ÚDRŽBA

Maintenance - Instandhaltung

Vydáva Slovenská spoločnosť údržby

 

2/2004

 

objednávka časopisu:

 na adrese SSU:

 e-mail: SSU@fkosz.utc.sk

Obsah

·         Neviditeľní hrdinovia, ktorí zabezpečujú návratnosť investícií do údržby (príspevok autora na konferencii EUROMAITENANCE 2004)

1

·         Na úvod ...

3

·        Údržba v Európe - EUROMAINTENANCE 2004

4

·        Pohľad na konferenciu NÁRODNÉ FÓRUM ÚDRŽBY 2004

6

·        Metodická podpora riadenia obnovy budov

Na úvod ...
Ing. Adolf Murín

 V mesiaci máj tohto roku sa uskutočnili dve akcie, ktoré majú veľký význam pre údržbársku obec na Slovensku. Začiatkom mája to bola aktivita Európskej federácie národných spoločností údržby, (EFNMS, vzw.), konferencia EUROMAINTENANCE, ktorú z poverenia EFNMS organizovala Španielska spoločnosťou údržby a v druhej polovici mája aktivita Slovenskej spoločnosti údržby, medzinárodná konferencia Národné fórum údržby 2004. Je nemožné porovnávať tieto dve akcie, organizované na národnej a európskej úrovni. Majú neporovnateľný rozsah, počet prihlásených príspevkov a počet účastníkov.

Ale je možné z obsahovej náplne príspevkov ako aj neformálnych diskusií vypozorovať, že problémy ktoré riešia pracovníci pôsobiaci v údržbe sú podobné, alebo zhodné. Väčšina organizácií, ktoré poskytujú výkon údržby fyzických základných prostriedkov hľadá za pomoci konzultantských a servisných spoločností najvhodnejší spôsob organizácie a riadenia činností údržby. 

Posmrtný odkaz pána Moubraya možno udal smer hľadania takejto univerzálnej metódy, keď pre vedecké zdôvodnenie poslania údržby použil Lambertov druhý zákon termodynamiky. Veľké množstvo príspevkov zameraných na využitie informačných systémov v údržbe, zodpovedá rastúcemu významu tohto nástroja v procese riadenia údržby. Pre lepšie sledovanie stavu a celkového zdravia fyzických základných prostriedkov, trvale rastie ponuka diagnostických zariadení a spôsobov vyhodnocovania nimi poskytovaných informácií. 

Trvale najvážnejším problémom na ktorý majú rozdielny názor vlastníci fyzických základných prostriedkov a útvarov poskytujúcich údržbárske činností, je otázka nákladov vložených do údržby. Krajné snahy minimalizovať tieto náklady, alebo ich spotrebovať bez analýzy ich opodstatnenosti sú z dlhodobého hľadiska neúnosné. 

Medzi údržbármi nezriedka panuje názor, že optimálny spôsob údržby je umením. Je to pravda, ale len v prípade že sa v konkrétnom prostredí nájde umelec. Rovnako iný názor, podľa ktorého sa má riadiť údržba na základe vedeckých metód pokuľháva, na nekompletnosti vedeckých metód.

Spoločným poznaním obidvoch horeuvedených fór je fakt, že kľúčový význam pri riadení údržby má človek. Človek ktorý nesie znaky umelca získané záujmom o vykonávanú činnosť a skúsenosťami; človek ktorý dokáže v konkrétnom prostredí využívať to čo mu veda a technika v danom časovom období ponúka. Takýto človek sa nerodí, takýto človek sa vychováva. Preto obidve fóra zhodne zvýraznili potrebu vzdelávania a potrebu zlepšovania obsahu procesov vzdelávania.

(Autor je predseda predstavenstva Slovenskej spoločnosti údržby)

Na začiatok stránky

Neviditeľní hrdinovia, ktorí zabezpečujú návratnosť investícií do údržby (príspevok autora na konferencii EUROMAITENANCE 2004)
JAN FRÅNLUND

Resumé

Často bývajú problémy pri vysvetľovaní dôležitosti činností údržby vrcholovému manažmentu spoločnosti, ľuďom z politiky či médiám. V tomto článku autor predstavuje pedagogický model vysvetlenia vzťahu medzi činnosťami údržby a požadovanými výsledkami spoločnosti. S týmto modelom sú spojené dôležité ukazovatele výkonu, vrátane „Návratnosť investícií do údržby“ (Return on Maintenance Investment – ROMI), ktorý vymyslel autor. Článok tiež diskutuje možnosti ako dosiahnuť lepšie uvedomenie si činností údržby a jej docenenia. „Neviditeľní hrdinovia“ v názve sa vzťahuje na všetky preventívne činností údržby, ktoré vykonávajú ľudia, aby predišli problémom pri používaní majetku. Ľudia, ktorí sú zriedkavo poznaní niekým mimo oddelenia údržby.

