ÚDRŽBA

Maintenance - Instandhaltung

Vydáva Slovenská spoločnosť údržby

 

1/2002

 

objednávka časopisu:

 na adrese SSU:

 e-mail: SSU@fkosz.utc.sk

Obsah

·         Vzdelávanie pre potreby údržby na slovenských univerzitách

1

·         Na úvod ...

3

·         Vzdelávanie "Manažér údržby"

4

·         E - LEARNING / ELEKTRONICKÉ VZDELÁVANIE

6

·         Poradenská a vzdelávacia spoločnosť TIMAN, s.r.o.

8

·        Prípadová studie: ČESKÉ dráhy

11

Vzdelávanie pre potreby údržby na slovenských univerzitách
prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc.
 
Žijeme v dobe výrazného a prudkého rozvoja informačných technológií, kedy sa postupne zmnohonásobujú poznatky ľudstva už v priebehu jedného roka, žijeme v čase orientovanom na poznanie a vzdelanie. Tomu musí prirodzene zodpovedať aj kvalita prípravy a riadenie ľudských zdrojov. Vysoké školy sú týmto postavené pred nové úlohy, ktoré možno v stručnosti charakterizovať ako dynamiku vzdelávania. Vzdelávací proces musí umožňovať absolventom dobrú a pružnú adaptabilitu na rýchlo sa meniace podmienky praxe a zároveň všeobecne motivovať prístupy k tvorivosti hlavne pri inžinierskom vzdelávaní.
V procese formovania komplexu svojich činností prechádzajú v princípe všetky vysoké školy na Slovensku určitou transformáciou na podmienky európskeho vzdelávania, s príchodom nového vysokoškolského zákona od 1.4. 2002 sa postupne realizuje tzv. trojstupňové vzdelávanie – bakalár – inžinier - doktorand. Tu je rad úloh, ktoré pre technické VŠ určujú aj výraznú komunitu s priemys-lom, zostavovanie vzdelávacích programov pre vytváranie podmienok konkurencieschopnosti firiem, medzinárodné aktivity, mobilitu študentov do zahraničia. Technické vzdelávanie musí rešpektovať požiadavky kvality inžinierskej prípravy a nielen kvantitu často iba faktografických údajov.
...►Celý článok je uvedený na stranách 1 a 3 časopisu ÚDRŽBA 2/2002

Autor je dekan Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity Žilina
Viac na strane 1 a 3 ....

Na začiatok stránky

Na úvod ...
Ing. Adolf Murín

Dôležitosť vzdelávania v dnešnom svete je daná objektívnym stavom; poznatky ľudstva rastú exponenciálne v každej oblasti ľudskej činnosti. Každý, či sa jedná o jednotlivca alebo organizáciu, môže svojim vlastným rozhodnutím využiť vzdelávanie ako rozhodujúci nástroj konkurenčnej výhody, alebo príčiny svojho úpadku v prípade jeho ignorovania.
V oblasti údržby platí toto konštatovanie o to viac, že až na malé výnimky absentoval a stále absentuje ucelený systém vzdelávania údržbárov, osobitne vzdelávania manažérov údržby. Slovenská spoločnosť údržby v reakcii na tento stav klasifikovala vzdelávanie údržbárov a manažérov pôsobiacich v oblasti starostlivosti o základné prostriedky ako základný pilier svojho poslania.
V priebehu konania konferencie Národné fórum údržby 2001 bola dosiahnutá dohoda medzi vedúcimi predstaviteľmi Žilinskej univerzity, TU Košice, STU Bratislava, SSU a následne SPU Nitra dohoda o príprave a realizácii projektu

Vzdelávanie manažérov údržby“.

Som veľmi rád že v týchto dňoch je projekt pripravený na schválenie a je možné predstaviť ho širokej obci údržbárov. Účastníci projektu koordinujú v súčasnosti svoju činnosť tak, aby prvý beh vzdelávania mohol byť spustený na jeseň tohto roka.
Verím že vedúci pracovníci pôsobiaci v oblasti údržby využijú túto ponúkanú možnosť na získanie konkurenčnej výhody. Všetkým účastníkom projektu patrí naša vďaka, a želanie úspešného zavŕšenia projektu v jeho realizačnej etape.

