Vzdelávanie "MANAŽÉR ÚDRŽBY 2020 – 2021"

v súlade s požiadavkami na kvalifikáciu pracovníkov údržby podľa EN 15628:2015 a súčasných trendov v riadení údržby podľa požiadaviek EFNMS

Podpora celoživotného vzdelávania

Cieľová skupina: manažéri údržby, manažéri pre správu majetku a budov (Asset / Facility management), vedúci údržby, hlavný koordinátor TPM, plánovač údržby a pod.

Cieľ vzdelávania:

Cieľom vzdelávania je získať znalosti a zručnosti v riadení údržby na európskej úrovni. Osvojiť si metódy, základné nástroje a prístupy pre plánovanie, realizáciu, kontrolu a zlepšovanie údržbárskych činností a vedieť ich implementovať v riadení údržby majetku. Súčasťou tematického zamerania je organizácia údržby v integrovanom manažérskom prostredí, meranie a hodnotenie výkonnosti údržby, prevádzková spoľahlivosť, bezpečnosť, diagnostika a technológia opráv, ako aj počítačová podpora riadenia údržby. Osvojenie nástrojov na zlepšovanie je realizované pomocou prípadových štúdií z praxe.

Výstup vzdelávania:

Po absolvovaní vzdelávania a na základe tematicky zameranej záverečnej práce je absolventovi pridelený certifikát „Manažér údržby“ vydávaný SSU v súlade s kritériami EFNMS.

Prínosy vzdelávania:

 • SSU ako člen Európskej federácie národných spoločností údržby, garantuje, že rozsah a obsah kurzu vystihuje najnovšie trendy v riadení údržby. Účastník, počas 80 hod. vzdelávania a konzultácií v dvoch tematicky zameraných blokoch a po spracovaní záverečnej práce pod vedením odborníka z danej oblasti, získa certifikát, ktorý je garanciou kvality nadobudnutých vedomostí a praktických zručností.
 • Náklady na kurz predstavujú výhodný pomer investovaných nákladov na vyučovaciu hodinu (Eur/hod.), pričom konzultácie pri riešení záverečnej práce sú poskytované individuálne.
 • Rozsah vzdelávania do 2 oblastí je nastavený na 2 x po 4 dni a 1 deň obhajoba záverečnej práce tak, aby bolo možné minimalizovať výpadok z pracovných povinností.
 • Predmet záverečnej práce súvisí s pracovnou činnosťou absolventa, je možné prispôsobiť zadanú prácu akútne riešenej oblasti v organizácii.
 • Garanti jednotlivých oblastí vzdelávania sú renomovaní odborníci z vysokých škôl a praxe, s dlhodobými odbornými skúsenosťami v priemyselných podnikoch a znalosťami získanými na zahraničných podujatiach venovaných problematike riadenia údržby.
 • Metódy výučby sú prispôsobené potrebám účastníkov vzdelávania.
Ďalšie možnosti:
Po skončení vzdelávania je možné nadviazať na vysoko špeciálne vzdelávanie v oblasti „technickej diagnostiky“, ktoré je poskytované partnerskou organizáciou ATD SR v oblastiach, ako je napr. vibrodiagnostika, tribotechnika a infračevená diagnostika s možnosťou získania príslušného certifikátu na základe pridelenej akreditácie SNAS.

Podrobnejšie informácie o kurze vzdelávania Manažér údržby nájdete v: Program vzdelávania Mažažér údržby.

Začiatok vzdelávania: 13. X. 2020

Cena vzdelávania: Nečlen SSU 1650,- Eur s DPH, člen SSU 10% zľavu (t. j. 1485,- Eur s DPH). SSU vystaví platbu faktúru.
V prípade viac ako jeden účastník z tej istej organizácie, bude poskytnutá zľava 5% (t. j. 83,- Eur).
Ubytovanie a cestovné náklady si hradí každý účastník vzdelávania sám.

Miesto vzdelávania: predbežne Vysoké Tatry, Štrba – hotel Sipox (miesto konania sa spresní podľa počtu prihlásených najneskôr 15 dní pred začatím vzdelávania).

Termín prihlásenia: Najneskôr do 10. 9. 2020

Kontaktné osoby:
Hana Pačaiová, mob.: 0903719474 e-mail: hana.pacaiova@tuke.sk
Juraj Grenčík, mob.: 0903 682 207 e-mail: juraj.grencik@ssu.sk

Prihlásiť sa možno prostredníctvom tlačiva Prihláška.Úspešní absolventi vzdelávania "Manažér údržby"

V rokoch 2003 - 2013 Slovenská spoločnosť údržby, ako organizačný garant, a Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity, ako odborný garant, zorganizovali sedem kurzov vzdelávania Manažér údržby.