Neviditeľní hrdinovia

V každej európskej krajine sú stovky tisícok neviditeľných hrdinov. Napr. ľudí, ktorí cez efektívnu preventívnu údržbu zabezpečujú, že sa môže uskutočňovať plánovaná výroba v spoločnostiach bez technických porúch na technickom zariadení . . ...►

Autor je členom UTEK - Švédska spoločnosť údržby

Viac na strane 1, 2, 3 a 10 ....

Na začiatok stránky

Údržba v Európe - EUROMAINTENANCE 2004
Doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.

Po druhý krát sa zúčastnila delegácia Slovenskej spoločnosti údržby (SSU) na medzinárodnej konferencii Euromaintenance organizovanej každé dva roky Európskou federáciou národných spoločností údržby (EFNMS vzw, ďalej len EFNMS). Tento rok sa konferencia uskutočnila v metropole Katalánska, Barcelone, a organizátorom bola Španielska asociácia údržby – AEM. Konferencia sa konala v dňoch 11. – 13. mája 2004. Tohtoročná konferencia Euromaintenance 2004 bola v poradí už sedemnásta.

Delegácia SSU bola tento rok päťčlenná - predseda Predstavenstva SSU, Ing. Adolf Murín, ktorý je zároveň zástupcom SSU vo Valnom zhromaždení EFNMS, doc. Juraj Grenčík zo Žilinskej univerzity, člen pracovnej skupiny WG7 – Benchmarking, tento rok aj člen poroty pre udelenie ceny EFNMS za diplomovú prácu, doc. Hana Pačaiová z Technickej univerzity Košice, ktorá bola spoluautorkou a prezentátorkou príspevku v programe konferencie, Ing. Gabriel Dravecký z TOPVARu Topoľčany, ktorý mal príspevok uverejnený v posterovej sekcii, a napokon člen Predstavenstva SSU, Ing. Igor Pokorný. Z ďalších slovenských podnikov sa už nezúčastnil nikto, ale i tak bolo zastúpenie Slovenska vzhľadom k ďalším krajinám relatívne slušné. Samozrejme, prevažovali domáci účastníci, z ďalších tradične škandinávske štáty. Opäť bola dosť početná účasť Číny, ale aj Brazílie, USA a prišiel dokonca aj zástupca Juhoafrickej republiky, čo dosvedčuje celosvetový význam Euromaintenance.

Konferenciu vždy sprevádza výstava, v tomto roku nazvaná Promaint. Vystavovatelia (celkový počet 61) predstavovali celú škálu domácich a nadnárodných f iriem počnúc diagnostickými systémami, technológiami pre údržbu až po počítačovú podporu riadenia údržby.  ...►

Autor je členom katedry dopravnej a manipulačnej techniky

Viac na strane 4, 5 a 11 ....

Na začiatok stránky

Pohľad na konferenciu NÁRODNÉ FÓRUM ÚDRŽBY 2004
Doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.

Tradične v máji, (24.-25.5. 2004), tradične vo Vysokých Tatrách, opäť na Štrbskom Plese v hoteli Patria, sa uskutočnil už 4. ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2004. Atraktívne prostredie Vysokých Tatier opäť tvorilo kulisu pre účastníkov konferencie, i keď v tomto roku viac zimnú ako jarnú. Nie všetko sa dá dopredu naplánovať, ale nepriazeň počasia nemohla ubrať z príjemnej atmosféry konferencie. Možno konštatovať, že konferencia si našla pevné zázemie v širokom okruhu ľudí so vzťahom k údržbe, ktorí sa chcú stretnúť a podeliť sa o svoje skúsenosti, dozvedieť sa niečo nové či získať nový pohľad na vec. Konferencia tak napĺňa pôvodné očakávania vyslovené na „nultom ročníku“ v roku 2000, konanom ešte na pôde Žilinskej univerzity.

Termín konferencie bol tento rok v kolízii s ďalšími akciami, predovšetkým Medzinárodným strojárskym veľtrhom v Nitre, čo sa hlavne prejavilo na menšom záujme vystavujúcich firiem, nakoľko viaceré dali prednosť veľtrhu. Účasť zástupcov EFNMS bola menšia ako v predošlých rokoch, lebo konferencia sa konala necelé dva týždne po konferencii Euromaintenance 2004 v Barcelone. Navyše, v októbri tohto roku bude SSU v Bratislave hostiť zasadnutie vedenia EFNMS pri príležitosti prijatia za plnoprávneho člena, a tak predstavitelia EFNMS prídu na Slovensko na jeseň. Napriek tomu bola účasť zahraničných hostí na Národnom fóre údržby doteraz druhá najvyššia. Celkovým počtom účastníkov však tohtoročná konferencia bola najúspešnejšia z doterajších ročníkov. . ...►

Autor je členom katedry dopravnej a manipulačnej techniky

Viac na strane 6 a 7 ....

