ÚDRŽBA

Maintenance - Instandhaltung

Vydáva Slovenská spoločnosť údržby

 

2/2001

 

objednávka časopisu:

na adrese SSU:

e-mail: SSU@fkosz.utc.sk

Obsah

·         Využitie informačných technológií pre oblasť údržby a správy majetku

1

·         Rozhodnite sa sami

2

·         Na úvod ...

3

·         Datastream7i automatizovaný systém riadenia a údržby majetku

4

·         ITIS s údržbou - začalo to konferenciou ITIS 2001 ...

7

·         Pravidlá členstva v SSU

9

·        Informačné systémy údržby

11

Využitie informačných technológií pre oblasť údržby a správy majetku
Ing. Ivan Ševčík

Spoločnosť INSEKO a.s. Žilina sa venuje oblasti informačných systémov najmä pre výrobné organizácie už od roku 1992. Po štyroch rokoch pôsobenia na tomto „poli“ na prelome rokov 95/96 sme rozpoznali jednu zaujímavú, no najmä v tom čase nedocenenú, oblasť na trhu informačných systémov. Boli to systémy určené na riadenie údržby a správu majetku, tzv. systémy CMMS, CAMS resp. EAM.
CMMS
= Computerized Maintenance Management Systems = počítačové systémy riadenia údržby,
CAMS
= Computer Aided Maintenance Systems = počítačovo podporované systémy riadenia údržby,
EAM
systems = Enterprise Asset Management systems = systémy pre správu podnikového majetku.
Keďže v tejto oblasti boli aktivity, ale i osveta v SR a ČR minimálna, rozhodli sme sa už v roku 1996 na túto oblasť špecializovať.
]...►

Autor je riaditeľ spoločnosti INSEKO, a.s. Žilina
Viac na strane 1 a 3 ....

Na začiatok stránky

Na úvod ...
Ing. Adolf Murín

Končí sa prvý rok života Slovenskej spoločnosti údržby. Rok v ktorom členovia spoločnosti položili základný kameň spoločného domu údržbárov Slovenska. Bola založená tradícia výmeny skúseností ľudí, ktorí v rôznych oblastiach pôsobia v údržbe - Národné fórum údržby 200X. V októbri 2001 bol zavŕšený proces prijatia SSU do rodiny národných údržbárskych spoločností Európy EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) ako člena pozorovateľa.
Teraz je na programe dňa tento spoločný dom postaviť. Postaviť tak, aby čo najlepšie vyhovoval všetkým, ktorí ho v súčasnosti a v blízkej budúcnosti chcú využívať. Preto je potrebné nielen ponúkať členstvo organizáciám a individuálnym členom, ale najmä ponúknuť členom možnosť aktívne sa na stavbe tohoto domu zúčastniť. Na podnet Predsedníctva SSU boli vytvorené, alebo sa tvoria pracovné skupiny:
o    Benchmarking
o    Normotvorba, legislatíva a stratégia v údržbe
o    Informačné technológie v údržbe
o    Bezpečnosť pri činnostiach údržby
o    Vzdelávanie

Predsedníctvo SSU privíta každého kto má záujem aktívne sa zúčastniť na činnosti pracovných skupín.
Aktuálne číslo je zamerané na poskytnutie základných informácií o Informačných systémoch zameraných na riadenie procesov údržby v priemyselných podnikoch.

Ďalšie čísla časopisu Údržba budú v roku 2002 zamerané na témy, ktoré najviac zaujímajú široký o
kruh jeho čitateľov.

Na začiatok stránky

Na začiatok stránky

 Datastream7i automatizovaný systém riadenia a údržby majetku

O produkte
Produkt
Datastream7i je komplexný nástroj pre riadenie majetku podniku ( EAM – Enterprise Asset Management), ktorý umožňuje získať lepšiu efektívnosť využívania hmotného majetku v podniku. Silné vonkajšie zmeny, ako je globálna súťaž, ukazujú prezieravým manažérom, že starý prístup pozerania sa na údržbu výhradne ako na zredukovateľný prevádzkový náklad je neadekvátny. Mnoho pokrokových organizácií sa teraz v praxi zameriava na  riadenie majetku (Asset Management),  pozornosť venuje na výstup údržby a na možnosť vyrábať kvalitné tovary a služby s daným fyzickým majetkom.
 
