Slovenská spoločnosť údržby

Svetová úroveň údržby na Slovensku

Inovácie v údržbe reagujú na rýchlo rozvíjajúci sa priemysel. Držať krok s vývojom a informatizáciou je náročné, ale pre súčasný priemysel aj extrémne potrebné. Slovenská spoločnosť údržby už viac ako 20 rokov pomáha svojim členom aj celej údržbárskej obci držať krok s najnovšími trendmi v údržbe. Konferencia Národné fórum údržby je jednou z našich odpovedí na zvyšovanie potenciálu a šírenie know-how.

 

Strategické ciele SSÚ

 

Vzdelávanie

Inovácie v údržbe reagujú na rýchlo rozvíjajúci sa priemysel. Držať krok s vývojom a informatizáciou je náročné, ale pre súčasný priemysel aj extrémne potrebné. Slovenská spoločnosť údržby už viac ako 20 rokov pomáha svojim členom aj celej údržbárskej obci držať krok s najnovšími trendmi v údržbe. Konferencia Národné fórum údržby je jednou z našich odpovedí na zvyšovanie potenciálu a šírenie know-how.

 

Informácie

  • organizovať každoročne medzinárodnú konferenciu Fórum údržby
  • vydávať časopis Údržba a odbornú literatúru z oblasti údržby
  • využívať internetové stránky na poskytovanie všestranných aktuálnych informácií o spoločnosti a údržbe ako takej

 

Spolupráca

  • vyhľadávať subjekty pôsobiace na Slovensku ktoré majú príbuzné poslanie, s cieľom usilovať spoločne o jeho lepšie naplnenie
  • vyhľadávať subjekty pôsobiace na medzinárodnej scéne s obdobným poslaním ako Slovenská spoločnosť údržby a dohodovať vzájomne prospešnú spoluprácu

Príhovor predsedu predstavenstva SSU, 4.10.2021

Dobrý deň vážení členovia Slovenskej spoločnosti údržby,

dovoľte mi by som sa vám všetkým prvý krát prihovoril ako predseda Slovenskej spoločnosti údržby.
V máji 2021 ma predstavenstvo Slovenskej spoločnosti údržby (SSU) zvolilo za predsedu predstavenstva, aby sme spolu s predstavenstvom v špirále zvyšovania kvality  boli oporou a prínosom pre vás – členov Slovenskej spoločnosti údržby.
Chcem sa predstavenstvu SSU zároveň poďakovať za ich dôveru a verím, že ich ani vás nesklamem. Touto cesto sa chcem tiež poďakovať doterajšiemu predsedovi SSU, doc. Ing.  Jurajovi Grenčíkovi,PhD., za jeho veľký podiel na vzniku ako aj na funkčnosti Slovenskej spoločnosti údržby.  Poďakovanie patrí aj Ing. Vendelínovi Írovi,  bývalému podpredsedovi SSU, ktorý bol so svojimi bohatými skúsenosťami spolu s Jurajom Grenčíkom,  hlavným organizátorom  národných fór údržby.

