ÚDRŽBA

Maintenance - Instandhaltung

Vydáva Slovenská spoločnosť údržby

 

3/2003

 

objednávka časopisu:

 na adrese SSU:

 e-mail: mailto:SSU@fstroj.utc.sk

Obsah

·         Praktické skúsenosti so zavedením proaktívnej údržby v podnikoch

3

·         Na úvod ...

5

·        Slovnaft / SMaO Informačný systém pre riadenie údržby, riešenie s vysokou pridanou hodnotou

6

·        Údržba na základe predpokladaného stavu zariadenia

6

·        Konferencia Národné fórum údržby 2004

6

Praktické skúsenosti so zavedením proaktívnej údržby v podnikoch
RNDr. Ondrej Valent, CSc.
 
Podľa našich dlhoročných skúseností situácia sa veľmi líši v jednotlivých podnikoch. Pokiaľ sa pozrieme na vybavenie pracovísk náradím a prístrojmi, tak musíme konštatovať, že situácia je v niektorých podnikoch priam katastrofálna.
Základným predpokladom modernej údržby je včasná diagnostika príčin porúch. Vyžaduje to na jednej strane diagnostickú skupinu- externú alebo internú, ktorá je vybavená dostatočným prístrojovým vybavením, používa pre diagnostiku všetky nevyhnutné merania a analýzy a je schopná interpretovať namerané údaje. Žiaľ, tieto skutočnosti sú naplnené v plnom rozsahu len výnimočne.
Malé podniky technickú diagnostiku vôbec nemajú zavedenú a jediná diagnostická metóda je subjektívne hodnotenie strojov, alebo rozbor stroja po poruche. Čo sa týka analýzy mazania a mazív, tribotechnici a mazači v týchto firmách vôbec nie sú a mazanie strojov je čisto náhodný proces.
Vo veľkých firmách technická diagnostika je väčšinou v nejakej forme prítomná, ale jej výsledky väčšinou nie sú dostatočne dobre interpretované. Je to problém ľudského faktora, t.j. diagnostici vydávajú len obmedzené informácie o úrovni nameraných údajov, a kvôli nedostatočnému vzdelaniu alebo kvôli organizačnej štruktúre podniku výsledky sa nedostanú na správne miesto. Je tu jednoznačný nedostatok integrácie údajov z rôznych zdrojov do systému riadenia údržby . Vzhľadom k tomu, že veľké firmy pri privatizácii oddelili všetky nevýrobné činnosti, je veľmi časté, že na zaistenie technickej diagnostiky a starostlivosti o mazivá a mazadlá je využitý outsourcing. Údaje z rôznych externých firiem sú nekoordinovane chaoticky ukladané, a neexistuje korelácia medzi príčinami a dôsledkami porúch. Technické oddelenie má nedostatočné ľudské a počítačové zdroje, aby údaje mohli interpretovať. Výsledkom je, že sú najrôznejšie dohady a domnienky, kto pracuje dobre, kto nekvalitne. .
...►Celý článok je uvedený na stranách 1 a 3 časopisu ÚDRŽBA 2/2002

Autor je pracovník firmy CMMS s.r.o., Zbraslavská 22 / 49 Praha 5 159 00, http://www.cmms.cz

Viac na stranách 3, 4 a 5 ....

Na začiatok stránky

Na úvod ...
Ing. Adolf Murín

Úmerne zvyšovaniu technickej náročnosti zariadení ktoré sú predmetom údržby, mení sa v priebehu času aj prístup útvarov a organizácií poskytujúcich starostlivosť o základné prostriedky k voľbe vhodných údržbárskych metód. Pre zachovanie požadovaných vlastností technicky a technologicky náročných systémov už nepostačuje oprava po poruche, alebo plánovaná a periodická údržba. Zložité technické zariadenia a sofistikované technologické výrobné zariadenia si pre zachovanie požadovaných vlastností vyžadujú iný prístup. K doteraz prevažne používaným metódam pristupuje údržba na základe stavu a údržba na základe predpokladaného stavu.
Tieto údržbárske metódy ako základ pre svoje uplatnenie využívajú sledovanie stavu zariadenia a následné údržbárske činnosti. Aj keď o týchto metódach hovoríme v posledných desaťročiach, mnohé prvky alebo spôsoby sledovania stavu zariadení sú známe podstatne dlhšie. Novšia je technická diagnostika zariadení. Tento spôsob sledovania vlastností vďaka vzniku stále novších a dokonalejších diagnostických zariadení a trvalému znižovaniu ich ceny nachádza stále širšie uplatnenie v hospodárskej praxi. Ak by sme si vzali za vzor najdokonalejší známy mechanizmus – ľudské telo so stovkami tisícov dokonalých receptorov, tak môžeme technickej diagnostike predpovedať skvelú budúcnosť.
V súčasnosti ako veľmi významná úloha manažérov pôsobiacich v údržbe sa javí správny výber diagnostických zariadení , najmä z pohľadu obmedzených možností a ceny týchto zariadení. Aj tu je vhodné vziať si príklad z ľudského tela. Na niektorých jeho častiach sú receptory hmatu veľmi riedko zastúpené. Nie je to potrebné.
Toto číslo časopisu sa Vám, vážení čitatelia, dostane do rúk tesne pred vianočnými sviatkami a koncom kalendárneho roka. V súkromnom živote je to čas bilancie uplynulého roka a súčasne plánov a predsavzatí do roka nového. Organizácie bez ohľadu na ich veľkosť a poslanie majú iný čas a spôsob realizácie takýchto aktivít. Napriek tomu si dovolím vyjadriť svoj osobný názor: končiaci rok posunul Slovenskú spoločnosť údržby kúsok ďalej na ceste k dosiahnutiu svojich strategických cieľov a napĺňaniu svojej vízie. Budúci rok celá naša spoločnosť očakáva najvýznamnejšiu udalosť posledných rokov. prijatie do rodiny európskych národov. Som rád, že práve v tomto roku sa aj Slovenská spoločnosť stane plným členom Európskej federácie národných spoločností údržby. Prajem všetkým údržbárom na Slovensku aby to bolo na prospech nás aj kolegov v celej Európe. Zároveň mi dovoľte zaželať Vám splnenie osobných ambícií  zdravie a spokojnosť Vás a Vašich najbližších.

