ÚDRŽBA

Maintenance - Instandhaltung

Vydáva Slovenská spoločnosť údržby

 

2/2006

 

objednávka časopisu:

 na adrese SSU:

 e-mail: ssu.kocelova@mail.t-com.sk

Obsah

Euromaintenance 2006 3
Národné fórum údržby 2006 - hodnotenie 4
Zavádzanie riešení riadenia majetku podnikov do priemyselných organizácií: od plnenia požiadaviek k výkonu 7
Plánovanie údržbových prác v Datastream 7i 11
Datastream súčasťou INFORU 12

Euromaintenance 2006  

Ján Vranec

Švajčiarsky Bazilej predstavil celé spektrum svetového diania v oblasti údržby. Bolo to vynikajúce miesto pre manažérov, odborníkov a špecialistov v oblasti údržby pre vzájomnú výmenu názorov, znalostí a skúseností.
Hlavným organizátorom tohto podujatia bola EFNMS – „European Federation of National Maintenance Societies“ – Európska federácia národných spoločnosti údržby, ktorej členom je od roku 2004 aj SSU – Slovenská Spoločnosť Údržby.
Na prednáškach a prezentáciách (cca 140) počas 3-dňového kongresu boli predstavené smery, návrhy a riešenia v rôznych oblastiach údržby. Boli to teoretické úvahy, ale aj praktické riešenia v konkrétnych závodoch a spoločnostiach.
Zaznelo tam veľa podnetných myšlienok z oblasti rozvoja a smerovania údržby.
Straty vo výrobe a pracovnej produktivite v priemyselných krajinách spôsobené haváriami a nesprávnou údržbou mali by (a musia) byť redukované.
Početné rozbory a analýzy dokazujú priamu, alebo nepriamu účasť úd
ržby ako takej na týchto stratách.
Údržba môže ponúknuť ohromný potenciál pridanej hodnoty v mnohých ekonomických oblastiach. Napriek tomu, že má medziodvetvový charakter a má neodmysliteľný význam v procese výroby, vo viacerých spoločnostiach je viac alebo menej nedostatočne oceňovaná.
Pre ujasnenie si pozície údržby v tej ktorej spoločnosti – podniku, je nevyhnutné si odpovedať na niektoré dôležité otázky ako napr.:
Aký skutočný význam má údržba v spoločnosti?
Ktoré možnosti údržby ešte sú nevyužité?
Čo musí byť urobené, aby sme si uvedomili tieto možnosti – „potenciál“?
Ktoré znalosti („Know-how“) sú potrebné pre úspešnú údržbu?
Ktoré vnútorné štruktúry, a ktoré spôsoby práce sú vhodné?
Ktorí partneri a organizácie sú dôležití na ceste k najlepším praktikám v údržbe?
atď....
...►
 

 

Autor je generálny manažér údržby US Steel s.r.o. Košice 

Viac na strane 3 ....    

 

Slovenskí účastníci na konferencii Euromaintenance 2006

Na začiatok stránky

 Národné fórum údržby 2006 - hodnotenie

Doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.

Po úspešnom prvom ročníku regionálnej konferencie Stredoeurópske fórum údržby 2005, ktoré organizovala Slovenská spoločnosť údržby v spolupráci s partnerskými organizáciami údržby Čiech, Maďarska a Poľska a Slovenska sa uskutočnila v máji roku 2006 opäť tradičná konferencia Národné fórum údržby 2006, v poradí už siedma, keď rátame nultý ročník z roku 2000, ako aj minuloročné stredoeurópske fórum, ako súčasť cyklu. 

Májový termín (15.-16.5. 2006) i miesto konania (hotel Patria vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese) sa už zapísali do povedomia veľkej časti údržbárskej obce na Slovensku i v zahraničí. Konferencie sa zúčastnilo 160 účastníkov, z toho 18 zo zahraničia. Celkovým počtom účastníkov bola tohtoročná konferencia druhá najúspešnejšia z doterajších ročníkov, pričom počtom domácich účastníkov bola dokonca najväčšia. Nižšia účasť zo zahraničia, najmä neprítomnosť predstaviteľov EFNMS, bola v značnej miere zapríčinená tým, že v júni sa v Bazileji vo Švajčiarsku konala konferencia Euromaintenance 2006, prvý krát spojená so 3. svetovým kongresom údržby. 

Po pozitívnom hodnotení sprievodných akcií minuloročnej konferencie, semináru „Riadenie údržby v malých a stredných podnikoch", workshopu „Benchmarking údržby", boli tieto akcie zopakované aj tento rok nasledujúci deň po konferencii. Seminár viedli Ing. Bohumil Polanka z Českej spoločnosti pre údržbu a Doc. Vladimír Stuchlý zo Žilinskej univerzity. Workshop viedli Ing. Vendelín Íro a Doc. Juraj Grenčík. Obe akcie mali po 14 účastníkov a potvrdili užitočnosť a záujem o sprievodné akcie, i keď ich náplň môže byť v budúcnosti zmenená.