(Autor je predseda predstavenstva Slovenskej spoločnosti údržby)

Na začiatok stránky

Vzdelávanie "Manažér údržby"
Doc. Ing.
Vladimír Stuchlý, CSc.

Vzdelávanie v súčasnom svete sa pre firmy stáva nevyhnutnosťou a zároveň konkurenčnou výhodou. V podnikovom vzdelávaní sa má zvýrazniť hlavne to, čo odlišuje firmu od konkurencie. K tomu treba prispôsobiť aj systémy vzdelávania.
Ako premeniť vedomosti na biznis?
Keď sa Vás niekto spýta, koľko Vaša firma vydáva na vzdelávanie, to sa dá ešte spočítať. Ale na otázku „Čo Vaša firma získava za peniaze vložené do vzdelávania“, často sa odpovedá – To nikto nevie, je to záhada. O finančné vyjadrenie prínosu vzdelávania sa nepokúša prakticky nikto.
Čo však odlišuje učiace sa podniky od tých ostatných? Aj v organizáciách učenie zahŕňa zmenu – v manažérskych technikách a praktikách všetkých činností, v organizačnej kultúre a v spôsobe práce. Inovácie a zmena sú nikdy nekončiacim procesom, ktorý sa časom stáva bežnou praxou. Pre mnohé podniky sú zdroje vedomostí a schopností učiť sa spôsobom získavania udržateľnej konkurenčnej výhody. To čo podniky potrebujú je schopnosť meniť vedomosti na nové postupy v biznise. Treba zmeniť aj formy vzdelávania.
Projekt dištančného vzdelávania

MANAŽÉR ÚDRŽBY
vznikol pre potreby certifikácie pracovníkov údržby vo všetkých oblastiach priemyslu, dopravy. Je určený pre odborníkov pôsobiacich vo všetkých oblastiach údržby. Je zaradený do systému celoživotného vzdelávania.

Program celoživotného vzdelávania „MANAŽÉR ÚDRŽBY“ je určený pre absolventov technických odborných škôl, univerzít a vysokých škôl. Absolvovanie vysokoškolského štúdia nie je podmienkou pre absolvovanie celoživotného vzdelávania „MANAŽÉR ÚDRŽBY“. ...►

Autor je pracovník Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity Žilina, katedra Obnovy s strojov a zariadení a garant celoživotného vzdelávania "Manažér údržby"
Viac na strane 1, 4 a 5....

Na začiatok stránky

E - LEARNING / ELEKTRONICKÉ VZDELÁVANIE
Doc. Ing. Matilda Drozdová, CSc., Doc. Ing. Martin Klimo, CSc. a Ing. Tatiana Kováčiková, CSc.

Vývoj vzdelávania v informačnej spoločnosti

Informačná spoločnosť označuje ďalšiu etapu vývoja ľudstva, ktorú je možné dosiahnuť uplatnením nových informačno-komunikačných technológií. Pre oblasť vzdelávania sa v tejto súvislosti začína používať pojem e-vzdelávania, e-learningu. Tento pojem je potrebné rozlišovať v dvoch rovinách. Ako technický systém a ako nový systém vzdelávania. Technický systém e-vzdelávania zahrňuje všetky potrebné technické prostriedky informačno-komunikačných technológií pre vzdelávanie, systém vzdelávania novú technológiu vzdelávania s implementáciou technického systému. Spoločné pôsobenie obidvoch systémov je základným predpokladom pre vytvorenie nového vzdelávania v informačnej spoločnosti.
Vývoj vo svete ukazuje, že trend vytvárania novej vzdelávacej formy, e-vzdelávania, nastúpil a je možné uviesť nasledovné dôvody pre jeho uplatnenie:

