Manažér údržby

Získať znalosti a zručnosti v riadení údržby na európskej úrovni. Osvojiť si metódy, základné nástroje a prístupy pre plánovanie, realizáciu, kontrolu a zlepšovanie údržbárskych činností a vedieť ich implementovať v riadení údržby majetku

Dátum

jar 2024 - bude spresnené (4 + 4 dni)

Miesto

podľa dohody

Cena

1850,- Eur
1665,- Eur člen SSU

 

Prínosy vzdelávania: SSU ako člen Európskej federácie národných spoločností údržby, garantuje, že rozsah a obsah kurzu vystihuje najnovšie trendy v riadení údržby. Účastník, počas 80 hodín vzdelávania a konzultácií v dvoch tematicky zameraných blokoch a po spracovaní záverečnej práce pod vedením odborníka z danej oblasti, získa certifikát, ktorý je garanciou kvality nadobudnutých vedomostí a praktických zručností. Náklady na kurz predstavujú výhodný pomer investovaných nákladov na vyučovaciu hodinu (Eur/hod.), pričom konzultácie pri riešení záverečnej práce sú poskytované individuálne. Rozsah vzdelávania do 2 oblastí je nastavený na 2 x po 4 dni a 1 deň obhajoba záverečnej práce tak, aby bolo možné minimalizovať výpadok z pracovných povinností. Predmet záverečnej práce súvisí s pracovnou činnosťou absolventa, je možné prispôsobiť zadanú prácu akútne riešenej oblasti v organizácii. Garanti jednotlivých oblastí vzdelávania sú renomovaní odborníci z vysokých škôl a praxe, s dlhodobými odbornými skúsenosťami v priemyselných podnikoch a znalosťami získanými na zahraničných podujatiach venovaných problematike riadenia údržby. Metódy výučby sú prispôsobené potrebám účastníkov vzdelávania.

Pozrite si Program vzdelávania z jesenného termínu 2023 spolu s informáciou o prihlasovaní.

Prihlášku pošlite na dravecky@ssu.sk

 


Posledný beh kurzu Manažér údržby sa uskutočnil v novembri 2023

 

 

Majster údržby

Naučia sa ovládať moderné metódy diagnostiky porúch a možnosti ich odstránenia, budú schopní identifikovať poruchu, analyzovať príčinu a podieľať sa na odstraňovaní poruchy,

Dátum

jar 2024, (3 + 3 dni); bude spresnené

Miesto

Koordinačné centrum odborného vzdelávania (KCOV) Strojníckej fakulty STU v Bratislave

Cena

770,- Eur + DPH
710,- Eur + DPH pre členov SSU

Štandardný kurz (3+3 dni)

Kurz „Majster údržby“ zabezpečuje Koordinačné centrum odborného vzdelávania (KCOV) Strojníckej fakulty v Bratislave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou údržby (SSU). Školenie sa uskutočňuje v špičkových laboratóriách, ktoré boli vybudované pre školenia zamestnancov PSA Slovakia s.r.o v Trnave, na reálnych strojoch a výrobných linkách, kde je simulovaná reálna výroba. Kurz je harmonizovaný s požiadavkami Európskej federácie národných spoločností údržby (EFNMS). Cieľovú skupinu predstavujú majstri a technici - špecialisti údržby Cieľom výučby a tréningu je zoznámiť účastníkov kurzu so základnými požiadavkami kladenými na prácu majstra údržby. Naučia sa ovládať moderné metódy diagnostiky porúch a možnosti ich odstránenia, budú schopní identifikovať poruchu, analyzovať príčinu a podieľať sa na odstraňovaní poruchy, koordinovať početné činnosti údržbárskeho procesu, ovládať počítačové programy, moderné metódy v organizácii a riadení údržby a získajú prehľad v moderných technológiách. Dôraz školenia sa kladie hlavne na rozvoj a osvojenie si praktických zručností. Dĺžka vzdelávania je 6 pracovných dní po 8 vyučovacích hodín v skupine max 6 osôb. (možné delenie na dva bloky po troch dňoch). Odborné vzdelávanie je zabezpečené kvalifikovanými a certifikovanými lektormi - doc. Ing. Jozef Antala, Csc., Ing. Andrej Červeňan, PhD., prof. Ing. Róbert Olšiak, PhD., doc.Ing. Juraj Grenčík, PhD. Absolventi školenia získajú osvedčenie o absolvovaní kurzu: „Majster údržby“.

Prihlásiť sa možno prostredníctvom tlačiva Prihláška.

Rozvrh výuky na jarný termín 2024 si stiahnite TU.

 

Technik údržby

Získať znalosti v oblasti legislatívy a bezpečnosti. Proces údržby zameranej na spoľahlivosť pomocou určenia kritickosti, prijatie opatrení FMEA analýzou pre zníženie poruchovosti, úsporu nákladov a zvýšenie dostupnosti strojov.

Prihlásiť sa

Dátum

23. – 27.9.2024

Miesto

Technická univerzita v Košiciach

Cena

960/870 Eur nečlen/člen SSU

Cieľom výučby a tréningu je zoznámiť účastníkov kurzu so základnými požiadavkami kladenými na prácu technika údržby. Naučia sa moderné metódy v organizácii a riadení údržby, koordinovať činnosti údržby, zariadení, budú schopní identifikovať poruchu modernými diagnostickými metódami, určovať kritickosť strojov,  analyzovať príčinu a prijímať nápravné opatrenia, podieľať sa na odstraňovaní poruchy a získajú prehľad o kľúčových ukazovateľoch údržby.

Dĺžka vzdelávania je 5 pracovných dní po 8 vyučovacích hodín v skupine a 2 pracovné dni v prevádzke podniku, kde spracuje každý účastník záverečnú prácu pod vedením konzultanta a odovzdá na vyhodnotenie. Posúdenie a vyhodnotenie je vykonané kvalifikovanými lektormi.

Absolventi školenia ukončia kurz záverečnou prácou v podniku: určením kritického zariadenia, spracovanie FMEA analýzy a nápravných opatrení pre zníženie dôsledkov porúch, úsporu nákladov a zvýšenie prevádzkovej dostupnosti strojov (pohotovosť).

Záverečnou prácou získajú osvedčenie o absolvovaní kurzu: Technik údržby

Prihlásiť sa možno prostredníctvom tlačiva Prihláška

 

Rozvrh výuky na jesenný termín 2024 si stiahnite TU.