Čo sa týka môjho krátkeho predstavenia, po ukončení stredného odborného učilišťa – opravár poľnohospodárskych strojov  v Sabinove, a po ukončení technickej fakulty  vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, pracoval som v Poľnohospodárskych stavbách v Prešove ako vedúci vývojovej dielne a neskôr ako referent pre opravy a generálne opravy stavebných strojov. Od roku 1989 som 20 rokov pôsobil ako manažér údržby v spoločnosti Topvar akciová spoločnosť Topoľčany a v posledných troch rokoch ako egineering manažér v spoločnosti Pivovary Slovensko. Keď sa pivovar Topoľčany stal v r.2002  členom Slovenskej spoločnosti údržby, bola to významná etapa v rozvoji údržby pivovaru v Topoľčanoch aj v mojom profesionálnom živote. Môj vtedajší technický riaditeľ Ing. Ján Reisel ma prihlásil na dvojsemestrálny kurz manažéra údržby za čo som mu veľmi vďačný, a po jeho  ukončení  sa mi v oblasti riadenia údržby otvoril obzor nekonečných možností jej riadenia a zlepšovania, no najviac v implementácii TPM. Spolu so svojimi kolegami pod vedením pána doc. Miroslava Rakytu,PhD., sme za pár mesiacov zavedením TPM  zmenili filozofiu v starostlivosti o výrobné zariadenia v pivovare Topvar.   Po zatvorení  pivovaru v r.2010 sa projektovanie TPM,  hlavne oblasti automobilového priemyslu , (Najviac Hella Slovakia Signal Lighting), stalo moji profesionálnym zamestnaním. V roku 2014 som ukončil päť ročné doktorandské štúdiu na technickej fakulte v Nitre  na tému TPM vo výrobnom podniku. Slovenská spoločnosť údržby sa stala počas môjho profesionálneho života  oporou  v pozícii člena dozornej rady, neskôr člena predstavenstva až do súčasnej pozície jej predsedu. Som ženatý, mám dve deti a dve vnúčatá. Mojim hobby je Slovenská spoločnosť údržby, turistika, rodina a spev v speváckom zbore.

V Slovenskej spoločnosti v súčasnom období spolu s predstavenstvom a dozornou radou pracujeme na jej skvalitnení, aby sme sa dostali bližšie k vám, k našim členom.  SSU, ako členská organizácia  EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies ) bude v týchto  dňoch t.j. 12.-13.11.2021 hostiteľskou krajinou predstavenstva EFNMS v Bratislave. O výsledkoch zasadnutia vás budeme informovať.

Sme radi, že členstvo našej spoločnosti sa rozrastá. Našimi novými členmi sa stali:
Lycos – Trnavské sladovne, Fluent s.r.o, Admasys SK s.r.o. a spoločnosť JAVYS a.s.- Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.  Spolu je nás 48 členov.

Už aj v tomto pandemickom období koronavírusu  pre vás pripravujeme:

1. Národné fórum údržby  26.-27.10. 2021
2. Kurz manažéra údržby v termíne 3.-5.11, 22-26.11.2021,
3. Online aj prezenčný  kurz majstra údržby  v spolupráci s STU Bratislava
4. V dňoch 10.-11. 11.2021 organizujeme v spolupráci so spoločnosťou SÚZ  odbornú pracovnú cestu pre záujemcov  na Medzinárodný  strojárenský  veľtrh do  Brna
5. Výkonnostný audit údržby neustále vykonávame pre všetkých záujemcov, členov, aj nečlenov SSU
6. Pripravujeme plány pre rok 2022 s ktorými vás čoskoro oboznámime.

Vážení členovia Slovenskej spoločnosti údržby,

v rámci tvorby plánov  Slovenskej spoločnosti údržby  pre rok 2022 budeme radi, ak sa na nás obrátite s požiadavkou o podporu, či pomoc pri riešení vašich problémov , radi vám pomôžeme, či priamo vo vašich spoločnostiach alebo na odborných konferenciách,  kurzoch a workshopoch týkajúcich sa : Bezpečnosti v údržbe, aktuálnej legislatíve, požiadaviek pre výber informačných systémov údržby, TPM,  benchmarking v údržbe so zdrojovými údajmi z EFNMS,  kurz manažér údržby, majster údržby , spoľahlivé a kvalitné náradie, montáž a kvalita ložísk, diagnostikaa podobne. S tým všetkým vás oboznámime už začiatkom budúceho roka.

Vaše požiadavky, postrehy, č nápady  nám prosím zasielajte na adresu: dravecky@ssu.sk; grencik@ssu.sk; belko@ssu.sk

Záverom môjho príhovoru mi dovoľte, aby som vám v mene predstavenstva Slovenskej spoločnosti údržby poprial do týchto ťažkých pandemických dní korovavírusu veľa zdravia, vám všetkým aj vašim rodinám. Prajem vám veľa úspechov a spokojnosti v práci aj vo vašom  osobnom živote.

           Držte sa.   S úctou,
                                                                                                     Gabriel  Dravecký