Príhovor predsedu SSU
Slovenská spoločnosť údržby, Koceľova 15, 815 94 Bratislava

Ing. Adolf Murín
predseda predstavenstva

V Bratislave, dňa 14. decembra 2004

Vec :
SSU člen EFNMS

Vážení členovia SSU,

posledné októbrové dni mali pre Slovenskú spoločnosť údržby mimoriadny význam. Na Valnom zhromaždení Európskej federácie národných spoločností údržby bola naša spoločnosť, po trojročnom období asociovaného člena, prijatá za riadneho člena, ako prvá z krajín bývalého východného bloku. Členstvo v Európskej federácii nebol náš cieľ, ale významný prostriedok pre naplnenie jedného z pilierov nášho strategického zámeru – spolupracovať s organizáciami v zahraničí, ktoré majú podobné poslanie ako naša spoločnosť. Európska federácia národných spoločností údržby dáva tejto spolupráci systémový rámec. Usiluje o vytvorenie synergických hodnôt z hodnôt vytvorených na národných úrovniach. Je teraz na nás aby sme ponúkli tejto veľkej rodine údržbárov Európy to, čo dobré sme vytvorili my, aby sme mohli bez ostychu brať z bohatstva vytvoreného jej ostatnými členmi. Som presvedčený že máme potenciál, aby sme vytvorili hodnoty o ktoré je a bude záujem. Prajem všetkým členom našej spoločnosti, ale aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na vytváraní hodnôt v oblasti riadenia údržby, aby členstvo v EFNMS bolo novým impulzom v našej neľahkej práci.

Prezentácia SSU pred prijatím do EFNMS