ÚDRŽBA

Maintenance - Instandhaltung

Vydáva Slovenská spoločnosť údržby

 

1/2005

 

objednávka časopisu:

 na adrese SSU:

 e-mail: ssu@fstroj.utc.sk

Obsah

·         Príhovor predsedu Slovenskej spoločnosti údržby

1

·         Za Ing. Adolfom Murínom

2

·        Údržba v strednej Európe – Stredoeurópske Fórum Údržby 2005

4

·        Obnova bytového fondu

6

·        ARSOZ - podpora IT pre efektívnu údržbu

7

·        Význam SSU pre Tovar, a.s.

8

·        Údržbár roka 2005

9

·        Diplomová práca roku 2005

9
Príhovor predsedu Slovenskej spoločnosti údržby
Doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.

VÁŽENÍ ČLENOVIA A PRIAZNIVCI SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI ÚDRŽBY,

vyššie zákony tohto sveta nás priviedli k nevyhnutnosti voľby nového predsedu predstavenstva Slovenskej spoločnosti údržby. Po opätovnom zvolení Ing. Adolfa Murína v máji 2005 do funkcie, jeho druhé funkčné obdobie bolo príliš skoro ukončené. Odchod bol náhly, bez prípravy a dostatku času na plynulé odovzdanie funkcie ako aj skúseností svojmu nasledovníkovi. Aj z tohto dôvodu trvalo predstavenstvu Slovenskej spoločnosti údržby dlhšiu dobu, kým bol zvolený jeho nový predseda. Voľba padla na mňa. Po ťažkom zvažovaní som napokon voľbu prijal.

Stál som pri zrode myšlienky a násled­nom založení Slovenskej spoločnosti údržby. Bol som pri prvých aktivitách spoločnosti. Od začiatku som bol v kontakte so zahraničnými partnermi, osobitne pri uvádzaní Slovenskej spoločnosti údržby do EFNMS (Európskej federácie národných spoločností údržby). I keď jednoznačne najviac zodpovednosti v predchádzajúcom období ležalo na pleciach zosnulého predsedu, na väčšine aktivít som sa podieľal aj ja.

Prechod do ďalšieho obdobia činnosti Slovenskej spoločnosti údržby nebude jednoduchý, ale na druhej strane, je na čom stavať, je na čo nadväzovať. Možno si každý z členov viac uvedomí, čo môže priniesť pre túto spoločnosť a ako sa dokážeme navzájom viac obohatiť. Čím dokážeme vytvoriť „klub“, ktorého byť členom je prestížou.

Pevné miesto v činnosti Slovenskej spoločnosti údržby si našlo každoročné organizovanie konferencie „Národné fórum údržby“. Dokázali sme úspešne zorganizovať konferenciu väčšieho významu – „Stredoeurópske fórum údržby“. Pripravili sme štyri behy vzdelávania „Manažér údržby“, viac či menej pravidelne vydávame časopis „Údržba“, funguje webovská stránka. Chceli by sme rozšíriť vzdelávanie aj na nižšom stupni pre technikov a majstrov údržby.

Chceli by sme viac hodnotiť úroveň údržby a pripraviť vydanie „Encyklopédie údržby“.

Sám veľa nedokážem, ale mám nádej, že myšlienka, na ktorej je založená Slov­enská spoločnosť údržby, má svoju hodnotu, a preto sa vždy nájde dostatok ochotných ľudí podieľať sa na rozvoji našej spoločnosti. Nielen členov predstavenstva a dozornej rady, pracovných skupín, ale všetkých, ktorí vidia zmysel jej existencie.

Údržba má jednu úžasnú vlastnosť, a tou je nesmierna rozmanitosť oblastí, ktorých sa dotýka. Niet azda takej, s ktorou by nesúvisela. Práve to privádza k sebe ľudí aj z veľmi odlišných oblastí, ktorí si však majú čo povedať a navzájom si pomôcť. Na jednej strane býva údržba odsúvaná do úzadia a býva prvou, na ktorej sa chce šetriť. Ale vždy sa napokon ukáže jej potreba a význam. A je naším presvedčením, že jej význam a potreba budú do budúcnosti stále rásť.

Na tomto mieste si Vás dovoľujem vyzvať k aktívnej účasti pri vydávaní nášho časopisu „ÚDRŽBA“, ktorý má ambíciu byť nositeľom aktuálnych informácií z oblasti údržby, prinášať správy o nových trendoch v riadení, informačných technológiách, diagnostike a dianí v údržbe doma i v zahraničí. K tomuto môže prispieť každý poskytnutím odborných príspevkov, informácií, ale aj sponzoringom časopisu vo forme zverejňovania firemných reklám, bez ktorého nie je možné vydávať ďalšie čísla.