Množstvo informácií, ktoré je potrebné zvládnuť neustále narastá. Absorbovanie všetkých informácií prestáva byť vo vzdelávacom procese dominantným a nahrádza sa rozvíjaním schopnosti učiť sa.
Znalosti získané v škole vystačia na stále kratšie časové obdobie, vzniká potreba kontinuálneho vzdelávania.
Spracovanie učebnej látky do multimediálnych kurzov a ich interaktívne študovanie zvyšuje kvalitu a rýchlosť získavania vedomostí a zručností, dovoľuje študentovi prechádzať z pasívnej roly do aktívnej.
Konkurenčný tlak, ktorý vytvárajú predovšetkým americké univerzity, príchod slabších populačných ročníkov a zvyšujúca sa mobilita študentov začína ohrozovať vysoké školy, ktoré sa bránia zmenám systému vzdelávania.
....►

Autori sú pracovníkmi Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, katedra Informačných sietí.
Viac na stranách 6 a 7 ....

Na začiatok stránky

Poradenská a vzdelávacia spoločnosť TIMAN, s.r.o.

Timan je poradensko-vzdelávacia firma pre oblasť manažmentu. Firma bola založená v roku 1995 v Banskej Bystrici a v roku 1997 sme otvorili kanceláriu v Bratislave. K našim klientom patria významné slovenské a nadnárodné firmy. Spolupracujeme so zahraničnými partnermi, ku ktorým patria profesori Pittsburgskej a Texaskej Univerzity a Českého Manažérskeho Centra v Čelákoviciach.
Naším poslaním je:

Moderným prístupom a metódami pomáhame manažérom firiem stať sa úspešnými a firmám konkurencieschopnými“.

Poskytujeme viaceré druhy služieb: poradenské vzdelávacie služby, realizujeme zahraničné vzdelávacie programy a konferencie. Všetky tieto služby nám pomáhajú naplniť naše poslanie a podieľať sa na rozvoji našich klientov.
Počas šesťročného pôsobenia na slovenskom trhu sme si vytvorili širokú sieť lektorov, konzultantov a externých spolupracovníkov, vďaka ktorým dokážeme ponúknuť komplexné spektrum programov prispievajúcich k rozvoju manažérov a zamestnancov našich klientov. Našou snahou je však ponúknuť klientovi iba to, čo skutočne potrebuje. Každý ponúkaný projekt, či už vzdelávací alebo poradenský, je unikátny a spájame v ňom naše skúsenosti s potrebami našich klientov.
...►

Viac na stranách 8 a 9 ....

Na začiatok stránky

Prípadová studie: ČESKÉ dráhy

České dráhy zajistily metodou e-Learning povinné školení více jak 15 000 svých zaměstnanců. Díky této metode se podařilo aktivně zapojit posluchače do výuky, postupně se minimalizují potřeby dojíždění na školení, zvyšuje se počítačová gramotnost zaměstnanců, jejich sebevědomí a schopnost přijímat změny a nové systémy.
Šíří uplatnění e-Learning a rozsahem zapojení zaměstnanců jsou České dráhy v cele evropských železničních správ a českých firem vůbec.

Charakteristika zákazníka
České dráhy jsou největším národním železničním dopravcem a provozovatelem převážné většiny železničních sítí ČR. Svým výkonem se řadí na 4. místo v Evropě, denně vypravují na 1 900 nákladních vlaku, které přepraví čtvrt milionu tun nákladu, a 7 000 osobních vlaku, které přepraví pul milionu lidí. Cílem Českých drah je transformace na obchodní společnost, která se stane v rámci budoucího propojení evropských dopravních systému jednou z významných evropských železnic. České dráhy zaměstnávají více jak 80 000 zaměstnanců s poměrně vysokým věkovým průměrem. Mezi hlavní úkoly v této oblasti patří zvýšení produktivity práce, optimalizace počtu zaměstnanců a tomu odpovídající rekvalifikace zaměstnanců.   ...►

 Viac na strane 11 ....

Na začiatok stránky

 

Koniec - Na stránku SSU