Úvodné slovo predsedu predstavenstva Slovenskej spoločnosti údržby

november 2018

Slovenská spoločnosť údržby vznikla na základe iniciatívy predstaviteľov priemyslu v spojení s akademickou obcou, ktorí cítili potrebu organizácie spájajúcej ľudí so vzťahom k údržbe, či už na praktickej ako aj teoretickej úrovni. Zároveň v Európe už dlhšiu dobu pôsobili organizácie údržbárov, z nich mnohé združené v Európskej federácii národných spoločností údržby, čo bolo tiež výraznou inšpiráciou k vytvoreniu národnej organizácie údržby na Slovensku a následne sa začleniť do európskeho „údržbárskeho klubu“. Všetko toto sa začalo pripravovať koncom roku 1999 a naplno sa realizovalo v jubilejnom roku 2000. V máji roku 2000 v Žiline bola zorganizovaná konferencia pod názvom Národné fórum údržby, ktorá sa stala nultým ročníkom série konferencií nepretržite ďalej organizovaných už vo Vysokých Tatrách. Zároveň sa sformovala a 4. augusta 2000 bolo zaregistrovan= občianske zdurženie pod názvom Slovenská spoločnosť údržby. Už tomto roku boli nadviazané kontakty s ďalšími spoločnosťami údržby v Európe a následne bola SSU prijatá v roku 2001 za pozorovateľa a v roku 2004 za plnoprávneho člena EFNMS. SSU rozbehla množstvo aktivít, ktoré sa stali súčasťou života údržbárov na Slovensku a snaží sa pôsobiť v prospech rozvoja údržby.

Podobne aj Slovenská spoločnosť údržby v roku 2015 mala určite viacero dôvodov na spokojnosť, ale mnohé nešlo celkom podľa predstáv a mohlo byť lepšie Najúspešnejšou akciou SSU bola aj v tomto roku tradične konferencia „Národné fórum údržby 2015“, ktorá bola počtom účastníkov 233, z toho 44 zahraničných, dokonca najúspešnejšou vo svojej histórii od roku 2000. Trvalo je účastníkmi veľmi pozitívne hodnotená, aj keď paradoxne platí „daň za úspech“ hustejším programom z dôvodu veľkého záujmu a prezentácie. Na tejto akcii SSU pravidelne odovzdáva cenu „Údržbár roka“, ktorú v tomto roku získali Ing. Peter Gazsi zo spoločnosti U.S.Steel Košice, s.r.o. a pán Gejza Kardos, zo spoločnosti eustream, a.s. Tiež býva ocenená najlepšia diplomová práca zameraná na oblasť údržby – cenu dostala Ing. Petronela Virostková, absolventka TU v Košiciach. Aj takto chce SSU poukázať na význam údržby pre hospodárstvo a vyzdvihnúť tých, ktorí prispeli k jej rozvoju.

V roku 2015 sa podarilo naplniť ďalší projekt SSU – „Výkonnostný audit údržby - VAU“. Poprední odborníci z členov SSU pripravili systém hodnotenia procesov údržby v deviatich oblastiach. Tento audit sa zrealizoval vo firme Inalfa Roof Systems Slovakia, pôsobiacej v Krakovanoch pri Piešťanoch. Spoločnosť je jedným z popredných dodávateľov strešných systémov pre takmer päťdesiat najdôležitejších výrobcov automobilov na svete. Audit prináša nestranné odborné zhodnotenie aktuálneho stavu údržby a poukazuje na možnosti zlepšenia smerom k moderne fungujúcej výrobnej spoločnosti s moderným systémom riadenia údržby. Spoločnosť Inalfa vysoko ocenila prínosy z auditu.

Týmto by sme radi inšpirovali aj ďalšie spoločnosti dať sa auditovať systémom VAU a zaradiť sa medzi spoločnosti, ktoré sa môžu pochváliť, že boli hodnotení podľa prístupu EFQM (European Foundation for Quality Management - EFQM) a sú „Partneri excelentnej údržby“ („Partners of Excellent Maintenance Management“).

