ÚDRŽBA

Maintenance - Instandhaltung

Vydáva Slovenská spoločnosť údržby

 

2/2002

 

objednávka časopisu:

 na adrese SSU:

 e-mail: SSU@fkosz.utc.sk

Obsah

·         Slovenská spoločnosť údržby v roku 2002

1

·         Výročná správa SSU

4

·         Plán činnosti SSU na rok 2002

6

·         Microsoft Project 2002

8

·        Hodnotenie konferencie Národné fórum údržby 2002

11

Slovenská spoločnosť údržby v roku 2002
Ing. Adolf Murín

 
.Koncom mája Slovenská spoločnosť údržby organizovala už tretíkrát medzinárodnú konferenciu Národné fórum údržby 2002. Počas konania konferencie sa okrem oficiálneho programu uskutočnilo nespočetné množstvo individuálnych, alebo skupinových diskusií dotýkajúcich sa priebehu konferencie, činnosti Slovenskej spoločnosti údržby, ale aj ďalších tém, súvisiacich priamo alebo nepriamo s údržbou. Významnou mierou obohatili tieto diskusie zahraniční hostia svojim vysoko kvalifikovaným a súčasne nezaujatým, akoby od boku, pohľadom na diskutované problémy a témy. Nebolo v silách organizátorov konferencie, ani funkcionárov a členov Slovenskej spoločnosti údržby, zozbierať všetky hodnotiace a kritické komentáre a zaujímavé námety. Ale ako to už vo väčšine prípadov býva, vyplávali na povrch tie, ktoré sa vyskytovali najčastejšie a tie ktoré boli nielen prednesené, ale aj náležite vyargumentované.  ...►Celý článok je uvedený na stranách 1 a 3 časopisu ÚDRŽBA 2/2002

(Autor je predseda predstavenstva Slovenskej spoločnosti údržby)


Viac na strane 1 a 3 ....

Na začiatok stránky

Výročná správa Slovenskej spoločnosti údržby
Ing. Adolf Murín

Príhovor predsedu predstavenstva
Uplynulý rok bol rokom v  ktorom boli ukončené aktivity súvisiace s tvorbou organizačnej štruktúry spoločnosti a splnením povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy. Spoločnosť tak mohla zamerať svoju pozornosť na činnosti smerujúce k napĺňaniu jej poslania.
Vďaka aktívnej účasti zakladajúcich členov spoločnosti a následne jej nových členov podarilo sa úspešne splniť všetky úlohy ktoré pre spoločnosť formulovalo valné zhromaždenie a rozpracovalo predstavenstvo spoločnosti. Boli vytvorené základné nástroje pre výmenu informácií a skúseností účastníkov procesu údržby : internetová stránka, časopis Údržba a medzinárodná konferencia Národné fórum údržby. Boli podniknuté kroky smerujúce k realizácii projektu Vzdelávanie expertov údržby v súlade s obdobným projektom Európskej federácie národných spoločností údržby (EFNMS). Bola nadviazaná neformálna, veľmi účinná spolupráca s Chorvátskou a Slovinskou spoločnosťou údržby. Bola úspešne zavŕšená snaha o členstvo v EFNMS, keď v októbri minulého roku bola naša spoločnosť prijatá za jej člena - pozorovateľa. Dohodli sme sa na spolupráci s Asociáciou technických diagnostikov a podnikli kroky pre členstvo vo Zväze slovenských vedeckotechnických spoločností.
...►Celý článok je uvedený na stranách 1 a 3 časopisu ÚDRŽBA 2/2002

(Autor je predseda predstavenstva Slovenskej spoločnosti údržby)

Na začiatok stránky

Plán činnosti SSU na rok 2002
Úvod.

Slovenská spoločnosť údržby pri vstupe do tretieho roku svojho pôsobenia, zameriava svoju pozornosť na obsahovú stránku svojej činnosti, aby udala smer a volila vhodné prostriedky na plnenie strategických cieľov a následné postupné napĺňanie svojho poslania. Súčasná štruktúra členskej základne neodráža skutočné rozloženie ľudí pôsobiacich v údržbe ani z pohľadu odvetvovej štruktúry ani z pohľadu postavenia v organizácii. Chýbajú zástupcovia dopravy, málo je zastúpený strojárenský priemysel, ľahký spracovateľský priemysel, študenti, výkonní pracovníci, majstri. Spoločným úsilím súčasných členov spoločnosti je získavanie nových členov jednak preto aby sa zlepšila štruktúra členskej základne a hlavne preto aby sa zväčšil potenciál pre plnenie úloh spoločnosti. Pre rok 2002 sú nosné úlohy spoločnosti zamerané následovne :

V oblasti komunikácie a výmeny informácií.

