ÚDRŽBA

Maintenance - Instandhaltung

Vydáva Slovenská spoločnosť údržby

 

1/2001

 

objednávka časopisu:

na adrese SSU:

e-mail: SSU@fstroj.utc.sk

Obsah

·         Údržba ako prostriedok pre optimalizáciu rizika

1

·         sféra, a.s.

2

·         Na úvod ...

3

·         RCM 2 – Koncepčný prístup k údržbe

4

·         invensys - Divízia Foxboro Eckard

6

·         Výpočty spolehlivostijejich využití v údržbě

5

·         Pravidlá členstva v SSU

9

·         Nová verzia AMS od Emerson Process management (Fisher-Rosemount)

11

 

Údržba ako prostriedok pre optimalizáciu rizika
Prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
TU Košice, SjF, katedra dopravných zariadení a logistiky

         Vychádzajúc z jednej z možných definícii údržby, ktorá definuje údržbu ako súhrn činností zabezpečujúcich bezpečnú prevádzku, technickú spôsobilosť, pohotovosť a hospodárnu prevádzku základných fondov sú formulované úlohy pre vývojových pracovníkov, konštruktérov a následne aj užívateľov všetkých druhov základných fondov [1]. To teda znamená, že sa musí pozornosť orientovať na to, aby bol výrobok bezpečný počas všetkých etáp technického života t.j. aj počas údržby a opráv. Je to dané tým, že komplexný systém človek – stroj – prostredie (environment) ako aj vzájomné ovplyvňovanie sa týchto prvkov navzájom, musí byť objektom vykonávania bezpečnostných analýz.
Stratégia minimalizovania rizika musí byť uplatňovaná už v etape projektovania a konštruovania. V tejto etape musia byť zohľadnené aj podmienky pre vykonávanie údržbárskych činnosti na danom technickom zariadení  a to tak, aby počas ich vykonávania boli možné riziká vylúčené príp. minimalizované. V technických podmienkach pre prevádzku zariadení musia byť uvedené zostatkové riziká a to aj pri vykonávaní údržby a opráv. Aby tieto činnosti boli efektívne je potrebná spolupráca výrobcov a užívateľov strojov [2]
...►

Autor je rektor Technickej univerzity Košice
Viac na strane 1 a 3 ....

Na začiatok stránky

Na úvod ...
Ing. Adolf Murín

Po zaregistrovaní na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky vydala Slovenská spoločnosť údržby pri príležitosti konania konferencie Národné fórum údržby 2001 nulté číslo časopisu Údržba. Slovenská spoločnosť údržby tak splnila jednu zo svojich základných úloh : vytvoriť informačné fórum pre účastníkov procesu údržby na Slovensku bez ohľadu na to v akej profesijnej, alebo inštitucionálnej oblasti pôsobia. Vytvoriť priestor to je síce nutná, ale nie dostačujúca podmienka k tomu aby tento nástroj pomohol naplniť poslanie SSU: iniciovať a rozvinúť širokú diskusiu medzi organizáciami aj jednotlivcami, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastňujú na procese údržby. Preto od akademickej obce a špecializovaných inštitúcií sa očakáva, že budú prezentovať výsledky svojich vlastných prác a sprostredkovávať najnovšie poznatky zo sveta. Od manažérov údržby okrem prezentovania vlastných poznatkov a skúseností v riadení údržby sa očakáva, že budú vytvárať spätnú väzbu pre akademickú a teoretickú frontu. Takýto mechanizmus vytvorí podhubie pre vytvorenie tak potrebného komplexného pohľadu na riadenie procesu údržby . Dostávame do rúk prvé číslo periodika Údržba. Som presvedčený a verím že to je presvedčenie väčšiny účastníkov údržby, že tento časopis pomôže rastu úrovne riadenia údržby na Slovensku. Želám periodiku Údržba za nás všetkých vykročenie tým správnym smerom.

Na začiatok stránky


 

 

 

http://www.sfera.sk

 

 

 

 

 

Viac na strane 2....

