Príhovor predsedu SSU

Príhovor predsedu Slovenskej spoločnosti údržby

Slovenská spoločnosť údržby (SSU) si v tomto roku pripomína tretie výročie svojho vzniku. Nie je zámerom hodnotiť jej činnosť na tomto mieste, ale nedá mi aby som nepoukázal na posuny, ktoré nastali v niektorých oblastiach aj, alebo najmä vďaka jej pôsobeniu.

Slovenská spoločnosť údržby vytvorila priestor na výmenu informácií medzi profesionálmi pôsobiacimi v údržbe: bola vytvorená internetová stránka, je vydávaný časopis„Údržba“. Už tradične sa koná medzinárodná konferencia „Národné fórum údržby“ ktorá umožňuje vytvoriť si obraz o stave údržby na Slovensku a konfrontovať ho s novými trendmi vo svete.

V spolupráci s Katedrou obnovy strojov a zariadení Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity je vypracovaný projekt „Vzdelávanie manažérov údržby“, ktorého prvý beh bude začatý v septembri tohto roku. Tento projekt vychádza z obdobného projektu Európskej federácie národných spoločností údržby (EFNMS) a jeho absolventi po splnenípodmienok môžu získať oprávnenie „Európsky expert v údržbe“. Na jeho realizácii okrem odborného garanta – Žilinskej univerzity sa zúčastnia aj experti z Technickej univerzity v Košiciach a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. SSU pripravuje projekt vzdelávania manažérov na prvom stupni riadenia – majstrov a predákov údržby.

Neformálna spolupráca s Chorvátskou spoločnosťou údržby vytvorila predpoklad pre rýchlu integráciu SSU do Európskych štruktúr. Slovenská spoločnosť údržby sa ako prváz transformovaných krajín stala členom - pozorovateľom EFNMS. Kontakty ktoré SSU rozvíja s Českou, Maďarskou a Poľskou spoločnosťou údržby smerujú k regionálnej spolupráci týchto organizácii vo vybraných oblastiach spoločného záujmu.

Uvedené výsledky sami osebe vytvárajú iba rámec pre naplnenie poslania Slovenskej spoločnosti údržby . Pre jej naplnenie musí SSU osloviť a aktivizovať rozhodujúcu časť profesionálov pôsobiacich v údržbe v oblasti podnikovej praxe, servisných a konzultačných organizácii, alebo vedecko-technických a vzdelávacích inštitúcií. To je pre najbližšie obdobie aj kľúčová úloha, tak ako ju formulovalo posledné valné zhromaždenie SSU.

Ing. Adolf Murín
predseda SSU