 • Zväčšiť rozsah časopisu Údržbár a dôsledne dodržiavať plánované termíny vydania

 • Zvýšiť rozsah informácií na internetovej stránke www.údržba.sk a zväčšiť frekvenciu jej aktualizácie

 • Po širokej diskusii ustáliť miesto konania konferencie NFU xx

V oblasti vzdelávania

 • Vykonať kroky potrebné pre začatie dištančného vzdelávania „Príprava expertov údržby“ v prvom cykle na jeseň 2002

 • Vhodnou propagáciou zabezpečiť minimálne 15 účastníkov prvého cyklu dištančného vzdelávania

 • Získať z radov údržbárov darcov 1% daní v prospech SSU na finančnú podporu dištančného vzdelávania

 • Pripraviť prvú verziu projektu vzdelávania špecialistov údržby

 • Vypracovať návrh na rozsah a autorský kolektív pre vydanie publikácie Riadenie údržby.

  ....►Celý článok je uvedený na stranách 1 a 3 časopisu ÚDRŽBA 2/2002 Viac na strane 6....

 • Na začiatok stránky

  Microsoft Project 2002
  Doc. Ing. Vladimír Stuchlý, PhD.

  Spoločnosť Microsoft predstavila odbornej verejnosti nový produkt Microsoft Project 2002 a oznámila, že ide o ďalšiu generáciu software pre projektové riadenie. Microsoft Project 2002 je pre Microsoft vstupnou bránou na trh riadenia veľkých podnikových projektov.
  Nová podoba a rozšírenie
  Microsoft Project 2002 prinesú podnikom obchodné riešenia, ktoré výrazne prispejú k ich ziskovosti a konkurenčnej schopnosti. Nové riešenia a nástroje, poskytujú členom týmu, projektovým manažérom i ostatným lepšiu informovanosť a efektívnejšie využívanie zdrojov.
  Microsoft Project 2002 Standard poskytuje základné riešenia a berie ohľad na rozdielne potreby zákazníkov v oblasti projektového riadenia. Microsoft Project Professional, Microsoft Project Server a Microsoft Project Web Access harmonicky spolupracujú a poskytujú variabilné riešenia pre riadenie projektov. ...Celý článok je uvedený na stranách 1 a 3 časopisu ÚDRŽBA 2/2002

  (Autor je pracovník katedry obnovy strojov a zariadení Strojníckej fakulty ŽU)
  Viac na strane 7 ....

  Na začiatok stránky

  Hodnotenie konferencie Národné fórum údržby 2002
  Doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.

  Konferencie popri odbornom programe majú za cieľ predovšetkým osobné stretnutia účastníkov, ktoré sú nenahraditeľné. Preto je potrebné poskytnúť okrem kvalitných podmienok pre vedenie odborného programu v jednotlivých programových blokoch programu vytvoria dobré podmienky pre stretnutia účastníkov.
  Požiadaviek kladených na úspešný priebeh konferencie je veľa. Predovšetkým je to skladba a úroveň prednesených príspevkov, ktoré vytvárajú odborný program konferencie. V súčasnej dobe sa organizuje veľké množstvo podujatí, a preto nie je jednoduché zabezpečiť kvalitnú účasť autorov príspevkov. Pri tvorbe programu je vždy dilema, či mať paralelné sekcie, alebo zoradiť prezentácie postupne za sebou. Obe riešenia majú svoje prednosti ale aj zápory. Na jednej strane je snaha dať čo najväčší priestor na jednotlivé vystúpenia, na druhej zbytočne nepredlžovať čas rokovania. Ale táto dilema bude sprevádzať konferencie neustále a jednotlivé názory budú vždy odlišné. V tomto roku bola väčšina programu zaradená v dvoch paralelných sekciách. Len úvod a záver bol v rámci spoločného pléna. V úvode odzneli príhovory odborných garantov konferencie, prof. Sinaya a prof. Zvolenského. Význam konferencie bol vo veľkej miere zdôraznený účasťou predsedu EFNMS, p. Arja Klijna z Holandska, ktorý aj týmto spôsobom vyzdvihol vstup SSU do EFNMS. VO svojom vystúpení predstavil históriu, aktivity a perspektívy EFNMS, ako aj prínosy, ktoré z členstva vyplývajú. Konferenciu pozdravil aj predseda Chorvátskeho združenia údržbárov (HDO), pán Ivan Ivancic. HDO v tomto roku oslavuje už 25 rokov svojej existencie a má za sebou skúsenosti, z ktorých sa dá čerpať aj v práci SSU. Nakoľko sa v SSU stáva aktuálnou otázka vzdelávania manažérov údržby, na túto tému hovoril doc. Stuchlý. Predstavil pripravovaný študijný program, ktorý zodpovedá príprave na certifikáciu expertov údržby podľa požiadaviek EFNMS
  . . ...Celý článok je uvedený na stranách 1 a 3 časopisu ÚDRŽBA 2/2002
  Na obrázku autor článku s pánom Arjom Klijnom z Holandska

  (Autor je pracovník katedry obnovy strojov a zariadení Strojníckej fakulty ŽU)
  Viac na strane 8 až 11 ....

  Na začiatok stránky

   

  Koniec - Na stránku SSU