Manažér údržby

Získať znalosti a zručnosti v riadení údržby na európskej úrovni. Osvojiť si metódy, základné nástroje a prístupy pre plánovanie, realizáciu, kontrolu a zlepšovanie údržbárskych činností a vedieť ich implementovať v riadení údržby majetku

Dátum

26. - 29. 04. 2022 a 10. - 13. 05. 2022 (4+4 dni)

Miesto

Štrba, hotel SIPOX

Cena

1600,- Eur
1440,- Eur člen SSU

 

Prínosy vzdelávania: SSU ako člen Európskej federácie národných spoločností údržby, garantuje, že rozsah a obsah kurzu vystihuje najnovšie trendy v riadení údržby. Účastník, počas 80 hod. vzdelávania a konzultácií v dvoch tematicky zameraných blokoch a po spracovaní záverečnej práce pod vedením odborníka z danej oblasti, získa certifikát, ktorý je garanciou kvality nadobudnutých vedomostí a praktických zručností. Náklady na kurz predstavujú výhodný pomer investovaných nákladov na vyučovaciu hodinu (Eur/hod.), pričom konzultácie pri riešení záverečnej práce sú poskytované individuálne. Rozsah vzdelávania do 2 oblastí je nastavený na 2 x po 4 dni a 1 deň obhajoba záverečnej práce tak, aby bolo možné minimalizovať výpadok z pracovných povinností. Predmet záverečnej práce súvisí s pracovnou činnosťou absolventa, je možné prispôsobiť zadanú prácu akútne riešenej oblasti v organizácii. Garanti jednotlivých oblastí vzdelávania sú renomovaní odborníci z vysokých škôl a praxe, s dlhodobými odbornými skúsenosťami v priemyselných podnikoch a znalosťami získanými na zahraničných podujatiach venovaných problematike riadenia údržby. Metódy výučby sú prispôsobené potrebám účastníkov vzdelávania.

 

Prihlásiť sa možno prostredníctvom tlačiva Prihláška.

Program vzdelávania na rok 2022 možno stiahnuť TU.

Majster údržby - online kurz

Naučia sa ovládať moderné metódy diagnostiky porúch a možnosti ich odstránenia, budú schopní identifikovať poruchu, analyzovať príčinu a podieľať sa na odstraňovaní poruchy,

Dátum

jeseň 2022 (2+2 dni)

Miesto

Koordinačné centrum odborného vzdelávania (KCOV) Strojníckej fakulty STU v Bratislave

Cena

350,- Eur
330,- Eur pre členov SSU

Online kurz

V prostredí "MS TEAMS" sme pripravili on-line kurz Majster údržby v rozsahu 2 + 2 dni, zameraný na teoretické poznatky. Po skončení lockdownu bude možné kurz doplniť praktickým výcvikom v laboratóriách KCOV na SjF STU Bratislava.
Program on-line kurzu Majster údržby  nájdete tu. Termín podľa dohody.
Prihlášky adresovať priamo vedúcej KCOV: Ing. Katarína Grandová; E-mail: grandova@ssu.sk Mobil: 0918 563 079
Štandardný kurz(3+3 dni)

Kurz „Majster údržby“ zabezpečuje Koordinačné centrum odborného vzdelávania (KCOV) Strojníckej fakulty v Bratislave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou údržby (SSU). Školenie sa uskutočňuje v špičkových laboratóriách, ktoré boli vybudované pre školenia zamestnancov PSA Slovakia s.r.o v Trnave, na reálnych strojoch a výrobných linkách, kde je simulovaná reálna výroba. Kurz je harmonizovaný s požiadavkami Európskej federácie národných spoločností údržby (EFNMS). Cieľovú skupinu predstavujú majstri a technici - špecialisti údržby Cieľom výučby a tréningu je zoznámiť účastníkov kurzu so základnými požiadavkami kladenými na prácu majstra údržby. Naučia sa ovládať moderné metódy diagnostiky porúch a možnosti ich odstránenia, budú schopní identifikovať poruchu, analyzovať príčinu a podieľať sa na odstraňovaní poruchy, koordinovať početné činnosti údržbárskeho procesu, ovládať počítačové programy, moderné metódy v organizácii a riadení údržby a získajú prehľad v moderných technológiách. Dôraz školenia sa kladie hlavne na rozvoj a osvojenie si praktických zručností. Dĺžka vzdelávania je 6 pracovných dní po 8 vyučovacích hodín v skupine max 6 osôb. (možné delenie na dva bloky po troch dňoch). Odborné vzdelávanie je zabezpečené kvalifikovanými a certifikovanými lektormi - Doc. Ing. Jozef Antala, Csc., Ing. Andrej Červeňan, PhD., doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD., doc.Ing. Juraj Grenčík, PhD. Absolventi školenia získajú osvedčenie o absolvovaní kurzu: „Majster údržby“.

 

Prihlásiť sa možno prostredníctvom tlačiva Prihláška.

Rozvrh výuky na rok 2022 možno stiahnuť TU.