Príhovor predsedu Slovenskej spoločnosti údržby

Vážení členova SSU a priaznivci údržby na Slovensku,

Čas neúprosne beží a uplynulo už dosť rokov odvtedy, ako bola v roku 2000 založená Slovenská spoločnosť údržby. Základy SSU boli položené na nultom ročníku konferencie Národné fórum údržby, konanej v máji 2000 na pôde Žilinskej univerzity, kde sa stretla iniciatívna skupina zástupcov priemyslu a akademickej pôdy pod vedením neskoršieho prvého predsedu SSU, Ing. Adolfa Murína, sa rozhodla založiť spoločnosť, ktorá by prispievala k pozdvihnutiu úrovne údržby na Slovensku a ktorá by spájala ľudí so záujmom o rozvoj údržby na Slovensku. Počet prvých deväť zakladajúcich členov postupne narástol na takmer päťdesiat.

SSU sa od začiatku snažila o čerpanie inšpirácie a spoluprácu s podobnými organizáciami v okolitých krajinách a v celej Európe. Tak aj v nasledujúcom roku SSU požiadala o členstvo v Európske federácii národných spoločností údržby (EFNMS) a v roku 2004 sa stal jej plnoprávnym členom.

Poslaním SSU, ako ho má definované vo svojich stanovách, je: „Pôsobiť všestranne na vedomie slovenskej údržbárskej obce, aby trvale rozvíjala a následne uvoľnila svoj potenciál na prospech všetkých ľudí Slovenska“. Víziou je: „Dosiahnuť v rozhodujúcich odvetviach hospodárskej praxe stav údržby na úrovni svetovej triedy.“

Nepochybujem, že sa všetci členovia SSU úprimne snažia napĺňať tieto strategické ciele a pretaviť ich do jednotlivých aktivít. Niektoré aktivity úspešne pokračujú od založenia SSU – tou najúspešnejšou je práve séria konferencií Národné fórum údržby, ktorá sa pravidelne koná každý rok od roku 2001 vo Vysokých Tatrách a už dlhé roky počet účastníkov presahuje 200. Neustále sa snažíme skvalitňovať jej úroveň po organizačnej a obsahovej stránke, oceňovať údržbára roka a najlepšiu diplomovú prácu.

Slovensko je v súčasnosti automobilovou veľmocou a aj z toho dôvodu sme rozšírili činnosť aj na túto oblasť organizovaním špecializovanej konferencie Maintenance-Automotive s podtitulom Špičková údržba v automobilovom priemysle, konanej každý rok na jeseň od roku 2016.

SSU sa od začiatku zameralo o pozdvihnutie úrovne údržby cez hodnotenie jej výkonnosti. Inšpirované pracovnou skupinou Benchmarking údržby v EFNMS sme zorganizovali viacero workshopov na túto tému. Neskôr prišlo SSU s projektom „Výkonnostný audit údržby - VAU“, ktorý dokáže posúdiť stav a navrhnúť zlepšenia v údržbe v danom podniku. Úspešné firmy získavajú ocenenie „Partneri excelentnej údržby“

SSU veľmi skoro po svojom vzniku pripravilo a zorganizovalo kurz vzdelávania „Manažér údržby“. Prvý beh bol už v roku 2004 a odvtedy sa ich uskutočnilo ďalších šesť. Nakoľko boli definované nové požiadavky na kvalifikáciu manažérov údržby (norma STN EN 15 628), SSU pripravuje nový obsah tohto kurzu. Od roku ponúkame aj kurz Majster údržby, realizovaný v spolupráci STU Bratislava v špecializovaných tréningových laboratóriách vzdelávacieho centra KCOV. Výhodnou možnosťou financovania účasti zamestnancov na vzdelávacích kurzoch je prostredníctvom poukázania časti z 2 % z daní pre SSU.

SSU aktívne spolupracuje s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo a takmer každý rok zabezpečujeme preklad noriem z oblasti údržba. V roku to bol preklad už druhej revízie normy EN 13306 Terminológia údržby a v roku 2019 vyjde preklad normy EN 16 991 Risk-based inspection framework.

Ako bolo uvedené, SSU je od roku 2004 plnoprávnym členom EFNMS. Základom EFNMS sú výbory (pracovné skupiny). V súčasnosti sú aktívne EAMC (Európsky výbor pre asset manažment), EMAC (hodnotenie údržby), EHSEC (bezpečnosť a ochrana zdravia), ETC (vzdelávanie) a ECC (certifikácia). Najnovším výborom je, EM4C (Maintenance 4.0), ktorý reaguje na najnovšie trendy Industry/Maintenance 4.0. Každý výbor ponúka výsledky svojej práce, či už špecializované workshopy, prieskumy úrovne údržby alebo pracovné materiály (najmä výbor EHSEC). EFNMS je garantom vrcholovej európske konferencie Euromaintenance, ktorá sa koná v dvojročnom cykle, Posledná, pod názvom Euromaintenance 4.0 sa konala na jeseň roku 2018 v Antverpách, Belgicko, a bola doteraz najväčšou s vyše 1200 účastníkmi v rôznej forme. Konferencia aj svojím názvom reagovala na novú úroveň údržby, na ktorú ju posúva uplatnenie nových technológií a umelej inteligencie.

SSU sa svojimi aktivitami snaží prinášať tieto nové informácie a trendy, predstavovať najlepšiu prax v údržbe a uplatnenie nových technológií a systémov, a prispieť tak svojim dielom k zlepšeniu údržby na Slovensku. Pozývame všetkých, ktorí majú niečo do činenia s údržbou, aby sa k nám pripojili. Prajeme všetkým údržbárom, aby stroje a zariadenia pracovali s vysokou spoľahlivosťou a aby ich práca aby aj bola náležite ocenená.

Juraj Grenčík
predseda predstavenstva SSU