Datastream7i
poskytuje nástroje pre vykonávanie tradičných CMMS funkcií riadenia údržbárskych prác, materiálov a nákupných funkcií, aby sa maximalizovala účinnosť údržby a minimalizovala cena. Určený je pre stredné a veľké organizácie s rozsiahlym majetkom, bezpečnostne kritickými a cenovo efektívnymi údržbárskymi činnosťami.
Datastream7i
bol vyvinutý a na trh uvedený americkou firmou Datastream Systems, Inc. ako podnikové riešenie pre stredné a veľké prevádzky a ich zariadenia. Svojou funkcionalitou nadväzuje na predchádzajúce produkty MP5 resp. MP5i, voči ktorým poskytuje rozšírené funkčné technické  a technologické vlastnosti. Je to program, ktorý plne podporuje plnú webovskú komunikáciu, čím umožňuje využiť obrovskú silu Internetu. Program je plne konfigurovateľný a prispôsobený na modifikáciu používateľom. Je navrhnutý tak, aby zlepšil pracovné postupy (Workflow) a taktiež zvýšil efektívnosť výroby minimalizovaním ceny za údržbu....►

Viac na stranách 4 a 5 ....

Na začiatok stránky

ITIS s údržbou - začalo to konferenciou ITIS 2001
Ing. Radoslav Béreš
technický riaditeľ YMS, a.s.
Trnava
Čo znamenala konferencia ITIS 2001 pre údržbu na Slovensku?
V máji 2001 sa v kongresovom centre Gastropol
Bratislava uskutočnil 1. ročník ITIS konferencie organizovanej technologickými lídrami Bentley, Intergraph a Oracle a ich regionálnymi partnermi v ČR a SR. Iniciátor a hlavný organizátor akcie YMS, a.s. Trnava predstavil cieľ konferencie ako stretnutie dodávateľov, zákazníkov a akademickej obce k oblasti technických informačných systémov v rámci priemyselných podnikov a utilít. Termín Technické IS voľne združuje aplikácie, ktoré nepatria štandardne pod skupinu ERP - Enterprise Resource System systémov (známe aj ako finančne-logistické systémy).

A čo znamenal ITIS 2001 pre údržbu?

Oblasť údržby bola zaradená do programu konferencie a v rámci prezentácií odzneli 2 prednášky. Prvú prezentoval Doc. Ing. Vladimír Stuchlý, PhD. z katedry obnovy strojov a zariadení Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity a bola zameraná na význam zavedenia projektov CAMMS (Computer Aided Maintenance Management Systems) pre zvyšovanie spoľahlivosti prevádzky podnikov. Druhú prezentáciu prezentoval Ing. Béreš, technický riaditeľ YMS a bola zameraná na integráciu riešenia údržby do integrovaného riešenia PTIS (Prevádzkovo-technický informačný systém) podniku. ...►

Viac na strane 7 ....

Na začiatok stránky

Informačné systémy údržby
Ing. Roman Poprocký, Doc. Ing. Vladimír Stuchlý, Ph.D.
Katedra OSZ, SjF ŽU

Nový systém údržby vyžaduje, okrem použitia nových prístupov (TPM  a RCM) aj zavedenie vhodného údržbového informačného systému (ÚIS) strojových a všetkých ostatných zariadení. Pri  úvahách o výbere ÚIS treba zodpovedať aj tieto otázky:
  • Aký ÚIS prispeje ku skvalitneniu údržby? Prispeje nejaký vôbec?

  • Čo sa má dosiahnuť zavedením ÚIS? Zníženie nákladov na údržbu, zvýšenie operačnej pohotovosti, spoľahlivosti? (Náklady na údržbu obsahujú zníženie personálnych a materiálových nákladov).

 ČÚIS musí zohľadňovať možnosti a koncepcie, ktoré premostia minulosť s budúcnosťou. V skutočnosti je takýmto prístupom práve RCM. Obsahuje správnu kombináciu spracovávania štatistických, historických údajov a metód apriórnej spoľahlivosti (FMEA, FMECA a FTA) ...►

 Viac na stranách 1 a 8 ....

Na začiatok stránky

 

Koniec - Na stránku SSU