NIEKOĽKO ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV

Trvanie konferencie zostalo v tradičnej dĺžke jeden a pol dňového rokovania. Nakoľko bol o niečo nižší počet prihlásených referátov ako v predošlých ročníkoch, tentoraz neboli paralelné sekcie, čo na jednej strane umožnilo účastníkom sledovať celý program konferencie, avšak za cenu skrátenia dĺžky vystúpení. ...►

Autor je predseda SSU

Viac na strane 4, 5, 6 a 10 ...

Na začiatok stránky

 Zavádzanie riešení riadenia majetku podnikov do priemyselných organizácií: od plnenia požiadaviek k výkonu

Claude-Henri Weiller
 

 

 

 

V súčasnosti a najmä v poslednom desaťročí sú badateľné nasledovné trendy:

 • Priemysel je viac a viac obmedzený zákonmi, predpismi a opatreniami. Tieto predpisy vplývajú priamo na existenciu spoločností a ich finančných výsledkov

 • Výkonnosť očakávaná akcionármi sa značne zvýšila a časové merítka zodpovedajúco skrátili. Tieto hodnotenia, štvrťročne alebo mesačne, sú paradoxne v protiklade s životným cyklom zariadení, ktorý sa počíta v rokoch alebo desaťročiach.

 • Technika zajtrajška čo sa týka IT nástrojov je už k dispozícii. Pred dvadsiatimi rokmi sme zvykli takto opisovať „Podnik budúcnosti“: prepojenie všetkých systémov, ľahkosť používania, aktuálne údaje z dielne na stole riaditeľa ... Nástroje exitujú už teraz a výzva pred nami je, ako bola pre Internet pred 10 rokmi, „rozumieť a používať ho múdro...“

 •  

  ÚVOD

S rastúcou vlnou konsolidácie priemyslu a integrácie procesov sa priemyselné spoločnosti a všeobecnejšie priemyselné služby a výrobní prevádzkovatelia stávajú manažérmi rozsiahleho, globálne rozšíreného hmotného výrobného majetku.

Tiež pokračuje trend vyrábať komplexnejšie a sofistikované potraviny. Zoberiem príklad z iného odvetvia, z ktorého sa oblasť priemyslu dostáva bližšie na stranu predpisov – odvetvie výroby liekov: extrémny príklad je nový liek na HIV firmy Roche – Fuzeon (najprv nazývaný T-20). Podľa firmy Roche, Fuzeon má 44 zložiek a 106 výrobných krokov. (Priemer je 15 zložiek a 25 až 30 výrobných krokov)1. Predstavte si počet potenciálnych bodov poruchy procesu a výzvy na zabezpečenie toho, aby výrobné a analytické zariadenia pracovali podľa špecifikácií cGMP pre túto biotechnologickú zlúčeninu!

Podobne oblasť vodárenstva predstavuje náročné výzvy dané určitými špecifikami pre tento typ priemyslu:

 • Nutnosť, aby spoločnosti riadili globálne pracoviská a vetvy pozostávajúce z rozličných procesov (výroba vody, rozvodné siete, úpravovne vody ...),

 • Vzdialenosť a dĺžka hmotných zariadení prinášajúca potrebu riadiť linearitu a lokalizáciu,

 • Mobilita tímov prináša mobilitu nástrojov pri stálom skúmaní optimalizácie zdrojov (údržbárske zmeny, dodávatelia, náhradné dielce, bezpečnostné zariadenia, ...) a najlepšie rozmiestnenia čo sa týka nákladov a kritickosti,

Procesy sú komplexné a spojité a stav jedného zariadenia v zmysle času funkčnosti, kapacity alebo kvality ovplyvní efektívnosť celého podniku.

Tieto obmedzenia pôsobia, pričom ale výrobné ciele a očakávaný zisk zo strany akcionárov sú vyššie. Toto vyžaduje, aby spoločnosť dostala v aktuálnom čase globálne a efektívne údaje o používaní majetku tak, aby bola schopná v potrebnom čase prijať rozhodnutia o majetkovej politike. Toto je to, čo nazývame „paradox majetku“:  ...►

Autor je Vice-president Sales Emea, INFOR

Viac na strane 7, 8 a 9 ....

Na začiatok stránky

plánovanie údržbových prác v Datastream 7i

Miroslav Šandor

 

ÚVOD

S rozvojom využívania systémov EAM (Enterprice Asset Management) sa stále viac dostávajú do popredia nástroje na plánovanie zdrojov a prác.

Plánovanie je proces určujúci dostupnú pracovnú silu pre zadanú časovú periódu (deň, týždeň, ...) a poskytujúci prehľad, koľko práce je potrebné vykonať.

