Príhovor predsedu SSU

Príhovor predsedu Slovenskej spoločnosti údržby

Vážení členovia a priaznivci Slovenskej spoločnosti údržby,

vyššie zákony tohto sveta nás priviedli k nutnosti voľby nového predsedu predstavenstva Slovenskej spoločnosti údržby. Po opätovnom zvolení Ing. Adolfa Murína v máji 2005 do funkcie, jeho druhé funkčné obdobie bolo príliš skoro ukončené. Odchod bol náhly, bez prípravy a dostatku času na plynulé odovzdanie funkcie ako aj skúseností svojmu nasledovníkovi. Aj z tohto dôvodu trvalo predstavenstvu Slovenskej spoločnosti údržby dlhšiu dobu, kým bol zvolený jeho nový predseda. Voľba padla na mňa. Po ťažkom zvažovaní som napokon voľbu prijal.

Stál som pri zrode myšlienky a následnom založení Slovenskej spoločnosti údržby. Bol som pri prvých aktivitách spoločnosti. Od začiatku som bol v kontakte so zahraničnými partnermi, osobitne pri uvádzaní Slovenskej spoločnosti údržby do EFNMS (Európskej federácie národných spoločností údržby). I keď jednoznačne najviac zodpovednosti v predchádzajúcom období ležalo na pleciach zosnulého predsedu, na väčšine aktivít som sa podieľal aj ja.

Prechod do ďalšieho obdobia činnosti Slovenskej spoločnosti údržby nebude jednoduchý, ale na druhej strane, je na čom stavať, je na čo nadväzovať. Možno si každý z členov viac uvedomí, čo môže priniesť pre túto spoločnosť a ako sa dokážeme navzájom viac obohatiť. Čím dokážeme vytvoriť „klub“, ktorého byť členom je prestížou.

Pevné miesto v činnosti Slovenskej spoločnosti údržby si našlo každoročné organizovanie konferencie „Národné fórum údržby“. Dokázali sme úspešne zorganizovať konferenciu väčšieho významu – „Stredoeurópske fórum údržby“. Pripravili sme štyri behy vzdelávania „Manažér údržby“, viac či menej pravidelne vydávame časopis „Údržba“, funguje webovská stránka. Chceli by sme rozšíriť vzdelávanie aj na nižšom stupni pre technikov a majstrov údržby. Chceli by sme viac hodnotiť úroveň údržby a pripraviť vydanie „Encyklopédie údržby“.

Sám veľa nedokážem, ale mám nádej, že myšlienka, na ktorej je založená Slovenská spoločnosť údržby, má svoju hodnotu, a preto sa vždy nájde dostatok ochotných ľudí podieľať sa na rozvoji našej spoločnosti. Nielen členov predstavenstva a dozornej rady, pracovných skupín, ale všetkých, ktorí vidia zmysel jej existencie.

Údržba má jednu úžasnú vlastnosť, a tou je nesmierna rozmanitosť oblastí, ktorých sa dotýka. Niet azda takej, s ktorou by nesúvisela. Práve to privádza k sebe ľudí aj z veľmi odlišných oblastí, ktorí si však majú čo povedať a navzájom si pomôcť. Na jednej strane býva údržba odsúvaná do úzadia a býva prvou, na ktorej sa chce šetriť. Ale vždy sa napokon ukáže jej potreba a význam. A je naším presvedčením, že jej význam a potreba budú do budúcnosti stále rásť.

Preto želám Slovenskej spoločnosti údržby, aby sme tu na Slovensku spoločne s partnerskými organizáciami údržbárov Európy dokázali prispievať k skvalitňovaniu úrovne údržby a aby sme boli skutočnou oporou a často aj východiskom pre mnohých údržbárov väčších aj menších spoločností. Pozývam preto všetkých k spolupráci na prospech slovenskej údržby, na prospech každého z nás.

Juraj Grenčík
predseda predstavenstva SSU