Poslanie:

Pôsobiť všestranne na vedomie slovenskej údržbárskej obce, aby trvale rozvíjala a následne uvoľnila svoj potenciál na prospech všetkých ľudí Slovenska.

Vízia:

Dosiahnuť v rozhodujúcich odvetviach hospodárskej praxe stav údržby na úrovni svetovej triedy.

Kultúra:

Slovenská spoločnosť údržby pri všetkom svojom konaní má na zreteli hodnoty, ktoré prijali za vlastné všetci jej členovia a ktoré SSU presadzuje ako hodnoty vlastné všetkým profesionálom pôsobiacim v procese údržby:

 • Odbornosť a kvalita
 • Životné prostredie
 • Zdravie a bezpečnosť
 • Rešpekt a vzájomná dôvera
 • Otvorená komunikácia
 • Úcta a korektnosť
 • Spolupráca v tíme
 • Tvorivosť

Stratégia

Strategické prístupy

 • Vzdelávanie: Iniciovať a podporovať vzdelávanie profesionálov pôsobiacich v údržbe
 • Informácie: Vytvárať priestor na poskytovanie a výmenu informácií medzi profesionálmi v údržbe
 • Spolupráca: Vyhľadávať a nadväzovať spoluprácu so subjektami doma a v zahraničí s príbuzným poslaním
 • Odbornosť: Presadzovať odborný prístup pri legislatívnych úpravách a riešení zásadných problémov údržby na Slovensku

Strategické ciele

Vzdelávanie

 1. Iniciovať a podporovať celoživotné vzdelávanie manažérov údržby
 2. Iniciovať a podporovať celoživotné vzdelávanie špecialistov údržby
 3. Organizovať špecializované kurzy podľa aktuálnej potreby údržbárskej praxe

Informácie

 1. Organizovať každoročne medzinárodnú konferenciu Fórum údržby 20xx
 2. Vydávať časopis Údržba a odbornú literatúru z oblasti údržby
 3. Využívať internetové stránky na poskytovanie všestranných aktuálnych informácií o spoločnosti a údržbe ako takej

Spolupráca

 1. Vyhľadávať subjekty pôsobiace na Slovensku ktoré majú príbuzné poslanie, s cieľom usilovať spoločne o jeho lepšie naplnenie
 2. Vyhľadávať subjekty pôsobiace na medzinárodnej scéne s obdobným poslaním ako Slovenská spoločnosť údržby a dohodovať vzájomne prospešnú spoluprácu

Odbornosť

 1. Presadzovať odborné stanoviská pri legislatívnych úpravách riešiacich, alebo dotýkajúcich sa problematiky údržby
 2. Vytvárať spoločný diferencovaný názor na riešenie aktuálnych problémov údržby na Slovensku