Napokon želám Slovenskej spoločnosti údržby, aby sme tu na Slovensku spoločne s partnerskými organizáciami údržbárov Európy dokázali prispievať k skvalitňovaniu úrovne údržby a aby sme boli skutočnou oporou a často aj východiskom pre mnohých údržbárov väčších aj menších spoločností. Pozývam preto všetkých k spolupráci na prospech slovenskej údržby, na prospech každého z nás.

(Autor je predseda predstavenstva Slovenskej spoločnosti údržby)

Na začiatok stránky

Ing. Adolf Murín (18. XI. 1940 -- 2. VI. 2005)

LIST K ÚMRTIU PREDSEDU SSU, Ing. ADOLFA MURÍNA                       

Dňa 2. júna 2005 postihla Slovenskú spoločnosť údržby (SSU) veľká strata - Ing. Adolf Murin, jej zakladateľ a prvý predseda, po krátkej ale ťažkej chorobe, odišiel z tohto sveta – neuveriteľná správa …

Táto správa bola šokujúca pre všetkých tých, ktorí ho poznali. Ešte začiatkom mája 2005 sa ním mnohí stretli ako s hlavným organizátorom a hostiteľom prvej medzinárodnej konferencie „Stredoeurópske fórum údržby 2005“. Bola to jeho myšlienka organizovať každý druhý rok, medzi konaním konferencií Euromaintenance, regionálnu konferenciu spoločností údržby Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska. A prvý ročník potvrdil, že to bola dobrá myšlienka, veď konferencie sa zúčastnilo takmer 200 účastníkov. Konferenciu navštívili mnohí vzácni hostia, medzi nimi čestná prezidentka EFNMS, prof. Mirta Baranovic z Chorvátska, nastupujúci prezident EFNMS, pán Guido Walt zo Švajčiarska, predseda EFNMS, pán Hans Overgaard z Dánska, a mnohé ďalšie vážené osobnosti. Počas konferencie si každý všimol, že niečo nie je v poriadku so zdravím Adolfa Murína, ale on nedal na sebe nič poznať a tak všetci verili, že sa čoskoro zotaví. Valné zhromaždenie SSU, ktoré sa konalo počas konferencie, po druhý krát zvolilo Adolfa Murína na ďalšie štvorročné obdobie za predsedu predstavenstva SSU, a on túto funkciu prijal. Predstavil ďalšie ambiciózne plány do budúcnosti, aby SSU mohla rozbehnúť ďalšie aktivity a stať sa ešte uznávanejšou organizáciou medzi ľuďmi so vzťahom k údržbe. 

No choroba mu krátko na to zabránila ísť na rokovanie Valného zhromaždenia EFNMS, konaného v Paríži dňa 21. mája 2005. Z tohto stretnutia mu všetci účastníci poslali pozdrav a všetci vyjadrili presvedčenie, že sa stretnú na ďalšom zhromaždení v októbri v Záhrebe. Choroba však bola rýchla a krutá. Odišiel do nemocnice, ale namiesto vyzdravenia po niekoľkých dňoch prehral svoj boj o život keď jeho telo vypovedalo službu. Dostalo sa mu poslednej útechy, keď v pokoji opúšťal tento svet držiac za ruku svoju milovanú dcéru Michaelu. Zanechal samotného aj svojho syna Juraja s ktorým spolu žili po tom, čo v roku 1992 zomrela jeho manželka. Mal veľmi rád svoju rodinu a zvlášť svoje tri vnučky, na ktoré bol tak pyšný. A zanechal opustenú aj Slovenskú spoločnosť údržby, ktorá bola tiež jeho dieťaťom. 

Adolf Murín sa narodil 18. novembra 1940 v Považskom Podhradí. Od siedmich rokov však žil v Bratislave. Vyštudoval elektrotechniku na Českom vysokom učení v Prahe. Väčšinu svojho pracovného života prežil v Slovnafte Bratislava, kde prešiel cez mnohé funkcie v údržbe elektrických a automatizačných zariadení, okrem niekoľkých rokov, keď mal na starosti investičnú oblasť v podniku. Jeho posledným miestom do roku 2001 bola funkcia riaditeľa spoločnosti Slovnaft SOMEA, ktorá zabezpečovala údržbu meracej a automatizačnej techniky. Ako riaditeľ bol v roku 2000 odmenený cenou za kvalitu. 

