ÚDRŽBA

Maintenance - Instandhaltung

Vydáva Slovenská spoločnosť údržby

 

1/2003

 

objednávka časopisu:

 na adrese SSU:

 e-mail: SSU@fkosz.utc.sk

Obsah

·         Nástroje manažérskeho riadenia v  systéme riadenia údržby majetku Datastream 7i

2

·         Na úvod ...

5

·         Pracovná skupina Benchmarking: Benchmarking údržby podľa efnms - zapojí sa Slovensko?

3

·         Pracovná skupina Vzdelávanie: Vzdelávanie pracovníkov údržby

7

·         Pracovná skupina Stratégia údržby: Stretégie údržby a SSU

9

·        Pracovná skupina Informačné technológie: Informačné technológie v údržbe

11

Nástroje manažérskeho riadenia v  systéme riadenia údržby majetku Datastream 7i
Jozef Lacko
 
Úvod. V súčasnosti vyžaduje zložitosť technologického zariadenia vo firmách zvýšené nároky na riadiacich pracovníkov v údržbe, zodpovednosť za jednotlivé oblasti riadenia s dôrazom na spoľahlivosť zariadení s väzbou na efektívnosť a produktivitu celého podniku. Údržba sa stáva v modernom podniku jedným z kľúčových a limitujúcich faktorov ovplyvňujúcich produkciu podniku, jeho konkurenčnú schopnosť na trhu, znižovaním prestojov vplýva na celkové náklady na údržbu a využiteľnosť drahého technologického zariadenia. Všetky požiadavky, ktoré sú kladené na riadiacich pracovníkov v údržbe, dispečerov i výkonných pracovníkov, je veľmi ťažko realizovať bez nasadenia informačných technológií v údržbe podniku, CMMS (Computerized Maintenance Management System). Osobitne vystupuje požiadavka na informačný systém údržby z pohľadu zabezpečenia informácií pre vyšší a vrcholový manažment podniku z dôvodu jeho rýchlej, spoľahlivej, efektívnej, dostatočnej, avšak nie nadbytočnej informovanosti o dianí v oblasti údržby. . ...►Celý článok je uvedený na stranách 1 a 3 časopisu ÚDRŽBA 2/2002

Autor je pracovník firmy INSEKO, a.s. Žilina
Viac na strane 2, 14 a 15 ....

Na začiatok stránky

Na úvod ...
Ing. Adolf Murín

Číslo časopisu Údržba, ktoré dostávate do rúk je venované odpočtu úloh, ktoré si Slovenská spoločnosť údržby vo svojich strategických zámeroch a nadväzne úloh na ich naplnenie pre rok 2002 predsavzala splniť. V tomto roku je zreteľný rozdiel v spôsobe hodnotenia; hodnotenie nie je správou predstavenstva Slovenskej spoločnosti údržby (aj keď svoju povinnosť si predstavenstvo pre svoju členskú základňu splniť musí a na Valnom zhromaždení spoločnosti si túto povinnosť splní). Svoju činnosť a  jej význam pre Slovenskú spoločnosť údržby prezentujú jednotlivé pracovné skupiny Slovenskej spoločnosti údržby. To nie je drobný formálny rozdiel.
Je to odraz skutočnosti, že činnosť Slovenskej spoločnosti údržby v reálnej praxi nie je riadená iba vrcholovými orgánmi spoločnosti - Predstavenstvom a Dozornou radou, ale aj podstatne širším kolektívom členov Slovenskej spoločnosti údržby pôsobiacich v pracovných skupinách spoločnosti. Tento trend v činnosti Spoločnosti by mal byť trvalý a Predstavenstvo a Dozorná rada Spoločnosti využije všetky prostriedky k tomu aby tento proces neskončil na tejto úrovni. Proces údržby na Slovensku bude riadený dobre vtedy, keď sa do jeho riadenia zapojí široký okruh vzdelaných a zapálených profesionálnych manažérov údržby.
Nie raz som dostal otázku kde takýchto profesionálov hľadať. Najjednoduchšou radou je : kúpiť si ich vo svete. Svet má veľa teoretických aj praktických odborníkov, ktorí riešili a úspešne riešili vážne problémy údržby a starostlivosti o základné prostriedky. Bez toho, že by som sa opieral o objektívnu a dokumentovanú analýzu stavu údržby na Slovensku, dovolím si vysloviť názor:

 • na Slovensku pôsobí veľký počet organizácií, ktoré sú spôsobilé poskytovať služby v oblasti údržby na vysokej svetovej úrovni.

