Prieskum
Proces riadenia údržby na Slovensku

Slovenská spoločnos údržby v snahe upriami pozornos na problémy, ktoré najviac ovplyvňujú proces riadenia údržby v priemyselnej a hospodárskej praxi na Slovensku, organizuje plošný prieskum stavu údržby v jednotlivých podnikoch a organizáciách. V prvom priblížení ide o to, aby sme získali hrubý obraz o stave údržby. Preto sa hodnotenie jednotlivých kritérií nevyžaduje ako výstup štatistického prieskumu, ale ako odborný odhad manažérov znalých dôverne stav údržby v podniku/organizácii.

V prípade Vášho záujmu o účas v prieskume, prosíme, stiahnite si súbor prieskum riadenie údržby, vyplňte ho a zašlite na adresu:

Slovenská spoločnos údržby
sekretariát
Kocežova 15
815 94 Bratislava

Je to z dôvodu, aby bola potvrdená hodnovernos údajov odosielatežom.

1. Vypracováva organizácia plán údržby

a) denný v plnom rozsahu viac áno viac nie vôbec nie

b) týždenný v plnom rozsahu viac áno viac nie vôbec nie

c) mesačný v plnom rozsahu viac áno viac nie vôbec nie

d) ročný v plnom rozsahu viac áno viac nie vôbec nie

2. Sú požiadavky na prácu/službu uplatňované formou pracovných príkazov

v plnom rozsahu viac áno viac nie vôbec nie
3. Sú stanovené priority na výkon činností
v plnom rozsahu viac áno viac nie vôbec nie
4. Vykonáva sa hodnotiaca správa o vykonanej práci
v plnom rozsahu viac áno viac nie vôbec nie
5. Je zavedený systém riadenia zásob
v plnom rozsahu viac áno viac nie vôbec nie
6. Je zavedená preventívna údržba
v plnom rozsahu viac áno viac nie vôbec nie
7. Je zavedený CMMS, (počítačom riadený systém údržby)
v plnom rozsahu viac áno viac nie vôbec nie
8. Je zavedené monitorovanie a vyhodnocovanie stavu zariadení
v plnom rozsahu viac áno viac nie vôbec nie
9. Je zavedený systém zvyšovania vedomostí a zručnosti pracovníkov údržby
v plnom rozsahu viac áno viac nie vôbec nie
10. Sú archivované údaje o zariadení
v plnom rozsahu viac áno viac nie vôbec nie
11. Je vykonávaná analýza porúch
v plnom rozsahu viac áno viac nie vôbec nie
12. Je zavedená údržba založená na stave zariadenia (prediktívna údržba)
v plnom rozsahu viac áno viac nie vôbec nie
13. Je zavedený systém starostlivosti o zdravie základných prostriedkov
v plnom rozsahu viac áno viac nie vôbec nie
14. Uplatňuje sa viacprofesnos údržbárov
v plnom rozsahu viac áno viac nie vôbec nie
15. Uplatňuje sa integrita operátorov a údržbárov
v plnom rozsahu viac áno viac nie vôbec nie
16. Vykonáva sa externý benchmarking
v plnom rozsahu viac áno viac nie vôbec nie
17. Vykonáva sa analýza životného cyklu
v plnom rozsahu viac áno viac nie vôbec nie
18. Vyhodnocuje sa spožahlivos dodávatežov
v plnom rozsahu viac áno viac nie vôbec nie
19. Je zavedený systém RCM (údržba zameraná na spožahlivos podža Moubraya)
v plnom rozsahu viac áno viac nie vôbec nie
20. Je uplatňovaná unifikácia zariadení
v plnom rozsahu viac áno viac nie vôbec nie
21. Ako je organizovaná údržba
centralizovane kombinovane decentralizovane

ak kombinovane

viac centralizovane viac decentralizovane
22. Sú využívané externé kapacity
v plnom rozsahu viac áno viac nie vôbec nie
23. Pripravuje sa zásadná zmena riadenia údržby
v plnom rozsahu viac áno viac nie vôbec nie