História vzniku SSU

Na základe iniciatívy Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity a spoločnosti Slovnaft SOMEA, a.s. Bratislava vznikla koncom roku 1999 myšlienka zorganizovať stretnutie ľudí zaoberajúcich sa údržbou na Slovensku, aby sa dal priestor pre výmenu poznatkov a skúseností z oblasti údržby, predstavili sa nové trendy v údržbe, prezentovali sa firmy, ponúkajúce technológie a služby pre údržbu.

Konkrétnym naplnením tejto myšlienky bolo zorganizovanie konferencie Národné fórum údržby, ktorá sa konala 17.mája 2000 v Žiline. Konferencia sa stretla s pozitívnym ohlasom 105 domácich účastníkov, ako aj zahraničných hostí z piatich štátov. Už pri príprave konferencie padol návrh vytvoriť národnú organizáciu, ktorá by združovala ľudí a organizácie pôsobiace v oblasti údržby. Tento návrh vychádzal aj z existencie Európskej federácie národných spoločností údržby EFNMS, ktorá v roku 2000 oslávila už 30-te výročie svojho vzniku. Návrh našiel pozitívnu odozvu u predstaviteľov popredných podnikov a organizácií pôsobiacich v oblasti údržby a počas konferencie sa zišla skupina zástupcov 9 organizácií, ktorí sa stali zakladajúcimi členmi pripravovaného združenia. Boli to:

Slovnaft SOMEA, a.s. Bratislava

SUZ (Sekcia údržby, výroby a montáží technologických zariadení podnikov chemického, farmaceutického a celulózo-papierenského priemyslu SR)

Slovnaft MaO, a.s. Bratislava

VSŽ Oceľ, a.s. Košice

SPP, š.p. Bratislava

CHEMAT, s.r.o., Bratislava

Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava

Chemosvit Strojservis, a.s. Svit

Katedra obnovy strojov a zariadení, SjF, ŽU Žilina

Zakladajúci členovia zvolili prípravný výbor v zložení:

Ing. Adolf Murín, Slovnaft SOMEA, a.s.

Ing. Vladimír Iro, SUZ

Ing. Ladislav Kirchner, SMaO, a.s.

Ing. Gejza Komár, VSŽ Oceľ a.s.

Ing. Alois Hroch, Slovenské elektrárne, a.s.

Doc. Ing. Juraj Grenčík, CSc. Katedra obnovy strojov a zariadení, SjF, ŽU

Úlohou prípravného výboru bolo položiť základy organizácie a predovšetkým oficiálne zaregistrovať Slovenskú spoločnosť údržby. Prípravný výbor, pod vedením predsedu, ing. Murína, zostavil stanovy spoločnosti, ktoré následne predložil na Ministerstvo vnútra spolu so žiadosťou o registráciu. Oficiálne bola Slovenská spoločnosť údržby zaregistrovaná dňa 4. augusta 2000.

Po registrácii sa dňa 21.9.2000 na Žilinskej univerzite zišlo 1. valné zhromaždenie zo zakladajúcich členov spoločnosti a na svojom rokovaní zvolilo prvé, zatiaľ neúplné, predstavenstvo v zložení:

Ing. Adolf Murín, Slovnaft SOMEA, a.s. Bratislava, predseda

Ing. Vendelín Iro, SUZ, podpredseda

Ing. Ladislav Kirchner, SMaO, a.s. Bratislava

Ing. Gejza Komár, STEEL, s.r.o., Košice

doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD., Katedra OSZ, SjF, ŽU v Žiline

Valné zhromaždenie odsúhlasilo pravidlá členstva v SSU a výšku členského príspevku. Ako prioritné boli odsúhlasené nasledovné úlohy:

získavanie nových členov spoločnosti

príprava konferencie Národné fórum údržby 2001

prihláška za člena EFNMS

vytvorenie Web stránky spoločnosti

Tieto úlohy začalo predstavenstvo SSU napĺňať. Jednotliví členovia oslovili ďalšie spoločnosti so vzťahom k údržbe. Bol stanovený dátum a miesto konferencie Národné fórum údržby 2001 na 23.-24. mája 2001 do Vysokých Tatier. Prostredníctvom p. Ivana Ivančiča, predsedu HDO (Chorvátske združenie údržbárov) a člena Rady EFNMS, bol prednesený záujem a prijatie za člena EFNMS. Na katedre OSZ bola vytvorená prvá webovská stránka SSU s adresou http://kosz.utc.sk/ssu.

Archív :

List predsedu 2018
List predsedu 2015
List predsedu 2013
List predsedu 2008
List predsedu 2005
List predsedu 2004
Prihovor predsedu 2003
Prieskum riadenie údržby 2003