informácie o koróznom úbytku potrubného kovového materiálu a výrobných vadách, ktoré majú charakter úbytku materiálu. Predpokladom úspešného aplikovania tejto metódy je konštrukčné usporiadanie plynovodov, ktoré umožní vloženie a vybratie inšpekčného zariadenia do a z plynovodu bez prerušenia prevádzky. Ďalšími predpokladmi sú priechodnosť vnútorného prierezu potrubia, hladký vnútorný povrch bez presadených hrán priečnych zvarov a plynulé oblúky o polomere rovnom minimálne trojnásobku priemeru.
...►

Viac na strane 8 ....

 Na začiatok stránky

Katedra obnovy strojov a zariadení

             Katedra obnovy strojov a zariadení Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity garantuje študijné zameranie Prevádzka a údržba dráhových vozidiel. Koncepcia štúdia zodpovedá filozofii štúdia na Strojníckej fakulte, zároveň predstavuje špecifický smer, ktorý integruje všeobecné strojárske vedomosti pre efektívne riadenie a obnovu strojov a zariadení, menovite koľajových vozidiel.
            Štúdium má spoločný základ fakulty, ktorý je rozšírený  o elektrické stroje, elektrickú výzbroj dráhových vozidiel a  koľajové  vozidlá,  aby  absolventi  boli  schopní  riadiť  prevádzku  a  obnovu  aj  elektrických dráhových  vozidiel s inštalovanými elektronickými prvkami. Ďalej je štúdium doplnené o inžiniersky manažment a širokú aplikáciu výpočtovej techniky. Pozornosť je venovaná aj jazykovej príprave. Poslucháči majú  možnosť  orientovať  svoje  štúdium  formou voliteľných predmetov,   napr. zameraním sa na prevádzku a obnovu koľajových vozidiel, vozidiel MHD, železničné  opravárenstvo, obnovu  strojov a zariadení atď. Teoretické a odborné predmety sú v 4. a  5. ročníku doplnené systémom projektov a seminárov. Skladbu predmetov v rámci profilácie si študent volí slobodne sám podľa predpokladaného uplatnenia v praxi. Rozšírenie vzdelávania je možné výberom predmetov aj z iných študijných odborov na fakulte, resp. univerzite.
...►

Viac na strane 11 ....

 Na začiatok stránky

 

                           http://www.inseko.sk

 

 

 

 

 

Viac na strane 12 ....

 Na začiatok stránky

 

Koniec - Na stránku SSU