ÚDRŽBA

Maintenance - Instandhaltung

Vydáva Slovenská spoločnosť údržby

 

3/2002

 

objednávka časopisu:

 na adrese SSU:

 e-mail: SSU@fkosz.utc.sk

Obsah

·         Údržba. Ku ktorým cieľom? Európska perspektíva

1

·         Na úvod ...

3

·         Trendy rozvoja údržby

1,6

Údržba. Ku ktorým cieľom? Európska perspektíva
ir. A. J. KLIJN, predseda EFNMS
 
Príspevok bol prednesený na konferencii Národné fórum údržby 2002, máj, Vysoké Tatry
Resumé
Článok popisuje vznik a činnosť EFNMS ako poprednej skupiny európskych odborníkov v údržbe. Zdôrazňuje dôležitosť funkcie platformy a voľnej výmeny dôležitých informácií na úžitok všetkých zainteresovaných odborníkov. Popisuje perspektívu EFNMS v rozvoji údržby ako umenia a ako vedy. Popisuje úlohu údržby v modernom priemysle, význam tréningu odborníkov v údržbe na všetkých úrovniach v organizácii.
Vznik EFNMS
Vážení priatelia v údržbe,

Je mi cťou a veľkým potešením byť tu a môcť vás osloviť na tejto konferencii, ktorá sa zaoberá súčasnosťou a budúcnosťou údržby. Som tu pri príležitosti prijatia Slovenska za pozorovateľa v EFNMS. Cítim radosť, že ste sa vydali na cestu k členstvu v európskej organizácii, ktorá môže byť nápomocná pri rozvoji vášho priemyslu a vášho štátu.
Chcem hovoriť  ...►Celý článok je uvedený na stranách 1 a 3 časopisu ÚDRŽBA 2/2002

(Autor je predseda EFNMS)
Viac na strane 1, 3, 4 a 5 ....

Na začiatok stránky

Na úvod ...
Ing. Adolf Murín

Konferencia EUROMAINTENANCE XX predstavuje jeden zo základných pilierov činnosti Európskej federácie národných spoločností údržby (EFNMS). Koná sa každé dva roky v inej z členských krajín EFNMS. Jej zámerom je dokumentovať produkt ľudskej kreativity a predstaviť nové trendy v oblasti údržby v Európe, ale aj v iných častiach sveta. Súčasne vytvára vhodný rámec pre osobnú výmenu skúseností profesionálov pôsobiacich v údržbe v rozličných kultúrnych a spoločenských podmienkach. Sprievodnou aktivitou týchto konferencií je už tradične výstava (možno povedať miniveľtrh) firiem dodávajúcich rôzne zariadenia a systémy riadenia procesov údržby.
Členovia Slovenskej spoločnosti údržby sa zúčastnili po konferencii konanej v roku 2000 v Göteborgu už druhej konferencie usporiadanej v tomto roku Fínskou spoločnosťou údržby v Helsinkách. Aj keď sa jedná o malý súbor informácií, je možne vysloviť niektoré postrehy o čom je „umenie údržby“ vo svete.
Prevažná väčšina autorov príspevkov v Göteborgu aj v Helsinkách bola z univerzít, alebo odborných inštitúcií zameraných na poskytovanie servisných služieb pre riadenie údržby. Môže to na prvý pohľad vyvolať názor, že sa jedná o fórum pre prezentovanie výsledkov práce teoretikov, alebo skrytú reklamu pre dodávateľov. Po hlbšom prieskume je možné konštatovať, že v rozhodujúcej väčšine sa jedná o prezentovanie výsledkov dosiahnutých v priemyselnej praxi. Príspevky prinášajú rôzne, často diametrálne odlišné názory na strategické prístupy riešenia problémov údržby.
Je možné urobiť následovné závery:

  • Ako každý proces riadenia aj proces riadenia údržby je v neustálom hľadaní optimálnej cesty.

  • Teoretické úvahy rovnako ako výsledky priemyselnej praxe potvrdzujú, že správne riadený proces údržby je zdrojom hodnôt, nie ako sa často tvrdí tvorcom zbytočne vynaložených nákladov.

  • Svet venuje otázkam riadenia údržby podstatne väčšiu pozornosť ako my na Slovensku. A tu sa otvára priestor pre zmysluplnú činnosť, ale aj zodpovednosť ktorú na seba prevzala Slovenská spoločnosť údržby.
     

(Autor je predseda predstavenstva Slovenskej spoločnosti údržby)

Na začiatok stránky

Trendy rozvoja údržby
Doc. Ing.
Juraj Grenčík, PhD.

Euromaintenance 2002
Ako predseda sľúbil, tak aj splnil. Aj takto by sa dalo povedať o účasti Slovenska na medzinárodnej konferencii Euromaintenance 2002, konanej v dňoch 3.- 5. júna 2002 v Helsinkách. Jedným z bodov, ktorý presadzoval a dal do plánu činnosti Slovenskej spoločnosti údržby jej predseda ing. Murín, totiž bolo umožniť účasť na tejto konferencii (uhradením cestovných nákladov) trom zástupcom zo slovenských vysokých škôl.

SSU naozaj splnila to čo sľúbila a tak sa popri predsedovi predstavenstva SSU, ing. Murínovi, konferencie zúčastnila ing. Hana Pačaiová z Technickej univerzity Košice, doc. Juraj Grenčík zo Žilinskej univerzity a ing. Róbert Olšiak z STU Bratislava. Očakávalo sa, že na konferenciu pôjdu zástupcovia aj slovenských podnikov. Nakoniec boli, aj keď len dvaja, z US Steel Košice, ing. Ladislav Hanuščalka a ing. Igor Pokorný. Celkovo šesť ľudí zo Slovenska bolo medzi necelými dvesto päťdesiatimi účastníkmi celkom slušné číslo. Samozrejme, najviac účastníkov konferencie bolo domácich a z ďalších krajín Škandinávie, ale naopak prekvapujúco nízka účasť bola . ...►Celý článok je uvedený na stranách 1 a 3 časopisu ÚDRŽBA 2/2002

(Autor je pracovník Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity Žilina, katedra Obnovy s strojov a zariadení)
Viac na strane 1, 6, 7, 8, 9 a 11 ....

Euromaintenance 2002 John Moubray - prednáška "Prípad proti zjednodušenej RCM"

Euromaintenance 2002 John Moubray spolu s H. Pačaiovou a J. Grenčíkom

Na začiatok stránky

 

Koniec - Na stránku SSU