V roku 2000, inšpirovaný EFNMS a osobne, tiež už zosnulým, Ivanom Ivancicom, predsedom Chorvátskeho združenia údržbárov, bol iniciátorom myšlienky založiť Slovenskú spoločnosť údržby, čo sa mu aj veľmi rýchlo podarilo uskutočniť. Po odchode do dôchodku v roku 2001 venoval celú svoju energiu SSU. Onedlho, v roku 2001, sa SSU stalo pozorovateľom v EFNMS a v októbri 2004, v Bratislave, bola SSU zvolená za plnoprávneho člena EFNMSvzw. Všetci účastníci tohto stretnutia si pamätajú pohostinnosť a priateľskú atmosféru, ktorú dokázal Adolf Murín vytvoriť. Bol úspešný aj v domácich podujatiach. SSU od roku 2000 každoročne úspešne organizuje konferencie „Národné fórum údržby“, vydáva časopis „Údržba“, má aktívnu web stránku, organizuje vzdelávanie „Manažér údržby“, atď. A mnohé ďalšie projekty boli v myšlienkach Adolfa Murína. Žiaľ, náhle boli prerušené, skôr, ako ich mohol začať uskutočňovať ...

Čo ešte dodať? Všetci tí, ktorí mali česť poznať Adolfa Murína a spolupracovať s ním, veľmi rýchlo pochopili, že okrem toho, že bol vynikajúci odborník, bol predovšetkým skutočný gentleman a dobrý priateľ. Toto zostane navždy v spomienkach každého, kto ho poznal. A ja som veľmi rád, že som mal česť byť s Adolfom Murínom od začiatkov Slovenskej spoločnosti údržby až do jeho náhleho odchodu. Vďaka za všetko, čo pre nás vykonal. Nech odpočíva vo večnom pokoji.

Juraj Grenčík, podpredseda SSU

Na začiatok stránky

Údržba v strednej Európe – Stredoeurópske Fórum Údržby 2005
Doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.

Z iniciatívy, krátko po konferencii zosnulého, predsedu SSU, Ing. Adolfa Murína, a po dohode partnerských organizácií údržby Čiech, Maďarska, Poľska a Slovenka sa uskutočnila v máji roku 2005 prvý krát konferencia o údržbe ako spoločný projekt týchto národných spoločností údržby. Slovensko vystupovalo ako hostiteľská krajina a organizátorom bola Slovenská spoločnosť údržby. Základným cieľom tohto projektu bolo poskytnúť aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne a vytvoriť vhodné podmienky na výmenu skúseností údržbárov stredoeurópskeho regiónu.

Konferencia sa konala v osvedčenom termíne v máji, (9.-10.5. 2005), tradične vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese v hoteli Patria. Konferencia v tomto roku nahradila Národné fórum údržby, čo bolo v súlade so zámerom organizovania regionálnych konferencií, a to, že hostiteľská krajina namiesto vlastnej národnej konferencie organizuje v spolupráci s partnermi rozšírenú konferenciu na stredoeurópskej úrovni. Možno konštatovať, že Slovenská spoločnosť údržby začala úspešne a zhos­tila sa svojej úlohy so cťou. Konferencie sa zúčastnilo takmer 200 účastníkov, z toho takmer 60 zo zahraničia. Konferenciu poctili svojou prítomnosťou končiaca čestná prezidentka EFNMS, pani Mirta Baranovic z Chorvátska, nastupujúci čestný prezident EFNMS, pán Guido Walt zo Švajčiarska, predseda EFNMS, pán Hans Overgaard Dánska, a mnohí ďalší významní zahraniční a domáci predstavitelia. Celkovým počtom účastníkov bola tohtoročná konferencia najúspešnejšia z doterajších ročníkov, čím naplnila očakávania od konferencie väčšieho významu. ...►

Autor je predseda Slovenskej spoločnosti údržby

Viac na strane 4, 5 a 6 ....

Na začiatok stránky

OBNOVA BYTOVÉHO FONDU 

Doc. Ing. Mária Hromníková, PhD.

Autorka monografickej knižnej publikácie je zakladateľom, garantom a učiteľom stavebno-manažérskych predmetov: Ekonomika obnovy, Operačný výskum, Rozhodovacia analýza, Manažment výroby, Logistika - na študijnom odbore Ekonomika a riadenie stavebníctva Stavebnej fakulty STU v Bratislave. 

Vedecky a odborne pracuje v oblasti manažmentu obnovy budov, stavebného podnikania a inžinierskej logistiky. Je členom Slovenskej spoločnosti údržby a Slovenskej spoločnosti Operačného výskumu. 

