GDPR

Ochranu osobných údajov (GDPR) zabezpečujeme podľa dvoch zásadných právnych predpisov:

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.
  • Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.

Ochrana osobných údajov je jednou z priorít spoločnosti. Zaisťujeme ju z rôznych pohľadov pomocou vyškolenia personálu, vydaním riadiacich dokumentov, zlepšenou ochranou v rámci informačných technológií, softvér a spisové služby.

Garantom zabezpečujúcim záležitosti GDPR je Ing. Gabriel Dravecký, PhD., predseda predstavenstva SSU.

POLITIKA GDPR

Sme občianske združenie , ktoré sa zaoberá vedeckými a praktickými otázkami údržby technického vybavenia firiem. Máme kolektívnych aj individuálnych členov a spracovávame teda rôzne druhy osobných údajov – členov, zamestnancov, obchodných partnerov alebo ďalších osôb. Platí teda aj pre nás.

Nariadenie EÚ č. 2016/679 z 27. 4. 2016

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR – General Data Protection Regulation)

Naším cieľom je poskytovať členom, zamestnancom, obchodným partnerom i ďalším subjektom bezpečnosť ich osobných údajov a zabrániť ich zneužitiu. Preto zavádzame GDPR nielen ako povinné zákonné nariadenie, ale zároveň ako návod na naplnenie uvedeného cieľa.

Prijali sme nasledujúcu víziu:

Slovenská spoločnosť údržby  je zárukou bezpečnosti osobných údajov našich členov, zamestnancov i všetkých našich partnerov

Túto víziu naplníme sústredením sa na nasledujúce opatrenia:

  1. Systém manažérstva bezpečnosti osobných údajov. GDPR zavádzame ako ucelený systém s previazanými riadiacimi dokumentmi (politika, smernice, návody) a záznamami.
  2. Členovia. Základnou agendou podliehajúcou GDPR je spracovanie osobných údajov členov spoločnosti. Plne dbáme na ochranu ich osobných údajov v zmysle GDPR.
  3. O našich zamestnancoch vedieme len potrebné záznamy na výkon personálnej a mzdovej agendy. Zamestnanci vedia, ktoré informácie zhromažďujeme, a pokiaľ je to potrebné, vyjadrujú s tým súhlas.
  4. Obchodní partneri a ďalšie osoby. O konkrétnych osobách obchodných partnerov a ďalších osobách (poradcoch, štátnych úradníkoch, zamestnancoch samosprávy atď.) zhromažďujeme len záznamy nutné pre príslušnú činnosť (nákup, predaj, poradenstvo, kontrolnú činnosť atď.). Partnerov upozorňujeme, že dodržiavame pravidlá GDPR a vyžadujeme to isté od nich.
  5. Softvérové produkty evidujúce osobné údaje. Posudzujeme využívané aj nové softvérové produkty z pohľadu evidencie osobných údajov. Požadujeme od dodávateľov podporu GDPR pri ich využívaní vrátane funkcií na plnenie práv subjektov (výmaz dát, anonymizácia dát a pod.)

Táto Politika GDPR je záväzkom vedenia spoločnosti napĺňať zásady v oblasti ochrany osobných údajov. Politika GDPR je základom pre stanovovanie čiastkových cieľov. Zamestnanci spoločnosti sú s Politikou GDPR opakovane zoznamovaní, pretože zodpovedajú za jej plnenie. Táto Politika GDPR sa prijíma na dobu neurčitú. Preskúmavaná z hľadiska aktuálnosti a účinnosti môže byť kedykoľvek, minimálne 1x ročne.

 

V Bratislave, 1.12.2021

                                                                                           Ing. Gabriel Dravecký, PhD.

                                                                                          Predseda predstavenstva SSU