US Steel s.r.o. Košice - 2004
 1. Ing. Peter Baksay
 2. Ing. Ladislav Bežovský
 3. Ing. Miroslav Češelka
 4. Ing. Peter Furka
 5. Ing. Ľubomír Gabáni
 6. Ing. Karol Gallo
 7. Ing. Peter Gazsi
 8. Ing. Ján Jevický
 9. Ing.Pavol Lacko
 10. Ing. Juraj Magdziak
 11. Ing. Jaroslav Mikláš
 12. Ing. Ján Mravčák
 13. Ing. Peter Tabačko
 14. Ing. Ján Tobakoš
 15. Ing. Juraj Valent
 16. Ing. Pavel Vaščák
 17. Ing. Ján Vataščin
 18. Ing. Ján Vranec
 19. Stanislav Zvolánek
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
Žilina – 2005
 1. Ing. Rudolf Hrivík
 2. Marián Lučanič
 3. Ing. Peter Starý
 4. Ing. Miroslav Lazar
 5. Vladimír Čapoš
 6. Ing. Ľudovít Graus
SE a.s.Mochovce
PPC, a.s.Bratislava
PPA ENERGO s.r.o.
INSEKO, a. s. Žilina
PPA ENERGO s.r.o.
SE a.s.Mochovce
ISS SR a ČR - 2005
 1. Ing. Martin Čierny
 2. Ing. Ondrej Doboš
 3. Tomáš Dvořák
 4. Ing. Rolf Hesse
 5. Ing. Peter Hlavatý
 6. Bohumír Hradský
 7. Ing. Vladimír Králik
 8. Martin Kraus
 9. Ing. Ivan Krajčír
 10. Jaroslav Minařík
 11. Ing. Ján Ploskuňák
 12. Ing. Ivo Šreiber
 13. Ján Tholt
 14. Igor Tvarožek
ISS Automotive Services s.r.o.
ISS Automotive Services s.r.o.
ISS Automotive Services, s.r.o.
ISS Automotive Services s.r.o.
ISS Facility Services, s.r.o.
ISS Automotive Services, s.r.o.
ISS Automotive Services s.r.o.
ISS Facility Services s.r.o.
ISS Automotive Services s.r.o.
ISS Automotive Services, s.r.o.
ISS Automotive Services s.r.o.
ISS Facility Services s.r.o.
Mondi BP SCP, a s. Ružomberok
ISS Facility Services s.r.o.
US Steel s.r.o. Košice - 2005
 1. Ing. Štefan Čamaj
 2. Ing. Dana Gabániová
 3. Ing. Karol Grék
 4. Ing. Marián Hanečák
 5. Ing. Peter Kende
 6. Ing. Vladimír Kuruc
 7. Ján Liščinský
 8. Ing. Marko Rentka
 9. Ing. Juraj Prokein
 10. Ing. Ján Socha
 11. Ing. Denis Spišák
 12. Ing. Alexander Vidašič
 13. Ing. Oto Viszlay
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
Mondi SCP a.s. Ružomberok - 2008
 1. Štefan Belko
 2. Ing. Róbert Čipkala
 3. Ing. Marek Dorník
 4. Marián Dvorský
 5. Ing. Peter Chlepko
 6. Ľubomír Likavčan
 7. Ing. Tomáš Lubelec
 8. Ing. Jaroslav Majer
 9. Ing. Branislav Milla
 10. Vladimír Moravčík
 11. Ing. Marian Okál
 12. Ing. Štefan Páterek
 13. Ing. Juraj Szunyog
 14. Ing. Igor Šebek
 15. Rudolf Tomčík
Mondi SCP a.s. Ružomberok
Mondi SCP a.s. Ružomberok
Mondi SCP a.s. Ružomberok
Mondi SCP a.s. Ružomberok
Mondi SCP a.s. Ružomberok
Mondi SCP a.s. Ružomberok
Mondi SCP a.s. Ružomberok
Mondi SCP a.s. Ružomberok
Mondi SCP a.s. Ružomberok
Mondi SCP a.s. Ružomberok
Mondi SCP a.s. Ružomberok
Mondi SCP a.s. Ružomberok
Mondi SCP a.s. Ružomberok
Mondi SCP a.s. Ružomberok
Mondi SCP a.s. Ružomberok

Duslo, a.s. Šaľa - 2011

 1. Ing. Marián Belák
 2. Ing. Mária Beštendigová
 3. Ján Fidler
 4. Ing. Vojtech Izsák
 5. Ing. Milan Jasenovec
 6. Ing. Michal Kováč
 7. Ing. Štefan Kozák
 8. Ing. Gabriel Nagy
 9. Luboš Podhradský
 10. Bc. Pavol Rábek
 11. Ing. Herbert Solčány
 12. Pavel Spodniak
 13. František Vanko
 14. Ing. Gabriel Zsilinszki
 15. Ing. Dušan Zvalo
Duslo, a.s. Šaľa
Duslo, a.s. Šaľa
Duslo, a.s. Šaľa
Duslo, a.s. Šaľa
Duslo, a.s. Šaľa
Duslo, a.s. Šaľa
Duslo, a.s. Šaľa
Duslo, a.s. Šaľa
Duslo, a.s. Šaľa
Duslo, a.s. Šaľa
Duslo, a.s. Šaľa
Duslo, a.s. Šaľa
Duslo, a.s. Šaľa
Duslo, a.s. Šaľa
Duslo, a.s. Šaľa
US Steel s.r.o. Košice - 2013
 1. Jaroslav Dancák
 2. Ing. Peter Dubec
 3. Ing. Henrich Klajber
 4. Ing. Rastislav Kočan
 5. Daniel Kuna
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice

Napísali v časopise Oceľ východu, č.37/2004: Prví absolventi kurzu Manažér údržby U.S.Steel Košice