 • znalosť minulých a súčasných podmienok, v ktorých sa služby starostlivosti o základné prostriedky poskytujú je jedinečnou výhodou slovenských servisných organizácií.

 • cena práce kvalifikovaných profesionálov v oblasti údržby je v porovnaní s okolitým svetom výrazne nižšia. Jej rast nebude šokový i keď je potrebné počítať s násobným nárastom. Tento rast však ako nikde inde bude vyvážený kvalitou poskytovaných služieb.

(Autor je predseda predstavenstva Slovenskej spoločnosti údržby)

Na začiatok stránky

Pracovná skupina Benchmarking: Benchmarking údržby podľa efnms - zapojí sa Slovensko?
Doc. Ing.
Juraj Grenčík, PhD.

Úvod. Slovenská spoločnosť údržby sa od svojho vstupu do EFNMS (Európska federácia národných spoločností údržby) snaží zapojiť do projektov v jej rámci. Jedným z dôvodov vstupu do federácie bolo okrem získania prístupu k aktuálnym európskym trendom v oblasti údržby, aj možnosť porovnania a ohodnotenia úrovne údržby v slovenských podnikoch. Preto boli hneď pri prvých stretnutiach s predstaviteľmi EFNMS nadviazané kontakty práve s ľuďmi, ktorí sú zapojení do pracovnej skupiny „Benchmarking“ (Tom Svantesson z Dánska - predseda skupiny, Janez Tomazin zo Slovinska, Alan Wilson z Veľkej Británie, a ďalšími). Od pracovnej skupiny sme dostali prvé informácie ohľadom základných indikátorov pre benchmarking údržby, dotazník pre vyplňovanie údajov a ďalšie informácie zo začínajúceho projektu. Možno to bola zhoda okolností, že projekt bol vo svojej prvej fáze, a tak naše zapojenie sa bolo vo vhodnej dobe. . ...►

 

Autor je pracovník Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity Žilina, vedúci katedry Obnovy s strojov a zariadení

Viac na strane 3, 5 a 6....

Na začiatok stránky

Pracovná skupina Vzdelávanie: Vzdelávanie pracovníkov údržby
Doc. Ing.
Vladimír Stuchlý, PhD.

Už viac ako dva roky sa pripravuje:Projekt dištančného vzdelávania - MANAŽÉR ÚDRŽBY
Ako premeniť vedomosti na biznis?
Keď sa Vás niekto spýta, koľko Vaša firma vydáva na vzdelávanie, to sa dá ešte spočítať. Ale na otázku „Čo Vaša firma získava za peniaze vložené do vzdelávania“, často sa odpovedá – „To nikto nevie, je to záhada“. O finančné vyjadrenie prínosu vzdelávania sa nepokúša prakticky nikto.

Čo však odlišuje učiace sa podniky od tých ostatných? U jednotlivcov sa predpokladá, že učenie ich určitým spôsobom mení. Aj v organizáciách učenie zahŕňa zmenu – v manažérskych technikách a praktikách všetkých činností, v organizačnej kultúre a v spôsobe práce. Inovácie a zmena sú nikdy nekončiacim procesom, ktorý sa časom stáva bežnou praxou. Pre mnohé podniky sú zdroje vedomostí a schopností učiť sa spôsobom získavania udržateľnej konkurenčnej výhody. To čo podniky potrebujú je schopnosť meniť vedomosti na nové postupy v biznise. „LEARN“ znamená, že vedomosti sú aj: Leverage – rovnováha vedomostí a učenia – znalosti a schopnosti učiť sa, sú zdrojom konkurenčnej výhody, ak pridávajú hodnotu a prispievajú ku schopnostiam uspokojiť zákazníkov, zamestnancov a akcionárov. .....►

Autor je pracovník Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity Žilina, katedra Obnovy s strojov a zariadení
Viac na stranách 7 a 8 ....

