Príhovor predsedu Slovenskej spoločnosti údržby

december 2013

Slovenská spoločnosť údržby v európskom kontexte na prahu roku 2014

Čas nezadržateľne beží a zas stojíme na prahu nového roku. Rok 2014 bude už 10-tym rokom plného členstva Slovenskej spoločnosti údržby v európskej rodine údržbárov – EFNMS (Európskej federácii národných spoločností údržby). Je všeobecne známym faktom, že inšpiráciou pre vytvorenie SSU bola práve EFNMS a uvedomenie si, že aj oblasť údržby má už dlhé roky svoju organizáciu presadzujúcu jej záujmy na európskej úrovni. Organizáciu, ktorá sa snaží byť medzinárodne uznávaným európskym mienkotvorcom a základnou sieťou znalostí a skúseností v oblasti údržby. Poslaním EFNMS je rozvíjať profesiu údržby, zlepšovať inovácie v údržbe a zvyšovať uvedomenie si dôležitosti a významu údržby a asset manažmentu. EFNSM sa snaží ako nezávislá nezisková organizácia aktívne prispievať k spoločným cieľom svojich členov a zároveň spolupracovať s organizáciami podobného zamerania vo svete (podľa www.efnms.org).

Ako celý svet, Európu nevynímajúc, prechádza v súčasnosti obdobím zmien, tak aj EFNMS sa snaží nájsť nové riešenia problémov, ktoré zároveň predstavujú výzvu pre jej ďalšie smerovanie. Má na čom stavať, veď má za sebou skúsenosť 43 rokov. Ale samotná tradícia nemôže stačiť, ak sa všetci členovia nebudú aktívne zapájať do jej činnosti v rôznych projektoch.

Ako celý svet, Európu nevynímajúc, prechádza v súčasnosti obdobím zmien, tak aj EFNMS sa snaží nájsť nové riešenia problémov, ktoré zároveň predstavujú výzvu pre jej ďalšie smerovanie. Má na čom stavať, veď má za sebou skúsenosť 43 rokov. Ale samotná tradícia nemôže stačiť, ak sa všetci členovia nebudú aktívne zapájať do jej činnosti v rôznych projektoch.

Piliermi EFNMS sú jej výbory (pracovné skupiny). Zámerom je, aby štruktúra výborov odrážali oblasti údržby ako ich definuje “Maintenance Landscape“, ale na druhej strane vznik výborov skôr vyvolávajú aktuálne trendy, tak ako to bolo pri vzniku dvoch najmladších výborov – EAMC (Európsky výbor pre asset manažment) a EHSEC (Európsky výbor pre ochranu zdravia, bezpečnosť a životné prostredie).

Výbor EHSEC sa aktívne snaží spolupracovať s európskou agentúrou OSHA v Bilbao. V rokoch 2010-12 práve tento výbor presadzoval európsku kampaň „Bezpečná údržba“ ktorej hlavným partnerom bolo práve EFNMS. V súčasnosti nadväzuje kampaňou zameranou na psychosociálne riziká (aj v údržbe). K tejto kampani sa EFNMS oficiálne prihlási na konferencii Euromaintenance 2014 v Helsinkách, kde sa zároveň bude konať špecializovaný workshop „Risk Management“ (v súlade s normou ISO 31000).

EFNMS sa prostredníctvom svojich členov aktívne zapája do tvorby európskych noriem. Poslednou, ktorá je vo fáze schvaľovania, je prEN 16 664 Maintenance - Maintenance within physical asset management (Údržba v rámci hmotného asset manažmentu). Zámerom komisie je vykonať prieskum v rámci Európy (členských krajín EFNMS) o ukazovateľoch asset manažmentu definovaných v novej norme. Tento zámer bol prezentovaný aj na spoločnom rokovaní s výborom EMAC (výbor pre hodnotenie údržby), ktorý chce oživiť myšlienku zistenia ukazovateľov výkonnosti údržby, ako bol zrealizovaný v rokoch 2000 – 2001 v severských krajinách pod názvom „Nordic maintenance benchmarking study“. Nový prieskum bude vychádzať z normy EN 13 341 – Ukazovatele výkonnosti údržby, a zámerom je zrealizovať ho spoločne s prieskumom ukazovateľov asset manažmentu, čím by sa získali benchmarky, na ktoré sa vždy pýtajú manažéri firiem ako aj údržby. Účasť každého podniku bude preň automaticky znamenať prístup k získaným výsledkom a cennú informáciu na porovnanie sa s ostatnými v Európe. Pre úspech projektu je nevyhnutne potrebná podpora každej národnej spoločnosti EFNMS a jej členov.