IS Datastream 7i (EAM systém pre správu majetku a riadenie údržbárskych prác firmy INFOR, predtým Datastream) ponúka viacero nástrojov, ktoré pomáhajú užívateľovi s procesom plánovania:

 • Výpočet dostupnej kapacity na určité obdobie,

 • Výpočet množstva práce, ktorú je potrebné vykonať pre vybraný objem nahromadených (nedorobených) zákaziek,

 • Prehľad dostupných kapacít podľa dátumov,

 • Prehľad nahromadených činností na vykonanie,

 • Rozvrhovanie prác,

 • Prehľad a preplánovanie existujúcich plánov údržby,

 • Zmrazenie a uvoľnenie jednotlivých plánov údržby.

ČINNOSTI PRI PLÁNOVANÍ A ROZVRHOVANÍ

DOSTUPNOSŤ KAPACÍT

Keď je potrebné vykonať prácu, je nevyhnutné vedieť, kto bude k dispozícii deň po dni. Vo väčšine prípadov si jednotliví pracovníci plánujú dobu svojej neprítomnosti (dovolenka, náhradné voľno, školenie, ...). Na druhej strane niektoré udalosti nie je možné plánovať (choroba, mimoriadna dovolenka, ...). Nech už je dôvod absencie akýkoľvek, plánovači potrebujú vedieť v čo najkratšom čase, kto je dostupný pre pracovnú skupinu. Ak užívateľ vie, že niekto nebude prítomný, vloží túto informáciu do systému ako výnimku z dostupnosti (funkcia Pracovníci). Akonáhle sa tak stane, je možné vykonať aktuálny výpočet dostupnosti už so zohľadnením týchto skutočností v dávkovej funkcii Výpočet dostupnej kapacity.

Princíp výpočtu dostupnej kapacity vychádza z priradenia profesie pracovníkovi (funkcia Pracovníci) a zaradenia pracovníka do pracovnej zmeny (funkcia Zmeny). Profesie sa definujú vo funkcii Profesie včítane profesijných noriem (sadzby). ....►

Autor je projektový manažér Inseko, a.s. Žilina

Viac na strane 11 ....

Na začiatok stránky

 

DATASTREEAM SÚČASŤOU INFORU

Dňa 31. marca 2006 oznámil vrcholový predstaviteľ spoločnosti Infor pán Jim Schaper úspešné ukončenie akvizície firmy Datastream spoločnosťou Infor. Spoločnosť Infor predstavuje dnes jedného z najvýznamnejších dodávateľov SW aplikácií.

Infor je dodávateľom plne integrovaných podnikových riešení pre špecifické priemyselné odvetvia jako i samostatných produktov najlepších vo svojej triede, ktoré sa zameriavajú na podstatné problémy, ktoré zákazníci riešia v oblastiach ako plánovanie podnikových zdrojov (ERP), plánovanie a riadenie dodávateľského reťazca (SCP), riešenie vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi (CRM a SRM), riadenie aktív, správa životného cyklu produktov (PLM) a business inteligencia.

S viac ako 8100 zamestnancami a pobočkami vo viac ako 100 krajinách ponúka Infor podnikové riešenia viac ako 70.000 zákazníkov. Viac informácií vrátane ďalej uvedených tlačových správ nájdete na www.infor.com

Spojenie spoločností Infor a Datastream bol zmysluplný a dôležitý krok ako pre obe tieto spoločnosti, tak aj pre súčasných a budúcich zákazníkov EAM systémov Datastream 7i a MP2, ktoré výborne zapadli do portfólia spoločnosti Infor, silného vlastníka a významného „hráča" na poli SW aplikácií, ktorý posilnil rozvoj a budúcnosť týchto kvalitných produktov. Potvrdením toho sú i tlačová správa Inforu o rozvoji MP2 z 27. júna 2006, tlačová správa o novej generácii Datastream 7i z 26. apríla 2006 a tlačová správa z 24. augusta 2006 ohlasujúca nový produkt Infor EAM Business Edition.

Už za túto relatívne krátku dobu hodnotíme (ako dlhoročný partner Datastreamu pre SR a ČR) toto spojenie veľmi pozitívne a ako ukazujú i horeuvedené skutočnosti, sme presvedčení, že minimálne takto pozitívne to pocítia i súčasní a budúci zákazníci dnes už Inforu.

Na záver ešte jedna informácia týkajúca sa bezprostredne Slovenskej a Českej republiky. Infor má pre naše dve krajiny priame zastúpenie v Prahe, kde už dnes sídli zhruba 100 pracovníkov spoločnosti.

 

Autor: Ivan Ševčík, Inseko, a.s., Žilina

Na začiatok stránky

 

Koniec - Na stránku SSU