Pravidlá členstva v SSU

(platné od 05. 04. 2014)

I. Všeobecné

Členmi spoločnosti sa môžu stať fyzické alebo právnické osoby, ktoré pôsobia v oblasti údržby, alebo sú nejakým spôsobom zviazané s údržbou.
Členovia súhlasia a podporujú ustanovenia stanov spoločnosti.

II. Členstvo

Záujemcovia sa môžu uchádzať o niektorý z týchto druhov členstva:

1. Základné členstvo – A, B, C
Obchodné spoločnosti, štátne podniky a ostatné verejnoprávne organizácie.
Členské príspevky môžu byť stanovené individuálne, respektíve podľa počtu zamestnancov v údržbe, alebo tých, čo sa priamo na údržbe podieľajú.
Minimálna výška členského príspevku:
A. viac ako 100 pracovníkov: 800,- €
B. 11 až 100 pracovníkov:     400,- €
C.    1 až 10 pracovníkov:     100,- €

2. Základné členstvo zvýhodnené - D
Vzdelávacie inštitúcie - školy a univerzity sa môžu uchádzať o zvýhodnené členstvo.
Výška členského príspevku je 100,- €

3. Individuálne členstvo – E, F, G
Fyzické osoby a študenti okrem zamestnancov závislej činnosti (zamestnanci organizácií) sa môžu uchádzať o individuálne členstvo.
Výška členského príspevku:
E. fyzické osoby (živnostníci): 15,- € preukazujú sa živnostenským listom
F. študenti:                             5,- € preukazujú sa študentským preukazom
G. dôchodcovia:                     15,- € preukazujú sa rozhodnutím sociálnej

III. Práva členov

Práva a povinnosti členov sú uvedené v stanovách SSU. Každý člen má jeden hlas. Študenti nemajú hlasovacie právo.
Členský príspevok sa platí od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po termíne odsúhlasenia členstva.
Členský príspevok sa platí za obdobie príslušného roka. Pokiaľ sa subjekt stáva členom SSU po 01. 01. príslušného roka, vypočítava sa alikvotná čiastka (počíta sa mesačne).

IV. Postup

  1. Organizácia, ktorá má záujem stať sa členom, podá prihlášku podpísanú oprávneným vedúcim organizácie, kde prejaví súhlas so stanovami SSU.
  2. Organizácia, ktorá podá prihlášku za člena, bude informovaná o rozhodnutí predstavenstva SSU do jedného mesiaca od prijatia za člena.
  3. Vedúci organizácie nového člena určí zástupcu pre vytvorenie kontaktu s SSU.
  4. V prípade individuálneho členstva platí postup podľa bodov 1 a 2. Práva a povinnosti členov sú uvedené v stanovách SSU. Každý člen má jeden hlas. Študenti nemajú hlasovacie právo.

V. Služby a výhody ponúkané členom

  1. Zástupcovia členských organizácii sa zúčastňujú konferencií a seminárov organizovaných SSU za znížené vložné.
  2. Členovia sú pozývaní k účasti na aktivitách, ktoré sú blízke ich poľu pôsobnosti. Mnohé z týchto aktivít sú k dispozícii iba členom.
  3. Školenia a semináre sú ponúkané členom za znížené ceny.
  4. Členovia dostanú všetky oficiálne publikácie SSU za zníženú cenu.
  5. Členovia majú možnosť zdarma publikovať inzertné články týkajúce sa priamej činnosti člena v časopise Údržba.