SSU sa snaží viac preniknúť aj do údržby v oblasti automotive. Prejavilo sa to aj v spomínanom audite pre spoločnosť Inalfa, ktorá patrí do tejto skupiny. Ale konkrétnu formu v roku 2015 dostalo aj vo forme členstva SSU v ZAP – Zväze automobilového priemyslu Slovenska. Dúfame, že sa podarí v nasledujúcom roku rozšíriť aktivity v tejto oblasti a že to bude prínosom pre celkovú úroveň činnosti.

Ak bolo v úvode spomínané, že popri úspechoch sa nie všetko darí podľa predstáv. Tak takýmto je kurz vzdelávania „Manažér údržby“. V minulom roku sa nepodarilo nazbierať dostatočný počet záujemcov pre otvorenie ďalšieho behu, ktorých bolo doteraz zrealizovaných osem. Je škoda, že spoločnosti nedoceňujú potrebu odbornej prípravy svojich pracovníkov, ktorí by zvlášť v oblasti údržby mali byť ich cenným kapitálom a konkurenčnou výhodou. O niečo úspešnejší bol v roku kurz Majster údržby realizovaný s spolupráci s KCOV na STU Bratislava, kde v roku 2015 boli zrealizované dva behy. Dúfame, že rok 2016 bude v oblasti vzdelávania úspešnejší. Pripomíname, že podniky môžu financovať účasť svojich zamestnancov na vzdelávacích kurzoch prostredníctvom poukázania časti z 2 % z daní pre SSU.

SSU je už 11 rokov plnoprávnym členom EFNMS (Európska federácia národných spoločností údržby). Aj vo svojej činnosti je SSU od začiatku inšpirovaná poslaním EFNMS, ktorým je rozvíjať profesiu údržby, zlepšovať inovácie v údržbe a zvyšovať uvedomenie si dôležitosti a významu údržby a manažérstva majetku (asset management).

Základom EFNMS sú jej výbory (pracovné skupiny). Stále viac sa do popredia dostáva práve oblasť manažérstve majetku. Táto oblasť je zvýraznená vydaním normy ISO 55 000 – Asset Management, ku ktorej aktívne prispel zakladateľ a dlhoročný predseda výboru EAMC (Európsky výbor pre asset manažment) Dr. Kari Komonen z Fínska a ktorému v roku 2015 spoločnosť „International Society of Engineering Asset Management“ (ISEAM) udelila cenu „Lifetime Achievement Award“ ako uznanie za jeho výnimočný prínos k oblasti „Engineering Asset Management“. SSU je aktívna v dvoch výboroch - EHSEC (výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia), kde aktívne pracuje profesorka Pačaiová, a výbore EMAC (hodnotenie údržby), kde SSU zastupuje doc. Grenčík.

Výsledkom spolupráce výborov ETC (vzdelávanie) a ECC (certifikácia), bolo vydanie európskej normy EN 15 628:2014 - Kvalifikácia pracovníkov údržby a táto bola následne v roku 2015 preložená do slovenčiny.

Napokon, ako je nosnou aktivitou SSU konferencia Národné fórum údržby, tak je vrcholným podujatím EFNMS medzinárodná konferencia Euromaintenance, ktorá sa v dňoch 30. 5. – 1.6. 2016 bude konať v Aténach. Žiaľ, termínovo bude presne v čase konania našej konferencie Národné fórum údržby 2016 (z dôvodu rezervácia hotela 2 roky vopred). Napriek tomu odporúčame účasť aj na tomto celosvetovom podujatí a vidieť problematiku a najmä nové trendy v údržbe a manažérstve majetku v globálnom pohľade.

Záver roka je aj osobitnou príležitosťou na vyslovenie vďaky za obetavú prácu vedenia SSU a všetkých jej členov a priaznivcov, ktorou sa priamo či nepriamo podieľali na jej živote. Zároveň je to príležitosť na vyslovenie priania do nového roku 2016, aby sa dobre darilo v osobnom a pracovnom živote a aby rok 2016 bol dobrým rokom po všetkých stránkach.

Juraj Grenčík
predseda predstavenstva SSU