(Autor je predseda predstavenstva Slovenskej spoločnosti údržby)

Na začiatok stránky

Slovnaft / SMaO Informačný systém pre riadenie údržby, riešenie s vysokou pridanou hodnotou
 

História systému riadenia údržby Datastream v Slovnafte

Po dôkladnej analýze informačných potrieb zo svojich procesov údržby dospel Slovnaft v roku 1996 k potrebe zavedenia informačného systému (IS) pre riadenie majetku a údržby. Zvolil k tomu nasledujúci postup:

  • Základná myšlienka – kompaktný nezávislý IS pokrývajúci všetky informačné potreby údržby a jej managementu.

  • Vypísanie súťaže pre systém údržby, ktorého víťazom sa po troch náročných výberových kolách stal systém firmy Datastream a jeho výhradný dodávateľ na Slovensku firma Inseko a.s. Žilina.

  • Kontrakt bol podpísaný v 02/1998.

  • Začiatok implementácie 04/1998.

  • Ukončenie implementácie a nábeh rutinnej prevádzky systému MP5 v roku 1999.

Úspešná prevádzka pôvodného systému MP5 (staršia verzia) s konkrétnymi prínosmi a priebežné funkčné a technologické zdokonaľovanie firmou Datastream motivovalo v r. 2002 Slovnaft k upgradu systému na najnovšiu webovsky orientovanú verziu pod inovovaným názvom Datastream 7i, a v  tom istom roku k rozšíreniu implementácie tohto systému aj na svoju dcérsku spoločnosť SMaO (Slovnaft montáže a opravy).
Súčasťou upgradu a rozšírenia bola aj tesná on-line integrácia s najnovším ekonomickým informačným systémom Oracle Financials 11i, pre ktorú bol využitý osvedčený integračný nástroj Datastream BAIM.

Pozície firiem Datastream, Inseko a Slovnaft/SMaO.

Datastream
Americká firma Datastream je autorom a vlastníkom informačných systémov pre riadenie majetku a údržby Datastream 7i a Datastream MP2. Úspešne realizovaný zámer spoločnosti založenej v roku 1986 ponúkať inovatívny software pre profesionálov zaoberajúcich sa riadením majetku a údržby mal za výsledok nasadenie viac než 60.000 systémov v celom svete. Datastream poskytuje aj prostredníctvom svojich distribútorov služby zákazníkom v 129 krajinách sveta.
...►

Viac na stranách 6 a 7 ....

Na začiatok stránky

Údržba na základe predpokladaného stavu zariadenia
Ing. Adolf Murín

Skôr ako sa dostaneme k pojednávaniu o údržbe na základe predpokladaného stavu zariadenia je dobré ujednotiť si terminológiu. Ako pomôcka nám poslúži európska norma EN 13306 Maintenance terminology a jej slovenská verzia STN EN 13306:2001. Musím sa ospravedlniť čitateľom za niektoré drobné odlišnosti oproti slovenskému prekladu normy, ale robím to v dobrom úmysle a s vierou že v krátkom čase sa zosúladí znenie normy s tým, ako tieto termíny používajú ľudia z vedecko-technickej a priemyselnej praxe.

Preventívna údržba (Preventive maintenance)
Údržba vykonávaná vo vopred stanovených intervaloch, alebo v súlade s predpísanými kritériami, určená na zníženie pravdepodobnosti vzniku poruchy, alebo obmedzenia funkčnosti zariadenia.
Plánovaná údržba (Scheduled maintenance)

Preventívna údržba vykonávaná v súlade so stanoveným časovým plánom, alebo stanoveným počtom jednotiek používania zariadenia (km, výrobné cykly- poznámka autora).

Periodická údržba (Predetermined maintenance)

Preventívna údržba vykonávaná v súlade so stanovenými časovými intervalmi, alebo počtom jednotiek používania zariadenia.

Údržba na základe stavu (Condition based maintenance)

Preventívna údržba založená na sledovaní vlastností, alebo parametrov zariadenia a následných činností.
Poznámka: Sledovanie vlastností a parametrov môže byť plánované, na požiadanie, alebo kontinuálne.


Údržba na základe predpokladaného stavu (Predictive maintenance)

Údržba na základe stavu, vykonávaná v súlade s predpoveďou odvodenou z analýzy a vyhodnotenia podstatných parametrov charakterizujúcich zhoršovanie stavu zariadenia.

Údržba po poruche (Corrective maintenace)

Údržba vykonávaná po rozpoznaní chyby a určená na uvedenie zariadenia do stavu, v ktorom môže plniť požadovanú funkciu.
. ...►

(Autor je predseda predstavenstva Slovenskej spoločnosti údržby)

Viac na stranách 8 a 9 ....

Na začiatok stránky

Na začiatok stránky

 

Koniec - Na stránku SSU