Monografia analyzuje a rieši monotematický problém manažmentu obnovy budov a poskytuje pôvodné autorské formulácie a praktické aplikácie manažérskych metód projektovania renovačných procesov, ktoré inovujú metodiku projektovania obnovy bytových stavieb, rozvíjajú vednú disciplínu Ekonomika obnovy a aktualizujú vzdelávanie stavebných inžinierov kompatibilne s kvalifikačnými požiadavkami európskeho trhu práce....►

Autorka je pracovníčka Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Viac na strane 6, a 11 ....

Na začiatok stránky

ARSOZ - podpora IT pre efektívnu údržbu
Ing. Ján Garai a Ing. Dušan Belko

EFEKTÍVNE PROCESY EFEKTÍVNA ÚDRŽBA

Súčasné prístupy k riadeniu údržby sú charakterizované dôrazom na identifikáciu vykonávaných činností (procesov, podprocesov, činností), ich neustále vyhodnocovanie (na základe získaných informácií o procesoch) a ich zlepšovanie. Súčasne s riadením zdrojov (technických, personálnych) a s riadiacimi procesmi tvoria základ pre vykonávanie údržbárskych činností pri najnižších nákladoch a pri zabezpečení bezpečných podmienok pre ich výkon. Zabezpečenie týchto cieľov nie je v súčasnosti možné bez využitia informačných technológií. ... ►

Autori: Ing. Ján Garai, vedúci oddelenia integrovaných informačných systémov VÚJE, a.s. Trnava a Ing. Dušan Belko, vedúci útvaru údržby SE, a.s. Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice

Viac na strane 7 a 11 ....

Na začiatok stránky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac na strane 8 a 9 ....

Na začiatok stránky

Údržbár roka 2005

ING. JÁN VRANEC 

Profesijný rast: jún 1985 - elektrikár, 1987 - inšpekčný el. zariadení (robotník, DZ SVa, 5ST), 1989 - zmenový inžinier (DZ SVa), 1992 - vedúci zmenových inžinierov (DZ SVa), 1995 - vedúci prevádzky elektroúdržba SVa, 1998 - vedúci výroby a údržby DZ SVa 1999 - riaditeľ DZ SVa, 2003 - GM pre údržbu. 

Po nastúpení do pozície GM pre údržbu sa snažil o zabezpečenie Údržby v spol. USSK s cieľom: - bezpečných, funkčných a spoľahlivých technických zariadení, - efektívnych nákladov na Opravy a údržbu, a - postupným komplexným systémom eliminácie strát. Pre zabezpečenie jednotlivých cieľov aktívne presadzuje využívanie Informačného systému riadenia údržby. Cieľom je dosiahnutie svetovej úrovne - excellence v údržbe a to aj prostredníctvom jednotlivých princípov ako zavedením Kľúčových merateľov - zlepšovať sa dá len to, čo je merateľné zavedením Servisných zmlúv (dohôd) medzi všetkými zákazníkmi a dodávateľmi údržby s definovaním potrieb zákazníkov a zdrojov na splnenie cieľov a Kontinuálnym zlepšovaním jednotlivých kľúčových merateľov.

Na začiatok stránky

Diplomová práca roka 2005 

Poďakovanie

Na otázku: ” Ako som sa cítila pri ocenení mojej práce? “by som mohla odpovedať jednou vetou. Bola som prekvapená a mala som pocit, že sa asi niekto pomýlil, ale nakoniec som bola veľmi šťastná, že vybrali práve moju prácu. Hlavne, keď som to oznámila svojim rodičom, pretože som vedela, že budú na mňa veľmi hrdí.Moja práca ma zaujala hneď na začiatku a to hlavne preto, že som konečne mohla spojiť teóriu s praxou, komunikovať s ľuďmi, ktorí sú skvelí vo svojej práci, a môcť sa od nich veľa naučiť. Svoju diplomovú prácu som realizovala v spol. Embraco v Spišskej Novej Vsi, kde som sa práve s takými ľuďmi zoznámila. Prešli si so mnou celú prevádzku, ukázali mi stroje, zariadenia, na ktorých som riešila ukazovateľ celkovej efektívnosti. Boli mi nápomocní pri riešení problémov, s ktorými som sa stretla a hlavne pri získavaní informácií. Za pomoc pri tvorbe mojej diplomovej práce, by som chcela poďakovať aj vedúcej diplomovej práce Doc. Pačajovej.Týmto príspevkom by som ešte raz chcela poďakovať Slovenskej spoločnosti údržby za ocenenie mojej práce. Je to prvé veľké ocenenie za moju prácu, a budem sa snažiť, aby nebolo posledné.

S pozdravom Ing. Antónia Bobková

Na začiatok stránky

 

Koniec - Na stránku SSU