ÚDRŽBA

Maintenance - Instandhaltung

Vydáva Slovenská spoločnosť údržby

 

2/2003

 

objednávka časopisu:

 na adrese SSU:

 e-mail: mailto:SSU@fstroj.utc.sk

Obsah

·         Národné fórum údržby 2003 - štatistika a hodnotenie

3

·         Na úvod ...

5

·        Strategické riadenie majetku, SAM

7

Národné fórum údržby 2003 - štatistika a hodnotenie
Doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.
 
V dňoch 5.-6.mája 2003 sa vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese, v hoteli Patria, uskutočnil 3. ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2003. Konferencia nadviazala na predchádzajúce tri ročníky. Pre prvú konferenciu, konanú v roku 2000 na pôde Žilinskej univerzity, sa vžil názov „nultý“ ročník. Druhé Národné fórum údržby, avšak oficiálne prvý ročník, sa presťahovalo do Vysokých Tatier. Podľa ohlasov to bola dobrá myšlienka a preto sa ďalšie ročníky konali a budú konať v tejto atraktívnej lokalite.

Prvé tri konferencie splnili očakávanie v tom, že dokázali vytvoriť spoločenstvo údržbárov z celého Slovenska, zo všetkých oblastí priemyslu, služieb a vzdelávacích ustanovizní. Bola založená Slovenská spoločnosť údržby, ktorá sa medzičasom etablovala aj medzinárodne v rámci EFNMS. Opäť sme mali ako hosťa významného predstaviteľa EFNMS, zároveň predsedu Švédskej spoločnosti údržby UTEK, pána Jan Fronluda....►Celý článok je uvedený na stranách 1 a 3 časopisu ÚDRŽBA 2/2002

 

 

Miesto konania konferencie hotel Patria - Štrbské Pleso.

 

 

 

 

 

Autor je pracovník firmy katedry obnovy strojov a zariadení Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity
Viac na stranách 3, 4, 5 a 6 ....

Na začiatok stránky

Na úvod ...
Ing. Adolf Murín

Výmena informácií medzi profesionálmi pôsobiacimi v údržbe je jedným zo základných pilierov poslania Slovenskej spoločnosti údržby. Existuje veľa foriem výmeny informácií a nepochybne budú vznikať nové, ale priamy kontakt a osobná výmena skúseností bude mať trvale nezastupiteľné miesto v tejto palete možností. Národné fórum údržby 2003 ktorého sme boli účastní v tomto roku už štvrtý krát toto konštatovanie iba potvrdilo.
Z ankety hodnotiacej konferenciu a množstva osobných postrehov v priebehu konferencie je možné poskladať mozaiku názorov na úroveň konferencie a na činnosť Slovenskej spoločnosti údržby. Dovolím si poukázať na niektoré, ktoré zarezonovali najviac.
Som veľmi rád že viacerí účastníci sa dožadovali väčšieho počtu príspevkov z podnikovej praxe. Mohli by sme to vybaviť štatistickým údajom: sedem z celkového počtu tridsať príspevkov bolo zameraných na prezentovanie poznatkov a skúseností práve z podnikovej praxe, čo je nesporne viac ako v predchádzajúcich rokoch. Je to dosť, alebo málo. Môj názor je, že to je málo. Tento názor vychádza z nasledujúcich konštatovaní:

  • Všetko čo spoločenstvo profesionálov v údržbe robí má význam iba vtedy ak sa to úspešne aplikuje v prevádzkovej praxi.

  • Prezentácia o zavedenej aplikácii z praxe je jej najvernejším hodnotením.

  • Prezentácia z praxe je prejav vyspelosti a sebadôvery pracovníkov pôsobiacich priamo v procese údržby v podniku.

Som presvedčený že tieto konštatovania sú svojským vyjadrením toho o čo Slovenskej spoločnosti ide.
Často vyslovovaná bola otázka diskusie k predneseným príspevkom. Aj keď formálne bol daný priestor na diskusiu, neraz z časového hľadiska bola diskusia odložená na čas mimo programu konferencie. To je problém na ktorý poukázalo aj predstavenstvo SSU na svojom júnovom zasadnutí a uložilo organizátorom budúcej konferencie predložiť návrh, ktorý by tento problém riešil.
Cenné sú názory a pripomienky k činnosti Slovenskej spoločnosti údržby. Rozšíriť členskú základňu o menšie organizácie a individuálnych členov je programovým zámerom SSU; je na to dnes aj organizačne pripravená.
Rád využívam aj túto príležitosť osloviť potencionálnych záujemcov o členstvo a požiadať ich aby sa stali členmi otvorenej stavovskej organizácie údržbárov na Slovensku. Naplniť poslanie spoločnosti a priblížiť sa úrovňou údržby stanovenej vízii dokáže SSU iba vtedy, ak osloví čo najširšie fórum svojich členov a cez nich celú údržbársku obec Slovenska.
Ak sa obzrieme na doteraz uskutočnené štyri ročníky, môžeme na základe hodnotenia účastníkov aj orgánov spoločnosti konštatovať, že sa trvale zlepšuje organizačná aj odborná stránka konferencie Národné fórum údržby.

Verím že organizátori budúceho ročníka využijú všetky pripomienky účastníkov aby bol tento trend zachovaný.

(Autor je predseda predstavenstva Slovenskej spoločnosti údržby)

Na začiatok stránky

Strategické riadenie majetku, SAM
Jan Frånlund, SAMI Europe AB, Švédsko

Pojem Strategického riadenia majetku vytvoril v polovici 90-tych rokov Brad Peterson v USA. Vlastní spoločnosť “Strategic Asset Management Incorporated, SAMI,” ktorá uplatnila myšlienky Riadenia majetku v mnohých spoločnostiach v Severnej Amerike, ale tiež na celom svete, a vždy s veľkým úspechom. “Riadenie majetku” sa stále viac a viac akceptuje ako nový spôsob pohľadu na prevádzku spoločnosti. Uvedené sú základné myšlienky Brada Petersona o tom, čo je Riadenie majetku. ...►

 

Viac na stranách 7, 8, 9 a 11

Na začiatok stránky

 

Koniec - Na stránku SSU