Na začiatok stránky

Pracovná skupina Stratégia údržby: Stretégie údržby a SSU.
Ing. Adolf Murín
Pracovná skupina „Stratégia údržby“, ktorá pôsobí v rámci Slovenskej spoločnosti údržby, bola vytvorená podobne ako ostatné pracovné skupiny so zámerom pripravovať námety pre činnosť SSU.
Zloženie pracovnej skupiny:

A. Murín, predseda predstavenstva SSU

J. Vranec, generálny manažér pre údržbu USSKE

R. Kellner, námestník riaditeľa pre údržby SE EBO

M. Kheir, manažér údržby Rhodia Humenné

Definícia pojmov:

 • Mission : Poslanie - Účel, za ktorým bol subjekt ustanovený

 • Vision : Vízia -Vidina, niečo vpredu, za čím subjekt cieľavedome kráča

 • Policy : Politika - Plánovaný, alebo odsúhlasený (prijatý) smer, obsah činnosti

 • Strategy : Stratégia -Súhrn postupov a krokov na dosiahnutie stanovených zámerov na naplnenie poslania a vízie

 • Culture : Kultúra -Súhrn hodnôt, ktorými sa subjekt riadi

 • Aim : Cieľ/zámer

 • Objective : Cieľ/úloha

Jej základný rámec určujú následovné atribúty:

Poslanie:

1. Slovenská spoločnosť údržby :

 • Pôsobiť všestranne na vedomie slovenskej údržbárskej obce, aby trvale rozvíjala a následne uvoľnila svoj potenciál na prospech všetkých ľudí Slovenska

2. Pracovná skupina :

 • Pripravovať kvalifikované podklady pre všetky kľúčové programy a rozhodnutia vrcholových orgánov Slovenskej spoločnosti údržby

Vízia:

1. Slovenská spoločnosť údržby :

 • Dosiahnuť v rozhodujúcich odvetviach hospodárskej praxe stav údržby na úrovni svetovej triedy . ...►

Autor je predseda predstavenstva Slovenskej spoločnosti údržby

Viac na stranách 9 a 10 ....

Na začiatok stránky

Pracovná skupina Informačné technológie: Informačné technológie v údržbe
Ing. Roman Poprocký
Dňa 23.1.2002 sa na pôde Katedry obnovy strojov a zariadení, Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline, uskutočnilo pracovné stretnutie členov Slovenskej spoločnosti údržby, na ktorom bola vytvorená pracovná skupina „Informačné technológie v údržbe.“
 • Zástupcom pracovnej skupiny IT je Roman Poprocký z Katedry obnovy strojov a zariadení (kosz.utc.sk), Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity. Katedra garantujuje inžinierske štúdium v zameraní Prevádzka a údržba dráhových vozidiel, podľa požiadaviek dopravných a iných podnikov a inštitúcií. Katedra zároveň úzko spolupracuje s praxou a ponúka riešenia problematiky údržby strojov a zariadení, riadenia podnikov, hluku a vibrácií a problematiky všeobecnej chémie a korózie.

Ďalšími členmi pracovnej skupiny sú:

 • Jozef Víšek, Inseko, a.s. Žilina (www.inseko.sk). Hlavnými aktivitami spoločnosti je budovanie informačných systémov, včítane špecializovaných systémov pre riadenie údržby podľa potrieb zákazníka, dodávka, poskytovanie služieb spojených s technológiou tenkého klienta, projektovanie a nasadzovanie počítačových sietí a systémová integrácia heterogénnych prostredí všetkých typov.
 • Vladimír Ščípa, Sféra, a.s. (www.sfera-as.sk), Spoločnosť poskytuje komplexnú podporu vo všetkých krokoch životného cyklu informačných systémov stanovenie cieľov, zadanie, analýzu, podrobný návrh, programovú realizáciu, integráciu s komplementárnymi podnikovými riešeniami, nasadenie do prevádzky, prevádzku, servis a rozvoj.
 • Miroslav Mach, YMS, a.s. Trnava (www.yms.sk), Spoločnosť ponúka technické informačné systémy overené v zahraničí a ich využitie v špecifických slovenských podmienkach, vrátane integrácie s už realizovanými informačnými systémami.   ...►

Autor je pracovník Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity Žilina, katedra Obnovy s strojov a zariadení

 Viac na strane 11 a 12 ....

Na začiatok stránky

 

Koniec - Na stránku SSU