Na začiatok stránky

RCM 2 -  koncepčný prístup k údržbe
I
ng. Ladislav Horváth, s spolupráci s firmou ALADON Ltd., Anglicko

Prečo sa orientovať na koncepčnú údržbu
Keď základné prostriedky zlyhávajú, nielenže prestanú plniť svoju funkciu, prípadne erodujú imanie, ale to môže viesť aj k vážnemu ohrozeniu zdravia a životov ľudí v tomto okolí. Poruchy technologických zariadení sa podieľali (a aj sa podieľajú) v nemalej miere na najhorších haváriách a environmentálnych nehodách v histórii priemyslu – na udalostiach, ktoré sa stali varovnými symbolmi, akými sú Černobyľ (následok ľudského faktoru a počet obetí je nevyčísliteľný, počet priamych obetí je 185 000), Bhopal (nesprávny výkon údržby a počet mŕtvych bol 3500), Piper Alpha (séria príhod a prehliadnutí následkom nedôslednej údržby – uhorelo celé osadenstvo – 186 ľudí) alebo aj havárie vo VSŽ Košice v októbri 1995 (11 mŕtvych), či horského vlaku v Rakúskom Kaprune na jeseň v roku 2000 (prišlo o život 155 ľudí). Mementom týchto udalostí je, že analýza možných porúch hmotných prostriedkov a posúdenie ich následkov, čím ďalej tým viac nadobúda väčší význam s cieľom prevencie porúch, ktorých následky sú neakceptovateľné.

            Okrem toho žijeme v dynamickom svete, kde sa všetko mení. Na jednej strane je to všadeprítomná globalizácia, ktorá značne vyhrocuje konkurenčné prostredie, to už nehovoriac o ekologických a bezpečnostných aspektoch, ktoré nadobúdajú stále väčší význam, dokonca niekedy tieto podmieňujú prípustnosť ďalšej existencie daného procesu. Preto okrem požiadavky na ekonomickú efektívnosť prevádzky do popredia sa dostáva aj tzv. faktor rizikovosti objektu....►

Viac na strane 4 ....

Na začiatok stránky

Viac na strane 6 ....

Na začiatok stránky

Výpočty spolehlivostijejich využití v údržbě
Prof. Ing. Alois Daněk, DrSc., Ing. Jaromír Široký
VŠB – TU, Institut dopravy, Ostrava

            Příspěvek informuje o souboru výpočetních metod v problematice údržby a oprav dopravních prostředků (DP). Jsou zde např. uvedeny aplikace Weibullova trojparametrického modelu, řešení hustoty obnovy  a potřeby náhradních dílů - jako dvou problémů z více okruhů metod, se kterými na ID-FS pracujeme. Prostředím pro aplikaci dat, výpočty a prezentaci výsledků je převážně Excel.
            Úvod
            Nové systémy obnovy DP umožňují sledování poruchovosti, vyhodnocování spolehlivosti, jakosti, řízení a uplatnění systémů technické diagnostiky. Jde o začlenění zásad prvotní výroby do celého životního cyklu výrobku. Výpočetní technika umožňuje tyto uplatnit a charakterizovat ekonomické efekty obnovy, např. snížení spotřeby paliva a jeho účinnější využití (pozitivní ekologický efekt), odložení plánované opravy, snížení potřebné pracovní doby pro údržbu, snížení spotřeby náhradních dílů - v systémovém  pohledu účelových funkcí
]...►

Viac na strane 7 ....

Na začiatok stránky

Nová verzia AMS od Emerson Process management (Fisher-Rosemount)


           AMS – Asset Management Solution je softvérovo-hardvérové vybavenie technologických procesov určené na ich efektívne riadenie s využitím inteligencie prevádzkových prístrojov. Nová verzia 5.00 v porovnaní s predchádzajúcou 1.4.1 (AT&P Journal 10/2000) ponúka používateľom v tejto oblasti ďalšie nové možnosti:
·         podporu pre 5 000 prevádzkových prístrojov,
·         doplnenie 188 prístrojov HART od 38 výrobcov,
·        
funkciu klient/server,
·         využitie servera SQL pre rozsiahle databázy,
·         kalibračný manažment,

·         server OPC,

·         aplikácie SNAP-ON,

·         podporu pre ďalšie multiplexéry a kalibrátory,

·         voliteľné aplikácie alarmov. ]...►

 Viac na strane 11 ....

Na začiatok stránky

 

Koniec - Na stránku SSU