Kniha MANAŽÉRSTVO ÚDRŽBY
- synergia teórie a praxe

      Vydanie publikácie „Manažérstvo údržby – synergia teórie a praxe“, pripravovala Slovenská spoločnosť údržby v spolupráci s Českou společností pro údržbu niekoľko rokov.
      Tím autorov pod vedením doc. Ing. Juraj Grenčíka, PhD. a prof. Ing. Hany Pačaiovej, PhD. za slovenskú stranu a prof. Ing. Václava Legáta, DrSc. za českú stranu zostavil publikáciu určenú pre inžinierov, technikov i výkonných pracovníkov vo výrobných spoločnostiach, ako aj akademikov a študentov na vysokých školách. Prípravu, organizáciu a program jej vydania zabezpečovali za slovenskú stranu Ing. Vendelín Íro a za českú stranu Ing. Zdeněk Votava.
      Publikácia na vyše 600 stranách predstavuje údržbu zo všetkých aspektov a je monograficky koncipovanou „encyklopédiou údržby“. Prechádza cez manažérstvo majetku a jeho údržby, ekonomiku a hodnotenie výkonnosti údržby, systémy manažérstva kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, systémy environmentálneho manažérstva. Predstavuje teoretický základ údržby, ktorým je prevádzková spoľahlivosť a manažérstvo rizík, a následne sa venuje inžinierskym základom technickej diagnostiky a technológie údržby a opráv. Napokon predstavuje problematiku informačných technológií v údržbe. Doplnená je troma prípadovými štúdiami.
      Predkladaná publikácia by mala poslúžiť ako zdroj najnovších informácií z oblasti údržby pre pracovníkov rôznej úrovne riadenia, pracovného zaradenia i profesie, ako aj napomôcť pri riešení denných zložitých problémov v tejto špecifickej oblasti. Je užitočným študijným materiálom pre študentov vysokých škôl technického zamerania.Vydala Slovenská spoločnosť údržby
Vydavateľstvo BEKI design, s.r.o. Košice, 2013
ISBN 978-80-89522-03-3

Publikáciu je možné objednať na adrese:
Slovenská spoločnosť údržby
Koceľova 15
815 94 Bratislava
e-mail: ssu.kocelova@mail.t-com.sk

Cena: 25,- Eur
pre členov SSU a študentov: 20,- Eur

Stiahnite si formulár: Objednávka knihy

Posledné 4 kusy - pripravuje sa aktualizovaná reedícia.