Na začiatok stránky

Metodická podpora riadenia obnovy budov
Doc. Ing. Mária Hromníková, PhD.

Článok hodnotí praktickú účinnosť analytických nástrojov riadenia procesov obnovy v porovnaní s empirickým prístupom k plánovaniu obnovy stavebných diel. Informuje o princípoch matematického modelovania údržby objektov, opravy stavebných konštrukcií a výmeny technických zariadení budov, pri projektovaní termínov, rozsahu a nákladov obnovy stavieb. Praktickú účelnosť analytickej podpory manažmentu obnovy zdôvodňuje technicko-ekonomickým princípom konštrukcie modelov obnovy a reálnosťou generovaných informácií pre riadenie sanačných prác.

RIADENIE OBNOVY

Účelná a hospodárna obnova zhodnocuje objekt a ovplyvňuje jeho fyzickú životnosť, ktorá závisí od termínu, rozsahu a nákladov obnovy. Tento fakt vysvetľuje podstatu manažérskych problémov fyzickej obnovy stavebných objektov a definuje predmet i cieľ ich riešenia. Príprava sanačných projektov a praktické riadenie procesov obnovy stavebných objektov vyžaduje metodickú podporu vo forme návodov navrhovania časových, technických a ekonomických parametrov obnovy. V literatúre sú ojedinelé monografické práce, zamerané na manažment stavebnej obnovy a projektovanie obnovy budov. Publikované a prakticky dostupné sú empirické údaje o životnosti a opravách konštrukcií pozemných objektov a aktualizované databázy cyklických opráv konštrukčných prvkov bytových domov. Zaznamenané údaje sú orientačným východiskom pre technicko-ekonomické expertízy, diagnostiku budov a plánovanie opráv stavebných objektov. Zdroje vysledovaných údajov (SZBD 1985, VÚPS 1999) neposkytujú návody na manažérske aplikácie údajov v projektovaní obnovy budov a riadení sanačných procesov. Zostavy dát sú spracované katalogovou formou ako referenčné normatívy pre vypracovanie expertíz, bez aplikačných procedúr ich projektového využitia. Účelné využitie týchto informačných zdrojov je však možné, napriek tomu, že v publikáciach nie je implikované. Praktické uplatnenie orientačných dát je užitočné pri výpočte súčasného opotrebenia konštrukcií, zdôvodňovaní potreby opravy objektu, identifikácii kvality údržby budovy a pri návrhu parametrov opráv konštrukčných prvkov s krátkodobou životnosťou. Projektovanie obnovy objektov na základe súčasného opotrebenia odporúčame obmedziť iba na opravy vnútorných stavebných konštrukcií, avšak so zohľadnením vplyvu údržby na vývoj ich budúceho fyzického opotrebenia. Všestranne použiteľnou alternatívou projektovania stavebnej obnovy, na rozdiel od empirického princípu plánovania obnovy na základe súčasného opotrebenia konštrukcií a objektov, sú analytické techniky manažmentu stavebnej obnovy, ktoré projektujú režimy obnovy budov a ich konštrukčných častí v závislosti od budúceho vývoja fyzického opotrebenia konštrukcií, náhodného vzniku porúch objektov a pravdepodobného zlyhania technických zariadení. Z dôvodu praktickej užitočnosti matematického modelovania a programovania budúceho vývoja reálnych procesov, v západnej Európe rastie dopyt a ponuka špecializovaných študijných programov, zameraných na získanie znalostí matematických metód pre riešenie manažérskych problémov. Záujem o tieto programy majú najmä študenti, ktorí sa pripravujú na profesionálnu manažérsku kariéru v podnikateľskej praxi, ale tiež mnohí projektanti a manažéri. . ...►

Autorka je pracovníčka Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

ČLÁNOK MÁ VÄZBU NA RIEŠENIE GRANTOVÉHO VÝSK UMNÉHO PROJEKTU VEGA Č. 1/0473/03, KTORÝ JE ZAMERANÝ NA IMPLEMENTÁCIU ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA V STAVEBNÍCTVE.

Viac na strane 8 a 11 ....

Na začiatok stránky

 

Koniec - Na stránku SSU