EMAC spoločne so SMRP (USA a Kanada) sa pred niekoľkými rokmi výrazne angažoval pri spracovaní harmonizovaných globálnych ukazovateľov výkonnosti údržby a v budúcnosti sa očakáva harmonizácia ukazovateľov aj s ABRAMANom (Brazília), prípadne ďalšími organizáciami. Výsledkom by mala byť celosvetová ISO norma pre hodnotenie výkonnosti údržby, podobne ako je nová norma ISO 55000 Asset management, ktorej spracovaniu výrazne prispeli členovia EAMC. Ako EHSEC, aj EMAC má mať na konferencii Euromaintenance 2014 workshop venovaný benchmarkingu údržby, ktorý je rozšírený o ukazovatele vo väzbe na pracovné príkazy (proces) údržby.

Stále aktívnym je výbor ECC (certifikácia), predovšetkým v škandinávskych krajinách. Pokračuje v spolupráci s výborom ETC (vzdelávanie) a jedným z výstupov bude vydanie európskej normy prEN 15 628 Maintenance - Qualification of maintenance personnel (Kvalifikácia pracovníkov údržby), ktorá nadviaže na technickú správu CEN TR 15 628 vydanú v roku 2008 aj v slovenskom preklade a ktorá vychádza z požiadaviek formulovaných v EFNMS a projektov v oblasti vzdelávania, ktoré zastrešovali jej členovia. Jedným z takých projektov je aj projekt Leonardo VEMT, výsledky ktorého budú slúžiť na posudzovanie vedomostí technikov údržby a budú sa dať použiť aj na ich certifikáciu v rámci EFNMS.

Stále aktívnym je výbor ECC (certifikácia), predovšetkým v škandinávskych krajinách. Pokračuje v spolupráci s výborom ETC (vzdelávanie) a jedným z výstupov bude vydanie európskej normy prEN 15 628 Maintenance - Qualification of maintenance personnel (Kvalifikácia pracovníkov údržby), ktorá nadviaže na technickú správu CEN TR 15 628 vydanú v roku 2008 aj v slovenskom preklade a ktorá vychádza z požiadaviek formulovaných v EFNMS a projektov v oblasti vzdelávania, ktoré zastrešovali jej členovia. Jedným z takých projektov je aj projekt Leonardo VEMT, výsledky ktorého budú slúžiť na posudzovanie vedomostí technikov údržby a budú sa dať použiť aj na ich certifikáciu v rámci EFNMS.

Vrcholným podujatím EFNMS je medzinárodná konferencia Euromaintenance, ktorá sa každé dva roky koná v niektorej členskej krajine. V roku 2014, 5. – 8. mája, to bude už 22. ročník tohto európskeho kongresu a expo, ktorý sa uskutoční v Helsinkách. Vráti sa do nich po dvanástich rokoch. Boli to práve Helsinki 2002 kde boli po prvýkrát zástupcovia SSU a dá sa oprávnene očakávať, že Fínska spoločnosť údržby Promaint sa úlohy organizátora zhostí aspoň tak dobre ako to urobila predtým. Konferencia bude rozšírená o Svetový kongres údržby a asset manažmentu, takže sa bude jednať skutočne o svetové podujatie. Motto konferencie je: „Konkurencieschopnosť cez údržbu a asset manažment“. Bolo by dobré, ak by aj zo Slovenska prišli na túto prestížnu akciu manažéri údržby popredných podnikov, tak ako v roku 2002. Organizátori - Fínska spoločnosť údržby, spolu s EFNMS srdečne pozýva každého záujemcu do severskej metropoly.

SSU ako člen EFNMS sa snaží zúčastňovať činnosti v pracovných výboroch, predovšetkým vo výbore pre hodnotenie údržby a bezpečnosť v údržbe EMAC a EHSEC. Snaží sa využívať ich výstupy ako inšpiráciu pre svoje aktivity. Viaceré majú svoju paralelu, ako je organizovanie konferencií či vydávanie časopisu. Je dobré byť priamym účastníkom diania a mať priamy prístup k výsledkom.

Na konci roku je špeciálna príležitosť na vyslovenie vďaky za všetko dobré, za obetavú prácu členov vedenia SSU a všetkých jej členov a priaznivcov, ktorou sa priamo či nepriamo podieľali na rozvoji našej spoločnosti údržby, a dávali význam jej existencii. Zároveň je to príležitosť na vyslovenie priania do nového roku 2014, aby dobre slúžilo zdravie a myseľ a bolo veľa síl a chuti k zvládaniu výziev, ktoré určite prídu aj v nasledujúcom roku. Aby bol aspoň tak úspešný ako ten predchádzajúci.

Juraj Grenčík
predseda predstavenstva SSU