ÚDRŽBA

Maintenance - Instandhaltung

Vydáva Slovenská spoločnosť údržby

 

1/2004

 

objednávka časopisu:

 na adrese SSU:

 e-mail: SSU@fkosz.utc.sk

Obsah

·         Národné fórum údržby 2004

3

·         Na úvod ...

5

·        Manažment stavebnej obnovy - údržba budov

6

Na úvod ...
Ing. Adolf Murín

Úmerne zvyšovaniu technickej náročnosti zariadení ktoré sú predmetom údržby, mení sa v priebehu času aj prístup útvarov a organizácií poskytujúcich starostlivosť o základné prostried­ky k voľbe vhodných údržbárskych metód. Pre zachovanie požadovaných vlastností technicky a technologicky náročných systémov už nepo­stačuje oprava po poruche, alebo plánovaná a periodická údržba. Zložité technické zariadenia a sofistikované technologické výrobné zariadenia si pre zachovanie požadovaných vlastností vyža­dujú iný prístup. K doteraz prevažne používaným metódam pristupuje údržba na základe stavu a údržba na základe predpokladaného stavu.

Tieto údržbárske metódy ako základ pre svoje uplatnenie využívajú sledovanie stavu zariadenia a následné údržbárske činnosti. Aj keď o týchto metódach hovoríme v posledných desaťročiach, mnohé prvky alebo spôsoby sledovania stavu zariadení sú známe podstatne dlhšie. Novšia je technická diagnostika zariadení. Tento spôsob sledovania vlastností vďaka vzniku stále novších a dokonalejších diagnostických zariadení a trva­lému znižovaniu ich ceny nachádza stále širšie uplatnenie v hospodárskej praxi. Ak by sme si vzali za vzor najdokonalejší známy mechanizmus – ľudské telo so stovkami tisícov dokonalých receptorov, tak môžeme technickej diagnostike predpovedať skvelú budúcnosť.

V súčasnosti ako veľmi významná úloha manažérov pôsobiacich v údržbe sa javí správny výber diagnostických zariadení , najmä z pohľadu obmedzených možností a ceny týchto zariadení. Aj tu je vhodné vziať si príklad z ľudského tela. Na niektorých jeho častiach sú receptory hmatu veľmi riedko zastúpené. Nie je to potrebné.

Toto číslo časopisu sa Vám, vážení čitatelia, dostane do rúk tesne pred vianočnými sviatkami a koncom kalendárneho roka. V súkromnom ži­vote je to čas bilancie uplynulého roka a súčasne plánov a predsavzatí do roka nového. Organizá­cie bez ohľadu na ich veľkosť a poslanie majú iný čas a spôsob realizácie takýchto aktivít. Napriek tomu si dovolím vyjadriť svoj osobný názor: končiaci rok posunul Slovenskú spoloč­nosť údržby kúsok ďalej na ceste k dosiahnutiu svojich strategických cieľov a napĺňaniu svojej vízie. Budúci rok celá naša spoločnosť očakáva najvýznamnejšiu udalosť posledných rokov. prijatie do rodiny európskych národov. Som rád, že práve v tomto roku sa aj Slovenská spo­ločnosť stane plným členom Európskej federácie národných spoločností údržby. Prajem všetkým údržbárom na Slovensku aby to bolo na prospech nás aj kolegov v celej Európe. Zároveň mi dovoľte zaželať Vám splnenie osobných ambícií zdravie a spokojnosť Vás a Vašich najbližších.

(Autor je predseda predstavenstva Slovenskej spoločnosti údržby)

Na začiatok stránky

Manažment stavebnej obnovy - údržba budov
Doc. Ing. Mária Hromníková, PhD.

ÚVOD

Článok je zameraný na riešenie manažérskych problémov obnovy stavebného fondu a údržby budov. Analyzuje procesy obnovy stavebných objektov, ich konštrukčných častí a technického vybavenia. Formuluje podmienky návrhu optimálnych termínov, rozsahu a nákladov stavebnej obnovy. Výpočet technických a ekonomických parametrov údržby objektov, opravy stavebných konštrukcií, revízie a výmeny technických zariadení budov je východiskom pre spracovanie projektov obnovy, plánov údržby a opráv, manuálov obnovy stavieb a riadenie sanačných procesov. Výstupy riešení poskytujú správcom stavebných nehnuteľností kvantifikované informácie o najvýhodnejších časových, technických a ekonomických podmienkach vykonania obnovy. Analytické programovanie stavebnej obnovy je podporou pre autonómne rozhodovanie vlastníkov o sanácii budov. Druh a následnosť analyzovaných problémov zodpovedá technologickej kontinuite procesov obnovy budov: od opravy vnútorných konštrukcií a opráv obalových konštrukcií stavebného plášťa, cez údržbu, opravu a zateplenie objektu, až po výmenu technických zariadení budov a stratégiu obnovy stavebného fondu.

Obnova stavebného fondu

Stavebná obnova je fyzická forma technickej regenerácie, energetickej sanácie, ekonomického zhodnotenia a environmentálneho skvalitnenia stavebného fondu. Obnova regeneruje technický stav, sanuje úžitkový štandard, zhospodárňuje prevádzku, ovplyvňuje reprodukčnú hodnotu a revitalizuje funkcie existujúcich budov. Realizuje sa priebežnou údržbou stavebných objektov, opravami opotrebených stavebných konštrukcií, výmenou zlyhaných technických zariadení, odstraňovaním porúch a systémových chýb stavieb, alebo komplexnou sanáciou budov, vrátane zateplenia stavebného plášťa s nevyhovujúcimi tepelno-technickými vlastnosťami. . ...►

Autorka je pracovníčka Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Viac na strane 4, 5, 7 a 8 ....

Na začiatok stránky

 

Koniec - Na stránku SSU